مالیات تکلیفی اجاره

زهره زرین کفش 9 ماه قبل

باسلام
نرخ مالیات تکلیفی اجاره چند درصد میباشد و چگونه باید پرداخت شود