هزینه های قابل قبول باید این ۱۰ شرط را داشته باشند

2
2368
هزینه های قابل قبول

سلام به کاربران فرهیخته پرشین حساب

یکی از موضوعات کلیدی در مالیات که همیشه بحث مشترک ادارات مالیاتی و مدیان بوده مبحث هزینه های قابل قبول است ، با اصلاح ماده ۹۷ وحذف مالیات علی الراس هزینه های قابل قبول یکی از ارکان اساسی تعیین مالیات مودیان بوده و شرایط پذیرش هزینه های واقعی که توسط مودیان از طرف های واقعی معاملات ارائه واعلام می گردد مستلزم حسابرسی دقیق جهت حذف صورتحسابهای غیر واقعی خواهد بود.

مستفاد از مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و۹۷ و۱۶۹ و۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم هزینه های قابل قبول ، که سامانه طرح جامع امکان پذیرش اظهارنامه را نیز داشته باشد حداقل دارای شرایط ذیل خواهد بود:

۱ – متکی به صورتحساب نمونه موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده حداقل شامل مشخصات هویتی وشماره اقتصادی(ملی) ، کد پستی ده رقمی فروشنده وخریدار و مقدار ونوع کالا باشد

۲ – اطلاعات مذکور در صورتحساب در اجرای ماده ۱۶۹ ، در سامانه tax.gov.ir بارگذاری می گردد . کلیه هزینه ها وخرید کالا ویاخدمات حسب مورد تحت عنوان الف – معاملات فصلی(دارای صورتحساب) ویا ب – لیست حقوق (ماده۸۶ یا تبصره ان)در سامانه tax.gov.ir ارسال که لازم است جمع خرید ها و هزینه حقوق با اطلاعات اظهارنامه منطبق باشد.

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

۳- درحدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط

۴ – با رعایت حد نصاب های مقرر در ماده ۱۴۸ و۱۴۹باشد.

۵ – مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، نباشد.

۶ – تسویه وجه صورتحساب با مبالغ بالای پنج میلیون تومان از طریق شبکه بانکی قابل اثبات باشد (واریز از حساب بانکی خریدار به حساب بانکی فروشنده (ساتنا – پایا) و یا از طریق چک در وجه فروشنده جهت واریز به حساب فروشنده که امکان حواله کرد آن حذف گردیده است)

۷- و یا تسویه وجه ان از طریق تهاتر به استناد ماده ۲۹۴ قانون مدنی در شرایطی که دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند (واگذاری چکهای مشتریان فروش ، به فروشندگان نهاده ها ،(برات) صحیح نمی باشد)

این مطلب را هم بخوانید:  چند راهکار برای پذیرش هزینه های بیش از سقف 5میلیون دارایی

۸- و امکان اخذ تائیدیه از فروشنده در اجرای بند ۱۱ استاندارد ۵۰۵حسابرسی وجود داشته باشد

۹- انتقال کالا (یا خدمت)از فروشنده به خریدار قابل احراز باشد( اسناد حمل – اسناد انبار طرفین و …)

۱۰- فروشنده و خریدار در سامانه های مربوط (tax.gov.ir و evat.ir ) حسب مورد ثبت نام و جز مودیان فاقد اعتبار نباشند.

مواد و پیوست های مهم مالیاتی 

•ماده ۱۴۷. هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از:
•هزینه‌هایی که درحدود متعارف متکی به مدارک (صورتحساب نمونه دارای شماره اقتصادی وکد پستی فروشنده وخریدار) بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
•تبصره ۱. از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵)این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند درحکم موسسه محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی درمورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است .
•تبصره ۲. هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
•تبصره ۳. پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون ریال (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

تعریف تهاتر در قانون مدنی

ماده ۲۹۴ – وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.

این مطلب را هم بخوانید:  آموزش تصویری ارسال لیست مالیات حقوق در سامانه با مثال

ماده ۲۹۵ -تهاتر، قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر درمقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می نمایندبطورتهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.

ماده ۲۹۶ – تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

ماده ۲۹۸ – اگر فقط محل تادیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا بنحوی از آنحاء، طرفین، حق تادیه در محل معین راساقط نمایند.

ماده ۲۹۹ – در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر، از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.

ماده ۱۹۷ – در صورتی که ثمن یا مثمن عین متعلق به غیر باشد ، ان معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده ۲۱۸ – هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده ان معامله باطل است.

