محاسبه سنوات

jafar 2 هفته قبل

با احترام
پایه حقوق بنده درقرداد کار منعقده با شرکت ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد , لیکن در لیست بیمه ۷۳۰۰۰۰۰۰ ریال درج شده است. با توجه به استفاء و خاتمه همکاری در خرداد امسال و عد پرداخت سنوات توسط شرکت تاکنوت, نهایتا موضوع فوق به اداره کار ارجاع داده شده است. لیکن در برگه تسویه مبلغ محاسبه سنوات بر اساس حقوق پایه انجام شده و در جلسه برگذتر شده در اداره کار نماینده شرکت درخواست محاسبه سنوات ۱۰ ساله بر اساس مبلغ درج شده در لیست بیمه میباشد.
لطفا راهنمایی بفرمایید طریقه محاسبه توسط وزارت کار به چه شکلی خواهد بود و آیا امکان وصول جریمه دیر کرد پرداخت حقوق و سنوات با توجه به خاتمه همکاری بیش از ۸ ماه است. با تشکر