انحلال شرکت

الناز 9 ماه قبل

با سلام  انحلال برای شرکتی که سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته اما هیچ فعالیتی نداشته توصیه میشود ؟