مزایا غیرنقدی

بهمن محمدی 1 هفته قبل

باسلام ۱-مزایای غیرنقدی پرداختی به پرسنل میتواند کارت هدیه یا سکه باشد؟یاقابل قبول نیست .اگر نیست چه عناوین دیگری استفاده کنیم
۲-معافیت دو دوازدهم مزایای غیرنقدی به روز کارکرد بستگی دارد؟
لطفا در اسرع وقت راهنمایی کنید گرفتارم