مدل های خوشمزه محاسبه مالیات

0
719

url

نگرشی متفاوت به مالیات بردرآمد

دوستان گرامی همانگونه که مطلعید برابر قانون مالیاتهای مستقیم ، کلیه اشخاص بابت درآمدهایی درایران کسب مینمایند به استثنای مواردی که درقانون معافیت هایی برای آن پیش بینی گردیده است ، مشمول پرداخت مالیات میباشند.
ابتدا کلیه اشخاص رابه دوگروه حقیقی وحقوقی تقسیم می نمائیم . دراین مقاله نگاهی خواهیم داشت به نحوه محاسبه مالیات بردرآمد این دو گروه وخواهیم دید که چگونه بین این اشخاص تفاوت های آشکارمالیاتی وجود دارد :
ابتدا فرض میگردد که شخص حقیقی فردی است شاغل دریک واحد اقتصادی (دولتی ویا غیردولتی ) و درآمد وی معطوف به حقوق ومزایای ماهانه ای است که کارفرما به موجب قرارداد ویاهرگونه توافق دیگری به او پرداخت مینماید.
ازطرفی میدانیم درسال جاری جمع دریافتی های سالانه تا مبلغ ناخالص حدودا یکصدوپنجاه میلیون ریال( شامل معافیت حقوق و عیدی ) ، ازپرداخت مالیات معاف بوده و مازاد آن به نرخ ۱۰ درصد ویا بیشترمشمول محاسبه مالیات میباشد.
بدین ترتیب اولا شناسائی منابع درآمدی این شخص حقوق بگیرنسبتا آسان ومالیات اونیزبرابر قانون درزمان تخصیص کسر وحداکثرتاپایان ماه بعد به حساب سازمان امورمالیاتی واریزمیگردد.
دررابطه با اشخاص حقوقی شرایط به گونه دیگری است . برابرقانون پس ازخاتمه هرسال مالی میزان درآمد خالص این اشخاص تابعی است ازتفاضل درآمدها وهزینه های مرتبط با آن دوره ، که نهایتا منجربه سود ویا زیان خواهد شد. زیان که اصولا مشمول پرداخت مالیات نبوده ودرصورت احراز و تائید سازمان امورمالیاتی حتی میتواند به عنوان پوشش مالیاتی سال ویا سالهای بعد مورد استفاده قرارگیرد. شخص حقوقی دروهله اول صرفا مکلف به واریزنقد ویا پرداخت نقد واقساط مالیات ابرازی ودروهله دوم پرداخت مابه التفاوت مالیات قطعی میباشد.
پس میتوان چنین نتیجه گرفت :
شخص حقوقی مالیات یک دوره عملکرد (معمولا یکسال مالی) را حداکثرتاپایان تیرماه سال بعد برابرسود خالص ابرازی پرداخت مینماید. این پرداخت میتواند بصورت اقساطی صورت گیرد.
شخص حقوقی تفاوت مالیات ابرازی وقطعی را ( درصورت وجود ) پس ازرسیدگی وپس ازگذراندن کمیسیون های متعدد ، بعضا بصورت اقساطی تسویه مینماید . بنابراین مالیاتهای مربوط به درآمدهای کسب شده سال مالی را بطورمیانگین با حداقل ۸ ماه تا حداکثر۱۴ ماه تاخیرتسویه مینماید.علاوه براین درآمد مشمول مالیات شخص حقوقی اصولا ناشی ازتفاضل درآمدها وهزینه هاست .
حال درمورد شخص حقیقی اینگونه نیست . مالیات حقوق او درپایان هرماه ازمحل درآمد ناخالص وی کسر و حداکثرتاپایان ماه بعد تسویه میگردد. بنابراین نقدینگی حاصل ازمالیات کسرشده توسط کارفرما دراختیارشخص حقیقی نبوده وعملا شخص حقوقی است که ازمهلت زمان قانونی ازمزایای نقدی آن نیزبهره مند میشود.
چنانچه میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق را ، بعنوان هزینه برای شخص حقیقی فرض نمائیم ، دراین صورت مشابه اشخاص حقوقی درآمد ناخالص او پس ازکسرهزینه مذکور(معافیت مالیاتی ) مشمول مالیات شناخته میشود. حال اینکه هزینه یک خانوارمتوسط چهارنفردریکماه به مراتب بیش ازمعافیت تعیین شده میباشد.
ازموارد فوق چینن استباط میگردد که اولا بدلیل عدم ارائه صورت عملکرد وسودزیان توسط شخص حقیقی ، زیان او که ناشی ازمابه التفاوت هزینه های واقعی نسبت به درآمدهای کسب شده است شناسائی نشده و نه تنها معاف ازمالیات نبوده بلکه ازپوشش مالیاتی دوره بعد نیزبرخوردارنمی گردد.
مناسب است مسئولین محترم میزان معافیت بردرآمد موضوع این ماده را نه تنها حداقل تاخط فقرواقعی افزایش دهند بلکه ازطرفی معافیت به یکایک اعضای خانوارکه منابع درآمدی دیگری ندارند نیزتعلق گرفته ، میزان معافیت مجموع خانواده افزایش یابد.
به هرصورت چنانچه این مهم نیزاتفاق افتد ، برخلاف اشخاص حقوقی ویا صاحبان مشاغل ، بازهم نقد ترین پرداخت کنندگان مالیات قشرحقوق بگیرجامعه خواهند بود .
بنابراین چنانچه اشخاص حقوق بگیرنیزهمانند سایراشخاص صورت عملکرد شامل کلیه درآمدهای وهزینه های خود را تنظیم وبه حوزه مالیاتی ارائه نمایند وازسایرمزایای قانونی برخوردارگردند ، شکل ودنیای مالیات دهندگان حقوق دچارتحولی عظیم خواهد شد.
اگرچه طی سالیان اخیربا یکسان سازی میزان معافیت واصلاح ضرایب مالیات بردرآمد ، اختلاف محاسبه مالیات شاغلین دربخشهای خصوصی و دولتی مرتفع گردیده لیکن بازهم تفاوتی های قابل ملاحظه ای درنحوه محاسبه مالیات وپرداخت این دوگروه ( اشخاص حقوق بگیر وسایراشخاص مشمول مالیات ) وجود دارد که ضروری است به آن توجه گردد.

این مطلب را هم بخوانید:  انتشار فرم های اشکال یابی کسب و کار در TIM

یا حق
پیروزوموفق باشید – همایون توکلی

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here