افزایش سرمایه

sirus 4 ماه قبل

۱- آیا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و مطالبات حال شده سهامداران شامل مالیات می شود؟
۲-در صورتی که شرکت از محل بخشی از داراییهای ثابت(زمین و ساختمان) در یک دوره مالی ، تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه داشته باشد ، درسال مالی بعد از محل مانده داراییهای ثابت(ماشین آلات و تجهیزات) می تواند تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه داشته باشد ؟ یا اینکه باید حتما دوره تناوب ۳ الی ۵ ساله رعایت شود؟
 

آموزش مالیات