ارزش افزوده

ارس 9 ماه قبل

سلام.آیا شرکتهای دولتی موظفند فقط از  شرکتها یا افرادی که گواهی ارزش افزوده دارند خرید کنند و میتوانند گواهی ارزش افزوده را به عنوان پیش شرط در هر نوع خریدی قرار دهند؟ ممنون 

تهیه، تنظیم و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی