عیدی

سعید قلندری 9 ماه قبل
  1. برای محاسبه عیدی حقوق پایه در نظر گرفته شود یا حقوق دریافتی .برای مثال من حقوق پایه ۱۱/۱۱۲/۶۹۰ریال-حق مسکن و حق بن خواربار =۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال میباشد تمام سال ۹۷ کار کردم عیدی من چقدر میشود 

تهیه، تنظیم و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی