حسابداری پیمانکاری

باسلام:نحوه ثبت سند ازمحل دریافتی ۵%سهم کارفرما درقراردادهای پیمانکاری

1 پاسخ