۷ کلید برای مدیریت موفقیت آمیز موسسات حسابرسی

0
536 بازدید

 

Gold key

مؤسســات حسابرســی کــه در رقابــت موفــق هســتند و مؤسســاتی کــه چنــدان هــم موفــق نیســتند را بــه دو دســته ی مؤسســات پیشــرو و مؤسســات کنــدرو طبقه بنــدی میکنیــم و در ایــن مقالــه ایــن طبقه بنــدی را مــورد بررســی قــرار میدهیــم.
“پیشــرو”ها مؤسســاتی هســتند کــه دارای شــاخصهای بــالای متوســط در ســطح اســتانداردهای پذیرفتــه شــده نهادهــای نظارتــی و عمومــی (ماننــد جامعــه ی حســابداران رســمی، ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و …) هســتند.
اســتانداردهای مزبــور عمومــا شــامل ایــن مــوارد میشــود:
• رشد درآمد،
• حاشیه ی سود،
• در سطح عالی بودن از لحاظ فنی،
• رضایــت ســهامداران و نهادهــای نظارتــی و عمومــی،
• روحیــه و مــدت تصــدی کارکنــان و شــرکا، و
• شــهرت حرفــه ای و ارزش نــام تجــاری
“پیشــرو”ها مشــخصًا بــه نحــوی متمایــز از عهــده ی امــور بــر میآینــد و به روشــنی بــه نتایــج برتــری هــم دســت مییابنــد.
در ایــن زمینــه، هفــت کلیــد بــرای مدیریــت موفقیت آمیــز مؤسســات حسابرســی و تبدیــل مؤسســه ی حسابرســی بــه مؤسســه ی پیشــرو بــه ایــن ترتیــب ارائــه میشــود:

 

کلید یکم: راهبری و مدیریت
مؤسســات حسابرســی پیشــرو بــه پیــروی مســتمر از مجموعــه ای شــفاف از ارزشهــا گرایــش دارنــد. آیــا در مؤسســات حسابرســی، کارکنــان میداننــد مؤسســه و شــرکای آن نمــاد چــه هســتند؟ بینــش، رســالت و ارزشهــای اساســی مؤسســه چیســت؟ در ایـن زمینـه، پذیـرش و انتقـال مفهـوم مسـتمر و مـداوم ارزش هـای مؤسسـه از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت.

 

کلیــد دوم: روشهــای فنــاوری، برنامه ریــزی، ســرمایه گذاری و اجــرا

مؤسســات حسابرســی بــه پیــروی از یــک برنامــه فنــاوری اســتراتژیک گرایــش دارنــد. بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف اســتراتژیک مؤسســه،

شناســایی، تحلیــل و در اولویــت قــرار دادن برنامه هــای مربــوط بــه فنــاوری الزامــی اســت. در ایــن زمینــه، توجــه بــه مســائل زیــر ضــروری اســت:

۱٫ محقــق ســاختن ارزیابــی بــه منظــور تعییـن وضعیـت کنونـی فناوری مؤسسـه
۲٫ مقایســه ی عملکــرد بالقــوه بــا عملکــرد بالفعــل بــرای تعییــن موقعیتــی کــه مؤسســه در آن قــرار دارد، موقعیتــی کــه بایــد در آن باشــد و فنــاوری مــورد نیــاز بــرای رســیدن بــه آن.
۳٫ برنامــه (طــرح) فنــاوری همچنیــن بایــد شــامل چارچــوب زمانــی و بودجــه باشــد.
۴٫ تنظیــم طــرح مدیریــت فنــاوری اســتراتژیک بــرای مؤسســه بــا شــرایط ذیــل:
الــف) داشــتن تیــم مناســب در جایــگاه مناســب
ب) به دســت آوردن درکــی جامــع از زیرســاخت فعلــی فنــاوری اطالعــات مؤسســه
پ) ارزیابــی ترکیــب جــاری مشــتری و خدمــات مؤسســه
ت) ایجــاد فهرســتی از پروژههــای اولویت بنــدی شــده بــر مبنــای حــل مســائل کوتاه مــدت و بررســی نیازهــای درازمــدت مؤسســه.همچنیــن، مؤسســات حسابرســی پیشــرو بــه ارائــه ی آمــوزش هــای ژرف و مســتمر و گرایــش بــه کار کــردن بــا بهتریــن تجهیــزات و نرم افزارهــای در دســترس گرایــش دارنــد.

 

کلیــد ســوم: توســعه ی بازاریابــی و کســب وکار؛ چطــور چنیــن چیــزی تحقــق مییابــد؟
مؤسسات حسابرسی پیشرو:
ـ برنامــه هــای بازاریابــی تنظیــم می کننــد
ـ موقعیتهــای مناســب را هــدف قــرار میدهنــد
ـ مشــتریانی را کــه بــا هدفشــان همخوانــی ندارنــد کنــار میگذارنــد
ـ همــه را در مســیر فعالیــت هــای جدیــد توســعه ی کســب وکار وارد و “مســئول” میکننــد.

