رفع ابهامات مالیات حقوق

0
1615

باسلام خدمت پرشین حساب محترم
هر سال وزارت امور اقتصاد و دارایی با توجه به میزان تورم و شرایط اقتصادی با تنظیم بخشنامه حقوق و دستمزد،کارفرمایان را مقید می نماید که مطابق این بخشنامه عمل نموده و حقوق پرسنل را از حداقل مبلغ اعلامی توسط دولت کمتر پرداخت ننمایند که در این صورت متخطی می باشند.همراستا با این بخشنامه، بخشنامه دیگری در جهت محاسبه مالیات حقوق توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر می شود.در بخشنامه مذکور سطوح مربوط به تمامی مبالغ مشمول مالیات قید می گردد.تمامی افرادی که مشمول بیمه هستند و افرادی که قرارداد کاری دارند یکی از کسورات مربوط به حقوق و درآمدشان مالیات می باشد که کارفرمایان آن را از حقوق پرسنل کسر و به سازمان پرداخت می نمایند.هر کارفرمایی بایستی طبق مقررات مربوط به مالیات، مالیات را به صورت صحیح محاسبه نماید.در واقع کارفرما نقش واسط بین پرسنل و وزارت امور اقتصاد و دارایی را بازی می نماید.ولی اگر نقش خود را به درستی ایفا ننماید متحمل جریمه خواهد شد.در این متن به محاسبه مالیات حقوق می پردازیم:


مالیات حقوق و دستمزد

طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۲۱ نرخ های مربوط به مالیات حقوق و دستمزد اعلامی به شرح ذیل می باشد:
طبق این بخشنامه معافیت حقوق مشمول مالیات معادل ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد و مازاد بر این مبلغ حقوق فرد مشمول مالیات میباشد.اما با چه نرخی؟

حقوق مشمول مالیات پس از کسر معافیت معادل مبلغ ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نرخ ۱۰% محاسبه می گردد.دقت بفرمائید حقوق مشمول مالیات نه کل حقوق دریافتی!چون تا ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ حقوق از مالیات معاف می باشد.
حقوق مشمول مالیات بعد از کسر معافیت،از ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نرخ ۱۵% محاسبه می گردد.
حقوق مشمول مالیات بعد از کسر معافیت،از ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نرخ ۲۵% محاسبه می گردد.
و حقوق مشمول مالیات بعد از کسر معافیت،بیشتر از مبلغ ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نرخ ۳۵% محسابه می گردد.
ذکر این نکته ضروری است که محاسبه مالیات به صورت پلکانی می باشد.

این مطلب را هم بخوانید:  ثبت حسابداری حقوق و دستمزد

مثالهای کاربردی برای انواع سطوح

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

-حقوق فردی معادل مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد:
چون در بازه صفر تا ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد مالیات حقوق این فرد صفر می باشد.در واقع مبالغ کمتر از ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و یا مساوی این مبلغ مالیاتی معادل صفر دارند.

-حقوق فردی معادل ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد:
۲۷.۰۰۰.۰۰۰=۵۰.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۰۰۰.۰۰۰ حقوق مشمول مالیات البته با نرخ ۱۰%
۲.۷۰۰.۰۰۰=۲۷.۰۰۰.۰۰۰*۱۰% مالیات پرداختی به سازمان امور مالیاتی

-حقوق فردی معادل ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ذیال می باشد:
۴۸.۰۰۰.۰۰۰=۷۱.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۰۰۰.۰۰۰ حقوق مشمول مالیات در بازه ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال قرار دارد
پس مالیات آن با نرخ ۱۰% محاسبه می گردد.
۴۸.۰۰۰.۰۰۰*۱۰%=۴.۸۰۰.۰۰۰ مالیات پرداختی به سازمان امور مالیاتی

-حقوق فردی معادل ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد:
۷۰.۰۰۰.۰۰۰=۹۳.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۰۰۰.۰۰۰ چون در بازه بین ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال قرار دارد با ۲ نرخ محاسبه میگردد:
۶۹.۰۰۰.۰۰۰*۱۰%=۶.۹۰۰.۰۰۰ ریال مالیات پرداختی البته با نرخ ۱۰%
۱.۰۰۰.۰۰۰=۷۰.۰۰۰.۰۰۰-۶۹.۰۰۰.۰۰۰ حقوق مشمول مالیات البته با نرخ ۱۵%
۱.۰۰۰.۰۰۰*۱۵%=۱۵۰.۰۰۰۰ ریال مالیات پرداختی با نرخ ۱۵%
۶.۹۰۰.۰۰۰+۱۵۰.۰۰۰=۷.۰۵۰.۰۰۰ ریال کل مالیات پرداختی به سازمان امور مالیاتی

-حقوق فردی معادل ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد:
۹۷.۰۰۰.۰۰۰=۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۰۰۰.۰۰۰ این مبلغ با ۳ نرخ محاسبه می گردد:
۶۹.۰۰۰.۰۰۰*۱۰%=۶.۹۰۰.۰۰۰ مالیات پرداختی با نرخ ۱۰%
۲۳.۰۰۰.۰۰۰=۹۲.۰۰۰.۰۰۰-۶۹.۰۰۰.۰۰۰ مشمول مالیات با نرخ ۱۵%
۲۳.۰۰۰.۰۰۰*۱۵%=۳.۴۵۰.۰۰۰ ریال مالیات پرداختی با نرخ ۱۵%
۹۷.۰۰۰.۰۰۰-۹۲.۰۰۰.۰۰۰=۵.۰۰۰.۰۰۰ مشمول مالیات با نرخ ۲۵%
۵.۰۰۰.۰۰۰*۲۵%=۱.۲۵۰.۰۰۰ مالیات پرداختی با نرخ ۲۵%
۶.۹۰۰.۰۰۰+۳.۴۵۰.۰۰۰+۱.۲۵۰.۰۰۰=۱۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال کل مالیات پرداختی به سازمان امور مالیاتی

بخشنامه نرخ های مالیات حقوق

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here