مفروضات حسابداری چیست؟

2
1481
مفروضات حسابداری چیست؟
مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری محل پیدایش اصول حسابداری و فرآیندهای شناخت، اندازه گیری، طبقه بندی وتلخیص رویدادهای مالی برای واحدهای تجاری براساس این فرضیات می باشند.

فرض تفکیک شخصیت

برای هر مؤسسه شخصیتی مستقل از مالک یا مالکان آن می باشد. این فرض و مرزهایی را تعیین می کند که چه اطلاعاتی باید در صورتهای مالی (بنگاه اقتصادی) موجود و منعکس گردد.باید توجه داشت از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران این گونه مؤسسات می توانند طلب خود را از دارائیهای مؤسسه و همچنین اموال شخصی صاحب سرمایه تآمین کنند.
مثال: اگر آقای مشهدی دارای یک شرکت حقوقی باشد آن شرکت شخصیت حسابداری است و اگر در کنار شرکت ایشان اموال شخصی و فروشگاه داشته باشد هر کدام به تفکیک شخصیت حسابداری و صورتهای مالی مستقل دارند ولی از نظر قانونی بستانکاران می توانندطلب خود را از دارائیهای آقای مشهدی تآمین کنند.

فرض تدام فعالیت

بدین معنی است که واحد های تجاری به طور دائمی به فعالیت ادامه دهند، مگر اینکه شواهد مستندی برعدم تداوم فعالیت وجود داشته باشد و تعهدات ایجاد شده اش را ایفاد نماید.
مثال: ورشکستگی، منقضی شدن موضوع و مدت معین، توقف شرکت با توجه به تصمیم ارکان صاحب صلاحیت، زیان های انباشته پیاپی که منجر شود تا تصمیم گیری در مورد بقاء یا واحد تجاری به ارکان ذی صلاح در داخل واحد تجاری یا مراجع قانونی احاله شود.

فرض دوره مالی

با فرض نامحدود بودن عمر واحد تجاری به دوره های زمانی مشخص تقسیم بندی کرده وآن را << دوره مالی >>
می نامیم. با در نظر نگرفتن سال تقویمی ، دوره مالی می تواند یکساله و یا شش ماهه باشد.
مثال: گزارشات ادواری حسابداری مبتنی بر فرض دوره مالی، صورت های مالی میان دوره ای به علت رشد بازار سرمایه

این مطلب را هم بخوانید:  نرم افزار ورود و خروج کارکنان( رایگان )

فرض سنجش پولی

در حسابداری برای اندازه گیری و گزارشگری رویدادهای مالی از مقیاس مشترک سنجش معاملات (پول) استفاده می شود و نکته حائذ اهمیتی که وجود دارد این است تورم بر اعتبار فرض سنجش پولی لطمه وارد کرده است.
مثال : واحد اندازه گیری پارچه متر است، واحد اندازه گیری معاملات پول است.

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

2 دیدگاه ها

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here