جزئیات کامل فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی

0
1253

Untitled8000

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎیﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، روﻳﻜﺮد اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮده و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدیﭘﺎﻳﺪار، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮده از ﻃﺮق و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﻣﻮدﻳﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻮدﻳﺎن، آﻧﺎن را ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ اﺑﺮاز درآﻣﺪ

ﺧﻮد ﺑﺎ دادن اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﻣﻮاﻋﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ روش ﻛﻪ ﺑﻪﺧﻮداﻇﻬﺎری ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺎنﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﺗﻤﻬﻴﺪات و ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای آﻧﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ؛ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮداﻇﻬﺎری ﻧﺸﺎنﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن واﺣﺪﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺎﻧﻜﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮدﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت آﻧﺎن
ﻧﻤﺎﻳﺪ.در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻌﻲ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ را در دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰاﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﻒ) ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻮدﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
ﻣﻮدﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ادارات اﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶاﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را در ﻣﻮاﻋﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ آﻧﺎن ۲ﻧﻴﺰازﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮدو واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﻧﺪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ راﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻳﻚ ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ درآﻣﺪ ﺻﺎدر ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﻳﻚ ﺳﺎل ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ درآﻣﺪ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﻣﻮدی اﺑﻼغ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮدی ﻗﻄﻌﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۲۲۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻻزم ﻇﺮف ﻳﻜﻤﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎه
اﻗﺪام و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن اﺻﻼﺣﻲ را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ (ﻣﻤﻴﺰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮدی و ﺗﻌﻴﻴﻦ درآﻣﺪ وی ﻃﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ از ﻣﻮدی ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪدﻓﺎﺗﺮ و ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺧﻮﻳﺶ را در اﺧﺘﻴﺎر وی ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖﻇﺮف ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻣﻮدی ﻣﺮاﺟﻌﻪ و دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد وﻣﺪارک را ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﻫﺎیﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮدی از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪدﻓﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺸﺨﺺ و ﻃﻲ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺑﻼغ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ب) ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت آن
در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﻮدﻳﺎن اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻗﺮارﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺣﺘﻲ در ﭘﺎره ای از ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ درآﻣﺪ آﻧﺎن ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑه وصول آن اقدام می نماید.

این مطلب را هم بخوانید:  محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۱۵۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮدﻳﺎن از اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﻣﻮﻋﺪﻣﻘﺮر ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ ازﮔﺬﺷﺘﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺮف اﻳﻦ ﻣﺪت واﺣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲدرآﻣﺪ ﻣﻮدی را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻟﻴﺎت را ﺻﺎدر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎیﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻟﻴﺎت را ﺑﻪ ﻣﻮدی اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻮدﻳﺎن ﺑﻪﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا درآﻣﺪ آﻧﺎن دﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻋﻠﻲ اﻟﺮاس درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻣﺎده ۹۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﻲ اﻟﺮاس ﻣﻲ ﮔﺮدد را ﺑﻪ ﺷﺮحذﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
۱) در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﻳﺎ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺣﺴﺎبﺳﻮد و زﻳﺎن، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
۲) در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮدی ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ اداره اﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط از اراﺋﻪ دﻓﺎﺗﺮ و ﻳﺎ ﻣﺪارکﺣﺴﺎب در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﺪ.در اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻮدی از اراﺋﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺪارک ﺣﺴﺎب ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﺠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﺣﺘﺴﺎب آن ﺟﺰء ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺧﻮدداری ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﻳﻦﻗﺴﻤﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﺮاس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۳) در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک اﺑﺮازی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ادارهاﻣﻮرﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﺸﻮد در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﻮدی
اﺑﻼغ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﺳﻪ ﻧﻔﺮه اﺣﺎﻟﻪ ﮔﺮدد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﻣﺴﺠﻞ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮدی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪروش ﻋﻠﻲ اﻟﺮاس ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد، ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﻻزم و ﻛﺴﺐاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، اﺑﺘﺪا ﻗﺮﻳﻨﻪ و ﻳﺎ ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﺬﻛﻮر درﻗﺎﻧﻮن را ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮدی ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮﻳﺐ ﻳﺎﺿﺮاﺋﺐ ﻣﻘﺮر از روی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺿﺮاﻳﺐ در ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﻗﺮاﺋﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮدیﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺎﻟﻴﺎت وی ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺑﻼغ ﮔﺮدد.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر درﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻮدﻳﺎن و اراﺋﻪاﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺤﺎﺳﻦ و اﻣﺘﻴﺎزات ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:
۱- ﺗﻌﻴﻴﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻴﺎت از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارکاراﺋﻪ ﺷﺪه
۲- ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮاﺋﻢﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻣﻀﺮاﺗﻲ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

  • ﺗﻌﻴﻴﻦ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻴﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﺮاس
  • ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻋﺪم اراﻳﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ (ج) ﻣﻌﺎدل ۱۰% ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺑﺮای اﺷﺨﺎصﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) و (ب) ﻣﺎده ۹۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﺎدل ۴۰% ﻣﺎﻟﻴﺎتﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﻳﺎ ﻋﺪم اراﺋﻪ دﻓﺎﺗﺮ، ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﻳﻤﻪ ای ﻣﻌﺎدل ۲۰%ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  • ﺟﺮﻳﻤﻪ ای ﻣﻌﺎدل ۲/۵% ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺎه ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﻘﺮرﺖ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﻘﺮر (ﺗﺎرﻳﺦاراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ)
  • ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ، ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن در دوره ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
این مطلب را هم بخوانید:  دومین گردهمایی ثروت آفرینان برگزار شد

 

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

تهیه و تنظیم : سازمان امور مالیاتی کشور

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here