اطلاعاتی از اظهارنامه اشخاص حقوقی که مودیان از آن بی خبرند… (بخش دوم)

0
2009

اظهارنامه اشخاص حقوقی

سلام دوستان خوب پرشین حساب. در ادامه صحبت روز گذشته که در خصوص اطلاعات مالیاتی و اظهارنامه ها بود ، امروز با بخش دوم از نکات اظهارنامه اشخاص حقوقی در خدمت شما هستیم.

اظهارنامه اشخاص حقوقیمبلغ‌ استهلاک زیان‌ سنواتی‌ را‌ می‌توان‌ در‌ اولین‌ سالی‌ که‌ شرکت‌ منجر‌ به‌ سود‌ میرسد‌،‌ از‌ درآمد‌ مشمول‌ مالیات‌ آن‌ سال‌ بطور‌ یکجا‌ کسر‌ نمود. در‌ صورت‌ تعدیل‌ زیان‌ توسط‌ ماموران‌ مالیاتی‌ و‌ اعتراض‌ به‌ آن‌ حتمی‌ در‌ موعد‌ مقرر‌ قانونی‌ نسبت‌ به‌ اعتراض‌ آن اقدام‌ نمایند‌ اما‌ تا‌ زمانی‌ که‌ شرکت‌ به‌ سود‌ دهی‌ نرسد‌ قابل‌ طرح‌ در‌ هیاتهای‌ حل‌ اختلاف مالیاتی‌ نمی‌باشد. در‌ صورتی‌ که‌ زیان‌ شرکت‌ توسط‌ اداره‌ مالیاتی‌ برگشت‌ داده‌ شود‌ تاثیری‌ در‌ ثبت‌ حسابداری‌ شرکت‌ ندارد.‌ مانند‌ سود‌ حاصل‌ منابع‌ معاف‌ که‌ ثبت‌ حسابداری‌ ندارد.

زیان‌ حاصل‌ از‌ فعالیتهای‌ شرکت‌ در‌ صورت‌ تهاتر‌ با‌ حساب‌ جاری‌ شرکاء‌،‌ به‌ عنوان‌ درآمد‌ مشمول‌ مالیات‌ شرکت‌ محسوب‌ گردیده‌ و‌ از‌ آن‌ مالیات‌ گرفته‌ می‌شود. در‌ صورتی‌ که‌ تا‌ زمان‌ ارسال‌ اظهارنامه‌ مالیاتی‌،‌ رسیدگی‌ مالیاتی‌ شرکت‌ بابت‌ زیان‌ سال‌ قبل‌ صورت‌ نگرفته‌ زیان‌ ابرازی‌ مالک‌ محاسبه‌ خواهد‌ بود. زیان‌ مورد‌ اعتراض‌ شرکت‌ در‌ ردیف‌ مورد‌ نظر‌ درج‌ گردد.

اظهارنامه اشخاص حقوقی

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

قسمت مربوط به بخشودگی ها در اظهارنامه :

بخشودگی‌های‌ مالیاتی‌ به‌ مالیات‌ درآمدهای‌ مشمول‌ مالیات‌ قابل‌ اعمال‌ می‌باشد‌ و در منابع‌ معاف‌ بخشودگی‌ قابل‌ اعمال‌ نیست در‌ اعمال‌ بخشودگی‌ مالیاتی‌ نسبت‌ به‌ مالیات‌ منبع‌ درآمد‌ مشمول‌ مالیات‌ هر‌ بخش‌ بصورت‌ جداگانه‌ اعمال‌ میگردد.
رای‌ اکثریت‌ شورای‌ عالی‌ مالیاتی‌ در‌ خصوص‌ نحوه‌ اعمال‌ بخشودگی‌ مالیاتی‌ بخشنامه‌ ۳۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۹۶/۳/۳ موثر می‌باشد و نرخ‌ بخشودگی‌های‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۴۳ و‌ ماده‌ ۱۳۸ از‌ جداول‌ مربوطه‌ فراخوان‌ میگردند.

اظهارنامه اشخاص حقوقی۱ .جدول‌ توسعه‌ و‌ نوسازی‌ و‌ بازسازی‌ واحدهای‌ صنعتی‌ تنها‌ مربوط‌ به‌ اشخاص‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۳۸ اصالحیه‌ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
می‌باشد‌ و‌ در‌ اصلاحیه جدید‌ حذف‌ شده‌ است‌ و‌ به‌ ماده‌ ۱۳۸ مکرر‌ این‌ جدول‌ ربطی‌ ندارد.
۲ .کمک‌ های‌ مالی‌ پرداختی‌ در‌ راستای‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۷۲ قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم‌ به‌ عنوان‌ هزینه‌ قابل‌ قبول‌ مالیاتی
۴۴ می‌باشد‌ و‌ مازاد‌ پرداختی‌ در‌ جدول‌ محاسبه‌ درآمد‌ مشمول‌ مالیات‌ به‌ درآمد‌ مشمول‌ مالیات‌ شرکت‌ اضافه‌ میگردد.

