ترتیب صدور برگ قطعی مالیاتی مشاغل اعلام شد

0
1406

آموزش مالیات

مدتی پیش پیرو دستورالعمل شماره۵۱۲-۹۵-۲۳۰ مورخ۲۷-۵-۱۳۹۵ وبخشنامه شماره۲۰۲۴۸-۲۳۰-د مورخ۱۷-۵-۱۳۹۵راجع به تولید و صدور برگ های قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم که وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵ درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها با نظر اتحادیه ذی ربط تعیین گردید،طبق این بخشنامه مهم :

۱- برگ های قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل مذکور در سامانه تحت وب گزارش های سیستم مشاغل تولید، بارگذاری و در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته تا با مراجعه به سامانه یادشده نسبت به بررسی انجام توافق با اتحادیه صنفی ذی ربط در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون صدرالذکر اقدام و موارد عدم انجام توافق را با ذکر دلایل در سامانه مشخص نمایند.در صورت عدم انجام توافق با اتحادیه ذی ربط نیاز به بررسی های بعدی برای مودی مورد نظر بشرح بندهای زیر نبوده و در این صورت پرونده مذکور مشمول توافق نگردیده و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

۲-در صورت انجام توافق با اتحادیه ذی ربط ، ضمن بررسی درآمد مشمول مالیات ، معافیت و مالیات متعلق با توجه به موارد مشخص شده در دستورالعمل های شماره ۵۰۶-۹۵-۲۰۰مورخ۱۵-۲-۱۳۹۵ و ۵۱۲-۹۵-۲۳۰ مورخ ۲۷-۵-۱۳۹۵

( مشمولین نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش{سامانه های فروشگاهی} مقررات مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ و …) چنانچه مالیات محاسبه شده در برگ قطعی مالیات تولید شده از طریق سامانه ، مورد تایید باشد مراتب در سامانه مشخص و در صورتی که با توجه به شرایط مذکور درآمد مشمول مالیات یا معافیت نیاز به اصلاح و ویرایش دارد ضمن انجام اصلاحات لازم مراتب را با ذکر دلیل در سامانه مشخص نمایند.

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

این مطلب را هم بخوانید:  چگونه در چند حرکت اضافه برداشت بانکی را کنترل کنید؟

۳-ادارات کل امور مالیاتی موظف هستند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل بررسی های لازم معمول و مراتب را در سامانه مشخص و سپس ظرف مدت یک هفته پس از صدور برگ قطعی نسبت به ابلاغ آن به مودی اقدام نمایند.

۴-با توجه به بند دو این دستورالعمل مسئولیت بررسی صحت محاسبه درآمد مشمول مالیات/ معافیت و مالیات تعیین شده با رعایت دستورالعمل ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵ و ۵۱۲-۹۵-۲۳۰مورخ۲۷-۵-۱۳۹۵ با ادارات امور مالیاتی ذی ربط می باشد.

پیرو دستورالعمل شماره ۵۰۶-۹۵-۲۰۰مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵ و پیرو نامه شماره ۲۰۲۴۸/ ۲۳۰/ د مورخ ۱۷-۵-۱۳۹۵راجع به تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبات صدور برگ های قطعی مالیات مودیان مذکور موضوع بند ۴ دستورالعمل یادشده را به شرح زیر اعلام می دارد:

۱- صدور برگ قطعی مالیات عملکردسال۱۳۹۴براساس توافق موضوع مقررات یادشده صرفا در خصوص مودیانی انجام خواهد شد که دارای شرایط زیر باشند:

۱-۱-تسلیم به موقع اظهارنامه الکترونیکی.

۱-۲-تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه. ( با توجه الزام تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه در اظهارنامه الکترونیکی ، لذا کلیه اظهارنامه های الکترونیکی امکان برخورداری از توافق را دارند)

۱-۳- انجام توافق با اتحادیه ذیربط.

۱-۴ – قطعیت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ یا ۱۳۹۳ حسب مورد تا زمان تسلیم اظهارنامه.

۲- اعضای اتحادیه هایی که در رسته های شغلی موضوع گروه های الف و ب ماده ۹۶ اصلاحی ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داشته باشند ، مشمول توافق نخواهند بود .

این مطلب را هم بخوانید:  مالیاتی هم باشید نه حسابدار ...!

۳- مبنای صدور برگ قطعی مالیات عملکرد سال۱۳۹۴ براساس توافق یادشده و با رعایت شرایط بند (۱) فوق ، قطعیت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲یا ۱۳۹۳ حسب مورد تا زمان تسلیم اظهارنامه با توجه به بند های ۴ ، ۵ ، ۶ و ۷ این دستورالعمل و بندهای ۶، ۷، ۸، ۹ و۱۰ دستورالعمل صدرالاشاره می باشد.

۴- مودیانی که برای عملکرد سال ۱۳۹۳ به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و پرونده مالیاتی عملکرد مذکور رسیدگی ولیکن تا زمان تسلیم اظهارنامه به قطعیت نرسیده است ، مشمول توافق نخواهند بود.

۵- در صورتی که مالیات ابرازی در اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۴ بیشتر از مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۳ باشد، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴براساس رقم ابرازی مودی صادر می گردد.

۶- در صورت عدم قطعیت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ تا زمان تسلیم اظهارنامه ، مالیات قطعی عملکرد سال۱۳۹۲ ، با رعایت درصد رشد های موضوع بند(۲) دستورالعمل صدرالاشاره، مبنای توافق می باشد. همچنین درصورتی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۴مودی بیش از درصدهای رشد موردنظر نسبت به سال ۱۳۹۲ باشد، مالیات ابرازی ملاک صدور برگ قطعی مالیات خواهد بود.

۷- در خصوص مودیان مشمول توافق که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۴ آنها کمتر از مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۳ و یا کمتر از درصد های رشد مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ حسب مورد باشد، این امر مانع از صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ بارعایت بند (۲) دستورالعمل صدرالاشاره نخواهد بود.

۸- ملاک قطعیت مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۲ یا ۱۳۹۳ حسب مورد ، تاریخ قطعیت مالیات می باشد.( تاریخ صدور یا ابلاغ برگ قطعی مالیات مبنا قرار نمی گیرد.)

این مطلب را هم بخوانید:  برای تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده به چه نکاتی توجه کنیم؟

۹- برگ قطعی مالیات برای کلیه صاحبان مشاغلی که دارای شرایط دستورالعمل صدرالاشاره­باشندازطرف­مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات تولید و طی لیست های مشخص به شرح زیر در کارتابل ادارات امور مالیاتی قرار
می گیرد:

۹-۱- لیست عادی مودیان مشمول توافق.

۹-۲- لیست سایر مودیان با ذکر شرایط مربوط(بندهای ۶ ،۷ ، ۸ و ۹ دستورالعمل ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵).

۱۰-ادارات کل امور مالیاتی پس از تولید برگ های مالیات قطعی مکلفند حداکثر تا زمان مقررکه توسط این معاونت اعلام می شود، موارد عدم شمول توافق و یا اصلاح اطلاعات را با ذکر دلایل در سامانه مشخص نمایند . همچنین برای بقیه موارد پس از بررسی برگ مالیات قطعی صادر خواهد شد.

۱۱- ادارات کل امور مالیاتی می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق مذکور حداکثر ظرف مدت ده (۱۰) روز پس از تاریخ صدور ابلاغ گردد.

منبع بخشنامه : سازمان امور مالیاتی

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here