نقش تراکنش های بانکی در حسابداری مالیاتی

تراکنش های بانکی وقتی از واژه اظهارنامه مالیاتی صحبت میشود، فعالان اقتصادی و شرکت ها و عملیات حسابداری مالیاتی آنها در ذهن تداعی میشود اظهارنامه مالیاتی اقسام مختلف دارد همچون اظهار نامه حقوق و ارث و غیره پس همه افراد جامعه کمابیش با این واژه آشنایی دارند. ولی موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد این … ادامه خواندن نقش تراکنش های بانکی در حسابداری مالیاتی