این مطلب را هم بخوانید:  چگونه اظهارنامه مالیات خانه های خالی را ارسال کنیم؟

نکات کلی مربوط به تکمیل ترازنامه
۱ .چنانچه‌ اقلامی از‌ ترازنامه‌ شرکت‌ با‌ اقلام صورتهای‌ مالی‌ شرکت‌ همسان‌ نباشند‌ می‌توان‌ آنها‌ را‌ بخش‌ سایر‌ درج‌ نمود‌ و‌ عدم‌ تطابق‌ طبقه‌بندی‌ حسابها‌ موجب‌ ردی‌ دفاتر‌ نمیگردد.

۲. اظهارنامه‌ را‌ روند‌ هزار‌ و‌ یا‌ میلیون‌ ریال‌ و‌ واحد‌ پولی‌ غیر‌ از‌ ریال‌ درج‌ ننمایید.
۳.  جهت‌ شروع‌ ثبت‌ اطلاعات ارقام‌ مالی‌ شرکت‌ از‌ اظهارنامه‌ شروع‌ نمایید‌،‌ چون‌ تمام‌ جداول‌ پیوسته‌
و‌ مرتبط‌ به‌ صورت‌ خودکار از‌ آن‌ شروع‌ و‌ به‌ آن‌ ختم‌ میگردد.‌
۴. تطابق‌ ترازنامه‌ جدید‌ با‌ صورتهای‌ مالی‌ نمونه‌ بیشتر‌ شده‌ و‌ قابلیت‌ مقایسه‌ نسبتهای‌ مالی‌ بهتری‌
پیدا‌ کرده‌ است. (اقلام جاری‌ و‌ غیر‌ جاری‌(
۵. چنانچه‌ اطلاعاتی بابت‌ درج‌ هر‌ ردیف‌ اظهارنامه‌ ندارید‌،‌ پیشنهاد‌ میگردد‌ عدد‌ صفر‌ درج‌ نمایید‌ تا‌
کنترل‌ بر‌ اطلاعات اصلی‌ شرکت‌ داشته‌ باشید
۶. دقت‌ نمایید‌ دو‌ فیلد‌ جدید‌ مربوط‌ به‌ خرید‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود‌ و‌ سایر‌ دارایی‌ شما‌ صحیح‌ درج‌
گردد. ( اشاره‌ به‌ ماده‌ ۱۶۹‌) اقلام فروش‌ آنها‌ در‌ سود‌ زیان‌ آمده‌ است.
 ۷. ترازنامه‌ صفر‌ و‌ یا‌ تراز‌ نشده‌ قابل‌ ارسال‌ نمی‌باشد‌ و‌ ارسال‌ اظهارنامه‌ صفر‌ در‌ حکم‌ عدم‌ تسلیم‌
ترازنامه‌ می‌باشد.
 ۸. از‌ حساب‌ جاری‌ شرکا‌ سعی‌ کنید‌ استفاده‌ ننمایید‌ چرا‌ که‌ شخصیت‌ حقوقی‌ شرکت‌ منفک از‌
اشخاص‌ مالک‌ شرکت‌ می‌باشند.

اظهارنامه اشخاص حقوقی

نکات کلی مربوط به تکمیل سود زیان

کلیه‌ فروش‌ ها‌ و‌ درآمد‌ خدمات‌ پیمانی‌ معاف‌ و‌ مشمول‌ در‌ جدول‌ سود‌ زیان‌ درج‌ میگردد.
درج‌ هر گونه‌ هزینه‌ نیازمند‌ رعایت‌ الزامات‌ قانونی‌ مربوطه‌ می‌باشد‌ ( مانند‌ حقوق‌ دستمزد‌ و‌ اجاره‌ محل‌) . 

سایر‌ درآمد های‌ عملیاتی‌ و‌ سایر‌ هزینه‌ های‌ عملیاتی‌ تفکیک‌ گردیده‌اند‌ )قبال‌ ترکیبی‌ از‌ هر‌ دو‌ بوده)  هر‌ گونه‌ کتمان‌ درآمد‌ در‌ سود‌ زیان‌ ابرازی‌ ،‌ مالیات‌‌ آن‌ در‌ سنوات‌ آتی‌ توسط‌ سازمان‌ مالیاتی‌ قابل‌ دریافت‌ می‌باشد اقلام اطلاعاتی سود‌ زیان‌ با‌ گزارشات‌ فصلی‌ آتی‌ در‌ ارتباط‌ خواهد‌ بودفروش‌ دارایی‌ها‌ و‌ مواد‌ اولیه‌ و‌…‌ از‌ موارد‌ جدید‌ در‌ سود زیان‌ بوده‌ و‌ قابلیت‌ ارتباط‌ با‌ گزارشات‌ فصلی‌ در‌ آینده‌ خواهند‌ داشت ( در‌ سنوات‌ آتی (

