از دفتر مشاغل (درآمد و هزینه) چه می دانید ؟

daftare-daramadhazine

دفتر مشاغل درآمد و هزینه دفتری است که قبل از ثبت هر گونه عملیات مالی، از طرف اداره امور مالیاتی ذیربط امضاء و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد و حداقل دارای ستونهایی برای درج ردیف، تاریخ، شرح معامالت، مشخصات مدرک، خرید، هزینه،درآمد/ فروش و داراییهای استهلاک پذیر، مالیات وعوارض بر ارزشافزوده خرید/ هزینه/دارایی و مالیات و عوارض بر ارزشافزوده عرضه کاال/ ارایه خدمت باشد و معامالت مذکوربه ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوریکه در پایان سال یا فصل حسب مورد، تعیینجمع درآمد و هزینه شغلی و مالیات بر ارزش افزوده و تنظیم حساب درآمد و هزینه، ازآن امکانپذیر باشد.

۱- مؤدیان مشمول بند ب ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند نسبت به تهیه دفترمشاغل، به همراه راهنما و پیوستهای ضمیمه آن اقدام و سپس با مراجعه به اداره امورمالیاتی ذیربط ضمن تکمیل فرم پیوست شماره ۹، تقاضای کتبی خود را برای امضاء وثبت دفتر مشاغل تسلیم نمایند. توصیه میشود مجامع امور صنفی یا اتحادیههای مربوط،هماهنگی و مساعدت الزم را درخصوص تهیه دفاتر به عمل آورند. اداره امور مالیاتیظرف همان روز مراجعه نسبت به دستور ثبت تقاضای مؤدی و تکمیل جدول پیوستشماره ۷ و ثبت و امضاء و تحویل دفتر به مؤدی اقدام خواهد نمود.

۲- این گروه از مؤدیان میبایست برای هر سال مالی فقط از دفتر امضاء و ثبت شده ظرف یکسال قبل استفاده نمایند، مگر این که در اثناء سال به علت تمام شدن دفتر نیاز به دفترجدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفتر جدید امضاء و ثبت نمایند.

۳- مؤدیانی که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش)pos مکانیزه فروشگاهی( یارایانه دارای سیستم نرمافزار فروشگاهی شدهاند یا میشوند و مؤدیانی که از سایرسیستمهای الکترونیکی استفاده مینمایند، موظفند حداقل ماهی یکبار خالصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر مشاغل حسب مورد ثبت کنند.مشخصات سختافزار و نرمافزار مورد استفاده صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی بر اساس آئیننامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی خواهد بود.

این مطلب را هم بخوانید:  مراحل کلیدی محاسبه ی هزینه های استخدامی

مؤدیان استفاده کننده از سیستمهای الکترونیکی به منظور تسهیل رسیدگی بایدآیین نامـه ها یا دستـورالعمـلهای کـار ماشین و برنامـه های آن و نحـوه کـار بانرمافزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند.

۴- مدرک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یارویداد مالی یا محاسباتی بوده و دفتر بر مبنای آن تنظیم و تحریر میگردد.

۵- در صورتی که مؤدی فعالیت خود را در اثناء سال آغاز نموده باشد تأخیر ثبت دفتر ازتاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.

۶- چنانچه در ثبت ارقام اشتباهی صورت گرفته باشد با کشیدن خط قرمز بر روی رقم قبلی )به طوری که خوانا بماند( میتوان نسبت به ثبت رقم صحیح در ذیل آن اقدام نمود.

 

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


بنر همکاری با ما
بنر اینستاگرام
بنر سوالات تخصصی
دانلود رایگان کتاب چگونه از حسابداری در مسیر تهران اصفهان به ۸ میلیون تومان درآمد رسیدم؟
بنر دانلود رایگان فیلم‌های آموزشی
بنر دانلود رایگان جدیدترین جدول حقوق و دستمزد
بنر تولید محتوا
بنر کانال تلگرام