وظیفه مالیاتی

عصاره 10 ماه قبل

با سلام ، ما در طبقه زیر زمین یک ساختمان سال هاست که دارای یک باشگاه ورزشی هستیم و هر یال وظایف قانونی خود را انجام می دهیم و اظهارنامه نیز ارسال می کنیم . به تازگی طبقه دوم آن را جهت امور اداری و دفتری اجاره کرده ایم . چگونه می توانیم به اداره مالیات خود اظهاری نماییم ؟ با تشکر