درامد ابرازی

behkish asked 1 ماه ago

سلام منظور از درامد ابرازی مشمول مالیات در ماده ۱۳۲ معافیتها دقیقا چه رقمیه منظور سود حسابداری یا رقم فروش مجموعه است؟