ﺁﻳﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺮاﻱ ﻧﮕﻬﺪاﺭﻱ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩاﺭﻧﺪ

پرسش و پاسخ حسابداری و مالیاتدسته بندی: قوانین مالیاتیﺁﻳﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺮاﻱ ﻧﮕﻬﺪاﺭﻱ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩاﺭﻧﺪ
اﻳﺮﺝ 1 سال قبل

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here