مالیات اجاره

علی میروند 1 هفته قبل

باسلام . درصورتیکه پرداخت مالیات اجاره مطابق قراردد بعهده مستاجر باشد ،آیا مطابق قانون مبلغ مالیات می بایست به مبلغ اجاره اضافه و سپس بعنوان اجاره پرداختی بوده و مشمول مالیات می گردد؟ تشکر