قرارداد پرسنل بر اساس فرم تکمیل شده از مردم مزد دریافت میکنند چگونه است