صورت معاملات

kh54chyahoo-com 6 ماه قبل

سلام حسابدارم در سامانه صورت معاملات مربوط به شرکت پیمانکاری راه سازی به این شیوه ثبت می نماید .مبلغ صورت وضعیت تایید شده همان دوره در قسمت فروش و مبلغ پرداختی همان دوره چه مربوط به صورت وضعیت همان دوره و چه مربوط به صورت وضعیت سال قبل از طرف کارفرما به شرکت در قسمت پرداختی کارفرما در صورت معاملات به تفکیک مبلغ ناخالص و کسورات و… ثبت می نماید . آیا چنین کاری صحیح می باشد که مبلغ صورت وضت تایید شده در قسمت فروش و دریافتیها در قسمت پرداختی کار فرما ثبت گردد.؟ متشکرم