مالیات عملکرد

pmirkamaliyahoo-com 3 هفته قبل

اگر شرکتی در یک دوره مالی سود عملیاتی داشته باشد واز سال قبل زیان انباشته داشته باشد ، مشمول محاسبه و پرداخت مالیات است ؟