چگونــه میتــوان کنــار گذاشــتن مشــتریان را فعالیــت بازاریابــی فــرض کـرد؟

مشـتریان بـد، بهـره وری، اسـتخدام کارکنــان و فرآینــد “بهتریــن جــا بــرای کار کــردن” تاثیــر میگذارنــد. در نظــر بگیریــد مشــتریانتان را بــر حســب درآمــد ســالانه، وضعیــت پرداخــت، قابلیــت رشــد، ســابقه و قابلیــت ارجــاع کار، ســودآوری، تحقــق هــدف، ریســک یــا پیچیدگــی کاری، زمانبنــدی کار و رضایــت و لــذت کار بــا مشــتری، درجه بنــدی میکنیــد. از ایــن معیارهــا بــرای تشــخیص مشــتریان الــف، ب، پ و ت تــان اســتفاده کنیــد: مشــتریان “الــف” بــا ارزشتریــن مشــتریانتان هســتند و مشــتریان “ت”، کم ارزشتریــن مشــتریانتان (آنهایــی کــه بایــد کنــار گذاشــتن را برایشــان محتمــل بدانیــد).

مشـتریانی کـه بـه صـورت نوعـی “ت”ارزشیابــی میشــوند
الــف) نمیتواننــد کارکنــان را جــذب کننــد یــا نــگاه دارنــد
ب) تعهـد اندکـی نسـبت بـه فنـاوری از خـود نشـان مـی دهنـد
پ) توقعات غیرمنطقی دارند
ت) تمایــل اندکــی بــه پیــروی از راهکارهــا، اصــول و اســتانداردها دارنــد
ث) کار تیمی و تعهد ضعیفی دارند
ج)پرداخت دیرهنگام دارند
چ) پیوســته مؤسســه را در معــرض ریســک قــرار میدهنــد

 

کلیــد چهــارم: رضایــت مشــتری و نهادهــای نظارتــی چگونگــی نــگهداری مشــتریان و ارتقــای درآمدهــا

مؤسســات پیشــرو بیــش از دیگــران بــه بکارگیــری برنامــه ای رســمی بــرای نظـارت بـر رضایـت مشـتریان و نهادهای نظارتــی گرایــش دارنــد. بــا ایــن حــال، اکثریــت مؤسســات حســابداری رســمی، هیــچ برنامــه ای بــرای کســب رضایــت مشــتری و نهادهــای نظارتــی ندارنــد.در اقتصــاد امــروز، رقبــا بیــش از همیشـه مشـتریان را هـدف قـرار دادهانـد. بـرای تضمیـن رضایـت و حفـظ مشـتری بایــد بــا برنامــه حرکــت کنیــد.

مؤسسات پیشرو:
– تمایــل بــه داشــتن مشــتریانی دارنــد کــه در برابــر افزایــش حق الزحمــه مقاومــت نمیکننــد؛
– گرایـش بـه داشـتن مشـتریانی دارنـد کــه متعلــق بــه ســهامداران حقوقــی هســتند نــه بــه ســهامداران حقیقــی.

 

کلیــد پنجــم: فراهمکــردن محیــطکار عالــی

جذب و نگهداری بهترین استعدادها مؤسســات پیشــرو از کار انفــرادی، در ســطح کارکنــان و مدیــران و شــرکا، گریزاننــد و تمایــل بــه کار گروهــی (تیمــی) دارنــد.

تیـم هـا بایـد قـدرت خـود را در چهـار حـوزه ارائـه دهنـد:
۱- اجرا،
۲- تأثیرگذاری،
۳- ایجاد رابطه، و
۴- تفکر استراتژیک.

اگرچـه نیـازی نیسـت کـه کلیـه ی افـراد در حــوزه هــای مختلــف دارای تجربــه باشــند، لیکــن تیمهــا بــه ایــن مســئله نیـاز دارنـد کـه ایـن نحـوهی شـکل گیری تیمهــا، نحــوه ی کمــک کــردن بــه آنهــا و نــوع اشــخاصی کــه بایــد در محیــط کار بــا آنهــا تعامــل داشــته باشــند را مشــخص میکنــد.

خصوصیــات بنیادیــن تیمهــای موفــق عبارتنــد از:
ـ راهبری قدرتمند و کارآمد،
ـ اهداف دقیق،
ـ قابلیــت اتخــاذ تصمیــم بــر مبنــای اطالعــات وســیع،
ـ قابلیت عمل به این تصمیمات،
ـ ارتباطات آزاد،
ـ مهــارت هــا و فنــون لازم بــرای تکمیــل پــروژه ی در جریــان، و
ـ اهــداف واضــح بــرای نیــل تیــم بــه ســمت هدفشــان.

