ماده 169 قانون مالياتهاي مستقیم

سلام به شما دوستان خوب پرشین حساب

ابهامات زیادی در خصوص معاملات فصلی، ماده 169 قانون مالياتهاي مستقیم و نحوه ارائه آن بین مودیان وجود داشته است اما ابهامات بیشتر در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی سازمان امور مالیاتی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقیم است. به همین منظور بخشنامه 200/96/123  با موضوعیت نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی  1380/11/27 ( عملکرد 1391 لغایت 1394 )  در تاریخ 96/9/7 ابلاغ شد.

موارد زیر از جمله نکات مهم این بخش نامه است:

  1. مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم صرف نظر از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال و طبق ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، 5 سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
    برای مثال مهلت رسیدگی به جرائم مربوط به عملکرد سال 91 نهایتا تا تاریخ 97/4/31 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 97/7/30 خواهد بود.
  2. مبنای محاسبه جرائم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتیست که تا آخرین مهلت تسلیم فهرست مورد نظر نسبت به ارسال فهرست اقدام نشده باشد.
  3. در مواردی که مودی در مهلت مقرر نسبت به تسلیم فهرست امتناع کند و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام کند صرف نظر از اینکه فهرست در مهلت مقرر یا خارج از آن ارائه شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود.
  4. زمانی که مودی خارج از مهلت مقرر یک ماهه به ارسال معاملات که امتناع کرده بوده است اقدام کند و متعاقبا تمام یا بخشی از معاملات مذکور را در موعد مقرر تکمیل کند برای آن بخش از اطلاعاتی که تکمیل کرده است مشمول جریمه عدم ارسال نخواهد شد.
  5. تمامی ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شده باشد اگر در مهلت مقرر ارسال صورت معاملات باشد مشمول جریمه نمی شود، در غیر این صورت نسبت به مودی جدید یا مابه تفاوت مبلغ افزایشی  مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود.
  6. ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود.
  7. ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط  به اطلاعات هویتی مودیان از جمله نام یا شماره ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات، مشمول جریمه نخواهد بود.
  8. منظور از معاملات موضوع ماده 169 مکرر فعالیت های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فن آوری اطلاعات یا سایر مراجع بصورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می نمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد نمی تواند مبنای محاسبه جرائم ماده مذکور واقع شود.
حتما بخوانید:  نکات مهم و حساس گزارشات فصلی

ماده 169 قانون مالياتهاي مستقیم

ماده 169 قانون مالياتهاي مستقیم

9-در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی ، با درخواست بخشودگی جرائم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرار گیرد ، در صورت پرداخت باقی مانده جرائم نیز جاری می باشد.

ضمناً این امر مانع از  بخشودگی جرائم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

10-آرای صادره هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر  ق.م.م در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر قانونی با رعایت مقررات در هیأت موضوع ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح می باشد.

11-پس از رسیدگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر امکان ویرایش اطلاعات ارسالی توسط مودی امکان پذیر نبوده و حسب مورد با نظر اداره مالیاتی مطالبه کننده جرائم یا هیأت حل اختلاف مالیاتی ، توسط اداره امور مالیاتی مودی ارسال کننده اطلاعات ، انجام خواهد شد. در این خصوص مرکز فن آوری با هماهنگی معاونت مالیاتهای مستقیم تمهیدات لازم در سامانه بعمل آوردند.

12-چنانچه پس از رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی مصوب 27/11/1380 اطلاعات جدیدی از معاملات مودی که قبلاً در رسیدگی ملحوظ نظر قرار نگرفته است ، بدست آید ، با رعایت مهلت مرور زمان موضوع ماده 157 قانون امکان صدور برگ جریمه متمم وجود دارد.

13-با توجه به رویکرد طرح جامع مالیاتی و اصلاحات اخیر قانون مالیات های مستقیم از جمله تمهیدات لازم برای اجرای صحیح مقررات ماده 97 ق . م . م که بدون وجود اطلاعات کافی اجرای دقیق مقررا ت مذکور امکان پذیر نمی باشد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اثر بخشی جرائم مقرر در رعایت تکالیف مودیان، ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرائم موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون، همزمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مودی مورد رسیدگی قرار گیرد.

حتما بخوانید:  فایل صوتی 11 ترفند کلیدی گزارشات فصلی

14- از آنجایی که هیات های حل اختلاف مالیاتی در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور مکلف به رسیدگی جرائم مطالبه شده در انطباق با مقررات قانونی می باشند، در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور ادارات امور مالیاتی می بایست پرونده عملکرد سال مورد رسیدگی را نیز به مرجع یاد شده ارسال دارند.

مطالب مرتبط با این موضوع در سایت  پرشین حساب

تمدید مهلت ارائه گزارش فصلی۹۶ موضوع ماده ۱۶۹

پاسخ به سوالات رایج گزارش فصلی در یک فیلم ویدیویی

 

آموزش مالیات

ارسال نظر و سوال

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید