درامد ابرازی

behkish 11 ماه قبل

سلام منظور از درامد ابرازی مشمول مالیات در ماده ۱۳۲ معافیتها دقیقا چه رقمیه منظور سود حسابداری یا رقم فروش مجموعه است؟