 

این مطلب را هم بخوانید:  3 مزیت مهم به‌روزرسانی ثبت‌های حسابداری

جدول اطلاعات قراردادها ( قراردادهای پرداختی )

این‌ جدول‌ توسط‌ کارفرمایان‌ تکمیل‌ میگردد.  اطلاعات قرادادها‌ تنها‌ با‌ توجه‌ به‌ سرفصلهای‌ مربوطه‌ درج‌ گردد‌ و‌ نیازی‌ به‌ درج‌ کلیه‌ اطلاعات قراردادها‌ نمی باشدطبقه‌ بندی‌ اطلاعات پیمانها‌ در‌ این‌ جدول‌ بصورت‌ سر جمع‌ به‌ تفکیک‌ نوع‌ ارز‌ و‌ موضوع‌ قرارداد‌ می‌باشد. در مبلغ‌ ناخالص‌ پرداختی‌،‌ مبلغ‌ ارزش‌ افزوده‌ نیز‌ در‌ آن‌ لحاظ‌ گردیده‌ است تنها‌ اطلاعات مربوط‌ قراردادهایی‌ که‌ وجه‌ آن‌ پرداخت‌ گردیده‌اند‌ در‌ این‌ جدول‌ درج‌ گردند‌ و اطلاعات مربوط‌ به‌ قراردادهایی‌ که‌ تعهد‌ پرداخت‌ شده‌ درج‌ نگردد. 

اظهارنامه اشخاص حقوقی

جدول اطلاعات قراردادها  (قراردادهای دریافتی )

این ‌جدول ‌توسط ‌پیمانکاران‌ تکمیل ‌می گردد. اطلاعات  قرادادها‌ تنها ‌با ‌توجه ‌به ‌سر فصلهای ‌مربوطه ‌درج ‌گردد ‌و ‌نیازی ‌به‌ درج‌ کلیه‌ اطلاعات ‌قراردادها ‌نمی‌ باشد طبقه ‌بندی ‌ا‌طلاعات پیمان ها‌ در ‌این ‌جدول ‌بصورت ‌سر جمع ‌به ‌تفکیک‌ نوع ‌ارز ‌و ‌موضوع‌ قرارداد ‌می‌باشد. در ‌مبلغ ‌ناخالص‌ پرداختی‌، ‌مبلغ ‌ارزش‌ افزوده ‌نیز ‌در ‌آن ‌لحاظ‌ گردیده ‌است. تنها اطلاعات مربوط ‌قراردادهایی ‌ که ‌وجه  ‌آن ‌دریافت ‌گردیده‌ اند‌ در‌ این‌جدول‌ درج‌ گردند‌ و اطلاعات مربوط‌ به‌ قراردادهایی‌ که‌ تعهد‌ در‌ پرداخت‌ شده‌ درج‌ نگردد.

 

نکات مربوط به جدول فروش و بهای تمام شده

  • اطلاعات مربوط‌ به‌ فروش‌ به‌ تفکیک‌ داخلی‌ و‌ خارجی‌ می‌باشد‌ و‌ در‌ شناسایی‌ درآمدهای‌ معاف‌ و‌ اعتبارات‌ ارزش‌ افزوده‌ به‌ نوعی‌ متاثر‌ می‌باشد.
  • تخفیف‌هایی‌ که‌ در‌ فاکتور‌ها‌ به‌ صورت‌ ارقام‌ مشخص‌ مندرج‌ شده‌ باشند‌ قابل‌ پذیرش‌ می‌باشند
  • تخفیف های کالایی به‌ نرخ‌ صفر در‌ فاکتورها‌ صحیح‌ نمی‌باشند. تنها شرکتهای‌ تولیدی‌ اغلب‌ با‌ کلیه‌ اطلاعات جدول‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ درگیر‌ می‌باشند.
  • شرکتهای‌ بازرگانی‌ با‌ فیلدهای‌ کالاهای خریداری‌ شده‌ درگیرنددر‌ بخش‌ فیلد‌ سایر‌ عموما‌ بهای‌ هزینه‌ آزمایشگاهی‌ و‌ تست‌ نمونه‌ درج‌ میگردد.