مؤسسات پیشرو، همچنین:
الــف) بــه داشــتن ســطوح پــاداش منصفانــه و رقابتــی گرایــش دارنــد،
ب) از تــوازن ســالم بیــن کار و زندگــی حمایــت میکننــد، و
ج) بـه داشـتن گـردش دارایـی پایینتـر از رقبایشــان گرایــش دارنــد.

“در دنیــای امــروز انســانها بــه چشــم اندازی روشــن نســبت بــه ایــن مســئله رســیده اند کــه انجــام ســرمایه گذاری در افــراد، از لحــاظ خطراتــی کــه از آن اجتنــاب میکننــد، منفعتـی چندیـن برابـر بـه همراه مـیآورد، چــون انســانها میداننــد چــه کاری انجــام میدهنــد.”

 

کلیــد ششــم: در بنیــان نهــادن ســـازمان یادگیرنــده

در جهـــان در حـــال تغییــر، چطــور بایــد ماهــر و قابل تطبیــق بــود مؤسســات پیشــرو بــه ارائــه ی آموزشــی تمایــل دارنــد کــه از اســتراتژی کسب وکارشــان حمایــت کنــد. درســت مثــل برنامه هــای فنــاوری و برنامه هــای بازاریابــی، برنامه هــای یادگیری/آموزشــی نیــز بــا در نظــر داشــتن اســتراتژی کلــی مؤسســه توســعه مییابنــد. موقعیــت صنعــت و حوزه هــای تخصصــی خدماتــی کــه مؤسســه را ارتقــا میدهــد در نظــر بگیریــد. آنهــا نیروهایــی بــرای رشــد محســوب میشــوند. کارمنــدان مؤسســه بــه چــه نــوع آموزشهایــی بــرای نیــل بــه موفقیــت نیــاز دارنــد؟
سیســتمهای ســرمایه ی انســانی اهمیتــی حیاتــی دارنــد؛ مؤسســات بــه انــدازه ی کافــی در آمــوزش افــرادی کــه در اختیــار دارنــد ســرمایه گذاری نمیکننــد. بعضــی مؤسســات نمیخواهنــد کارمندانشــان را آمـوزش دهنـد چـون فکـر میکننـد آنـان در هــر صــورت مؤسسه شــان را تــرک خواهنـد کـرد. بـا ایـن حـال، اگـر ایشـان را آمــوزش ندهیــد و آنهــا هــم بماننــد چــه اتفاقــی میافتــد؟ در ایــن صــورت آنهــا رشــد نکــرده و آمــاده نیســتند و مؤسســه را تــرک نخواهنــد کــرد، چــون مؤسســه آماده شــان نکــرده اســت و بــه آنهــا آمــوزش نــداده اســت. مؤسســـات پیشـــرو بــه انجــام آموزشهایــی گرایــش دارنــد کــه کارمندانشــان بــه آن نیــاز دارنــد. همچنیـــن، تمـــایل بـــه ارائـــه ی آموزشهایــی دارنــد کــه کارمندانشــان می خو ا هنــد .

 

کلیــد هفتــم: اجــرای اســتراتژی مدیریــت عملکــرد عالــی

یکــی از نقــاط ضعــف اجــرا، مبهــم بــودن آنچــه میخواهیــد انجــام دهیــد اســت. تغییــر، زمانــی اتفــاق میافتــد کــه اهدافتــان دقیــق باشــد و همــگان یــک آینــده را تصــور کننــد. نوشــتن اهدافتــان تغییــر بزرگــی در اجــرا ایجــاد میکنــد. اهــداف مکتــوب افــراد مؤسســه را نســبت بــه یکدیگــر مســئول میکنــد.

اهــداف بایــد ایــن مشــخصات را دارا باشــند:
الف) خاص بودن،
ب) ملموس و قابل سنجش بودن،
پ) قابلیت دستیابی،
ت) واقع‌گرایی، و
ث) گنجایش در ظرف زمان.

مؤسسات پیشرو:
الــف) بــه تشــکیل جلســات مســتمر بــرای کنتــرل پیشــرفت در زمینــه ی برنامه هایشــان مبــادرت میکننــد.
ب) بــه بیــان اینکــه چطــور از رقبــا برترنــد میپردازنــد.
ج) بــه تنظیــم طرحهــای کســب وکار بــا داده هــای گردآمــده از همــه ی افــراد میپردازنــد.
د) بــه مســئول دانســتن افــراد در قبــال نتایــج گرایــش دارنــد

 

مقاله بالا چکیده ای از کتاب Seven Keys To Successful CPA Firm Management  می باشد.

امیدوارم این مطلب برای شما مفید باشه

سحر یزدخواستی

 

مطالب مرتبط

۵نکته مهم در موفقیت یک مدیر

۹گام مهم برای موفقیت در محیط کار

موفقیت در حسابداری = استفاده ۱۰۰% از ابزارهای حسابداری

روش های موفقیت در دوره کارآموزی حسابداری

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید