کلید ماده ۳۸ تامین اجتماعی کجاست؟

23
10201
ماده 38 قانون تامین اجتماعی

ماده ۳۸ تامین اجتماعی یکی از کلیدی ترین ابزارهای مالی بیمه‌ای محسوب می‌شود و بیشترین کاربرد را در قراردادهای پیمانکاری دارد. البته صرفا پیمانکاری پیمانهای بلندمدت مد نظر نیست و هر نوع قراردادی که به‌صورت حق الزحمه و مقاطعه کاری منعقد می‌شود مشمول ماده ۳۸ تامین اجتماعی است. با توجه به نحوه کسر حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری مشمول طرح‌های عمرانی اجرای ماده ۳۸ تامین اجتماعی و تکالیف کارفرما نیز به نحوی متفاوت با سایر قراردادهای پیمانکاری می‌باشد بدین نحو که در این نوع قراردادها از آنجایی‌که کارفرما مکلف شده در زمان پرداخت هر صورت وضعیت حق بیمه سهم کارکنان پیمانکار را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید اساسا پیمانکار مربوط تکلیفی به پرداخت حق بیمه به‌طور مستقیم به سازمان ندارد.

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در بخشنامه ۱۴ جدید درآمد

طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد . پرداخت ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند . کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.

این مطلب را هم بخوانید:  بانک فرم حسابداری

ماده 38 تامین اجتماعی

کلید ماده ۳۸ تامین اجتماعی کجاست؟

یکی از نکات مهمی که می توان از این ماده برداشت کرد این است که ۵ درصد مبلغ کل کار به همراه آخرین صورت وضعیت پیمانکاران در صورتی طبق قانون از طرف کارفرما آزاد می‌شود که پیمانکار مفاصا حساب دریافتی از شعبه تامین اجتماعی را به کارفرما ارائه نماید. هم‌چنین در صورتی که بدون اخذ مفاصا حساب آخرین صورت وضعیت از طرف کارفرما پرداخت شود مسئولیت پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر و خسارات و جرائم مربوط به آن بر عهده کارفرما ست و می‌تواند همه این‌ها را از پیمانکار مطالبه نماید. در واقع الزام رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به دلیل تضمین بیمه شدن نیروهای پیمانکاران مقاطعه‌کار است. لازم به ذکر است میزان سپرده بیمه نزد کارفرما معمولا ۵٪ می‌باشد اما در بعضی موارد و بنا به شرایط کاری این درصد تغییر می‌کند.

ماده ۳۸ تامین اجتماعی

تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۲/۰۲/۲۶

کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی(سابق) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل ۵ %کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آرائ هیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکاران جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجنماعی اعلام خواهد شد.

آیا قرارداد پیمان‌هایی که دارای افراد شاغل در کارگاه ثابت هستند اعمال ضریب خواهد شد؟ 

به موجب تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ که مطابق با ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب۱۳۹۴/۰۲/۰۱) می‌باشد، مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، براساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

این مطلب را هم بخوانید:  هر آن‌چه که باید درباره حسابرسی تامین اجتماعی از دفاتر قانونی بدانید

قراردادهای مشمول ماده ۳۸ تامین اجتماعی

قراردادهای مشمول ماده ۳۸ تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می‌شود:

 • بخش اول: قرارداد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
 • بخش دوم: قرارداد های غیر عمرانی
 • بخش سوم: موارد خاص قرارداد های غیر عمرانی

بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

دو شرط قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

طبق قوانین بیمه تامین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می‌گردند که دو شرط زیر را تواماً دارا باشند:

۱) قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور ( قراردادهای مشاوره‌ای) منعقد شده‌باشد.

۲) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات عمرانی ملی ، منطقه ای ، استانی ) تامین شده‌باشد.

نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

ماخذ حق بیمه کلیه  قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی  تامین اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد:

۱- حق بیمه قراردادهای مشاوره ای ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱.۶ درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵.۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد که بصورت مقطوع محاسبه می گردد. ( سهم پیمانکار ۳.۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد ).

۲- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۶ دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶.۶درصد ناخالص کارکرد می باشد . ( ۱.۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما ).

بخش دوم: قراردادهای غیر عمرانی

مشمولین قراردادهای غیر عمرانی

کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی ، قراردادهای غیر عمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل  قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه و وصول می‌گردد.

این مطلب را هم بخوانید:  مرکز مالی ایران دوره IFCEM را برگزار می کند

نحوه  احتساب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی

نحوه احتساب و حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورای‌عالی تامین اجتماعی بشرح زیر می‌باشد.

۱ -قراردادهای منعقده قبل از مهر ۶۵

۲ -قراردادهای منعقده از مهر ۶۵ لغایت ۲۳/۰۱/۱۳۷۰

۳ -قراردادهای منعقده از ۲۴/۰۱/۱۳۷۰ به بعد: 

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه می‌گردد.

لازم به ذکر است که این نوع قرارداد ها ۱۱ حالت می‌باشد که به طور نمونه ۳ حالت آن در این متن شرح داده می‌شود.

۳-۱ ) حق بیمه آن دسته قراردادهایی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا به عهده و با هزینه پیمانکار هست و با موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا بصورت مکانیکی انجام گردد به‌میزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد می‌باشد.

۷٪× کل ناخالص کارکرد=حق بیمه

۱.۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

۳-۲ ) حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی بمیزان پانزده درصدناخالص کل کارکرد می‌باشد.

%۱۵ × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه

۱.۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

۳-۳) در مواردی‌که تهیه قسمتی از مصالح بعهده و هزینه پیمانکار و قسمتی بعهده و هزینه واگذارنده کار می‌باشد، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارافزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند ۳-۱ محاسبه می‌گردد.

بخش سوم : حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی

الف ) پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی می‌باشند.

ب)  قراردادهای خرید و فروش

ج)  قراردادهای گازرسانی

د) قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

ه)  قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه حدمات رایانه ای

و) قراردادهای حسابرسی – تحقیقاتی و پژوهشی

ز ) کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و
پرداخت آن به سازمان

امید است بتوانید با آشنایی تمامی موارد قانونی بیمه تامین اجتماعی، بتوانید به بهترین شکل ممکن در اجرای کارتان از آن استفاده کنید . در بخش های بعدی دیگر موارد قانونی بیمه تامین اجتماعی را برای شما ارائه می کنیم.

 

پیشنهاد میکنیم مشاهده این ویدیو آموزش کاربردی را از دست ندهید:

مشاهده ویدیو آموزش کاربردی

 

23 دیدگاه ها

          ارسال نظر و سوال

          دیدگاه خود را وارد کنید
          Please enter your name here