نکات مربوط به جدول اطلاعات ملک 

  • در‌ صورت‌ داشتن‌ ملک‌ اجاره‌ای‌ که‌ نسبت‌ به‌ هزینه‌ اجاره‌ آن‌ مبلغی‌ پرداخت‌ میگردد‌ می‌بایست‌ تبصره‌۹ ماده‌۵۳ رعایت‌گرد .
  • مبلغ‌ رهن‌ پرداخت‌ شده‌ توسط‌ مستاجر‌ مشمول‌ مالیات‌ تکلیفی‌ موضوع‌ تبصره‌۹ ماده‌۵۳ نمی‌باشد.
  • مالیات‌ تکلیفی‌ اجاره‌ چنانچه‌ موجر‌ شخص‌ حقوقی‌ باشد،‌۷۵ درصد مبلغ‌ اجاره‌ به‌ نرخ‌ ماده‌ ۱۰۵ و‌ برای‌ موجر‌ شخص‌حقیقی‌۷۵ درصد‌ اجاره‌ به‌ نرخ‌ ماده‌ ۱۳۱ می‌باشد.

اظهارنامه اشخاص حقوقی

نکات مربوط به جدول محاسبه مالیات
۱. اطلاعات ردیفهایی‌ که‌ از‌ سایر‌ جداول‌ به‌ این‌ قسمت‌ انتقال‌ داده‌ شده‌اند‌ را‌ حتمی‌ بررسی‌ نمایید‌ تا‌ موارد‌ و اشتباهات‌ محاسباتی‌ صورت‌ نپذیرفته‌باشد.) مانند جدول‌ معافیتها‌ و‌ زیان‌ و‌ بخشودگی‌ها‌و…(

۲. در‌ قسمت‌ تعدیلات سنواتی‌ تنها‌ اعدادی‌ را‌ درج‌ نمایید‌ که‌ در‌ راستای‌ بخشنامه‌ ۳۲۳۴ مورخ‌۲۵/۱۰/۱۳۹۱ باشد‌
۳. در‌ ردیف‌ اضافه‌ و‌ کسر‌ میگردد‌ نیز‌ سایر‌ مواردی‌ که‌ در‌ جداول‌ پیش‌ بینی‌ نگردیده‌ و‌ بر‌ اساس‌ قوانین‌ یا‌ می‌ بایست‌ به‌ سود‌ شرکت‌ جهت‌ مالیات‌ اضافه‌ گردد‌ و‌ یا‌ کمتر‌ گردد.) اختلافات مالیاتی‌ و‌ استانداردهای‌ حسابداری (‌مانند‌ استهلاک دارایی‌های‌ تجدید ارزیابی‌ و‌ یا‌ نحوه‌ محاسبات‌ استهلاک و‌ سایر‌ مواردی‌ که‌ در‌ هر‌ صورت‌ با‌ درج‌ عدد مثبت‌ به‌ درآمد‌ مشمول‌ مالیات‌ اضافه‌ و‌ در صورت‌ درج‌ عدد‌ منفی‌ کسر‌ میگردد.
 ۴. در‌ ردیف‌ ده‌ نیز‌ در‌ خصوص‌ خسارتهای‌ وارده‌ به‌ شرکتها‌ طبق‌ ماده‌ ۱۶۵ مانند‌ حادثه‌ پلاسکو واحدهایی‌ که‌ شرکتها‌ در‌ آنجا‌ داشته‌اند.

۵. میزان‌ سهم‌ اتاق‌ بازرگانی‌ نیز‌ در‌ صورت‌ تکمیل‌ اطلاعات مجوزها‌ اعمال‌ میشود.
 ۶. تخفیف‌ در‌ نرخ‌ مالیاتی‌ ردیف‌ ۱۶ نیز‌ در‌ صفحه‌ اطلاعات اختصاصی‌ متناسب‌ با‌ افزایش‌ فروش‌ منابع‌ غیر‌ معاف‌ سال‌ جاری تان‌ محاسبه‌ میگردد.
 ۷. ظرف‌ مهلت‌ ده‌ روز‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مالیات‌ ابرازی‌ خود‌ اقدام‌ نمایید‌.‌ از‌ زمان‌ تسلیم‌ و‌ ابراز‌ مالیات‌ در‌ صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ مشمول‌ دو‌ نیم‌ درصد‌ جریمه‌ به‌ ازای‌ هر‌ ماه‌ دیرکرد‌ میگردید‌ و‌ عملیات‌ اجرایی‌ برای‌ شرکت‌ قابلیت‌ اجرایی‌ دارد.

اینها نکاتی مهم از اظهارنامه اشخاص حقوقی بود که مودیان باید به آن توجه نمایند. برای استفاده از نکات بخش اول اظهارنامه اشخاص حقوقی از لینک زیر استفاده کنید.

این مطلب را هم بخوانید:  چگونه اطلاعات مالیاتی خود را افزایش دهیم؟

با تشکر فراوان  از آقایان فرشید فریدونی و مهدی غریب

بخش اول نکات اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

اطلاعاتی از اظهارنامه که مودیان از آن بی خبرند… (بخش اول)

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here