سوالی در خصوص مالیات دارم

عبدالرضا حداد 3 ماه قبل

شرکتی خصوصی با سرمایه ثبتی ۱۰۰ میلیارد تومان می خواهد ۵۰ %از سهام خود را بـه فـرددیگری انتقال دهد. از آنجا که مالیات انتقال سهم ۴ %می باشد، باید ۲ میلیارد تومـان ( ۰.۰۴*۰.۵*۱۰۰)مالیات پرداخت شود. آیا راه کار قانونی وجود دارد که بتوان این مالیات را به میـزان قابـلتوجهی کاهش داد؟

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here

1 پاسخ
حامد داودیان عضو سایت 3 ماه قبل

سلام
باید این مالیات نقل و انتقال سهام حتما شناسایی و پرداخت و در حسابها ثبت شود وراهی جز این وجود ندارد.

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here