تهاتر در استاندارد های حسابداری

استاندرد نحوه ارائه صورتهای مالی
۳۴ .تهاتر دو یا چند قلم‌ دریافتنی‌ و پرداختنی‌ تنها زمانی‌ مناسب‌ است‌ که‌ توان‌ واحد تجاری‌ برای‌ تسویه‌ حساب‌ از طریق‌ پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌ یا عدم‌ پرداخت‌ و الزام‌ دیگری‌ به‌ پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌، تضمین‌ شده‌ باشد. این‌ تضمین‌ مستلزم‌ وجود حق‌ قانونی‌ تهاتر است‌ و اینکه‌ چنین‌ حقی‌ در صورت‌ ناتوانی‌ دیگری‌ در ایفای‌ تعهد همچنان‌ برقرار باشد. در غیر این‌ صورت‌ معمولاً این‌ امکان‌ وجود دارد که‌ واحد تجاری‌ به‌ ایفای‌ تعهد ملزم‌ شود، بدون‌ آنکه‌ بتواند به‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ دارایی‌ دست‌ یابد.

این مطلب را هم بخوانید:  اعتبار ثبت‌ نام مالیات بر ارزش افزوده

•مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌
در برخی‌ شرایط‌ خاص‌ ترکیب‌ یک‌ مانده‌ بدهکار پولی‌ و یک‌ مانده‌ بستانکار پولی‌ جهت‌ تشکیل‌ یک‌ دارایی‌ یا بدهی‌ واحد صحیح‌ است‌. این‌ نوع‌ ترکیب‌ معمولاً تهاتر نام‌ دارد و در بندهای‌ زیر شرایطی‌ که‌ به‌موجب‌ آن‌ می‌توان‌ عمل‌ تهاتر را انجام‌ داد، مورد ملاحظه‌ قرار می‌گیرد.

•تهاتـر داراییها و بدهیها
۳۱ـ۳. گاه‌ مشخص‌ نیست‌ که‌ دو یا چند قلم‌ دریافتنی‌ و پرداختنی‌، بیانگر داراییها و بدهیهای‌ جداگانه‌ای‌ می‌باشند یا اینکه‌ درواقع‌ قلم‌ واحدی‌ را تشکیل‌ می‌دهند. به‌ طور مثال‌ یک‌ واحد تجاری‌ ممکن‌ است‌ سوابق‌ جداگانه‌ای‌ برای‌ انواع‌ معاملات‌ با واحد تجاری‌ دیگر که‌ هم‌ خریدار و هم‌ فروشنده‌ است‌ نگهداری‌ کند.

۳۲ـ۳. همان‌طور که‌ برای‌ سهولت‌ امر می‌توان‌ به‌ نگهداری‌ سوابق‌ جداگانه‌ای‌ از انواع‌ مختلف‌ معاملات‌ با واحد تجاری‌ دیگر مبادرت‌ کرد، همچنین‌ ممکن‌ است‌ از لحاظ‌ اجرایی‌ آسانتر باشد که‌ تسویه‌ این‌ حسابها در سررسید به‌طور جداگانه‌ صورت‌ گیرد. اما لزوماً از پرداخت‌ و دریافت‌ مبالغ‌ ناخالص‌ در تاریخی‌ بعد از تاریخ‌ ترازنامه‌ نمی‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ تعهد یا حق‌ زیربنای‌ بدهی‌ یا دارایی‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌ پرداخت‌ یا دریافت‌ مبلغ‌ خالص‌ نبوده‌ است‌. بدین‌ترتیب‌ قصد طرفین‌ در مورد نحوه‌ تسویه‌ ارتباطی‌ با مناسبت‌ یا عدم‌ مناسبت‌ تهاتر ندارد.

۳۳ـ۳.تهاتر تنها زمانی‌ مناسب‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ قادر باشد برتسویه‌ حساب‌ از طریق‌ پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌ یا عدم‌ پرداخت‌ و الزام‌ دیگری‌ به‌پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌ اصرار ورزد و این‌ توان‌ تضمین‌ شده‌ باشد. درچنین‌ حالتی‌ بدهی‌ واحد تجاری‌ یعنی‌ تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادی‌ تنها به‌ اندازه‌ مبلغ‌ خالص‌ می‌باشد.

۳۴ـ۳.این‌ شرط‌ که‌ توان‌ انجام‌ تهاتر تضمین‌ شده‌ باشد مستلزم‌ وجود حق‌ قانونی‌ تهاتر بوده‌ و اینکه‌ چنین‌ حقی‌ درصورت‌ ناتوانی‌ دیگری‌ در ایفای‌ تعهد، همچنان‌ برقرار باشد زیرا درغیراین‌صورت‌ معمولاً این‌ امکان‌ وجود دارد که‌ واحد تجاری‌ ملزم‌ به‌ ایفای‌ تعهد خود گردد بدون‌ آنکه‌ بتواند به‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ دارایی‌ دستیابی‌ پیدا کند.

2 دیدگاه ها

  1. سلام خدمت دوستان پرشین حسابی عزیز
    در قسمت تهاتر در استانداردهای حسابداری موردی که نوشتید مربوط به استاندارد قدیم هست. لطفا قواعد جدید این موضوع که در استاندارد جدید هستند و از ابتدای امسال لازم اجرا شده رو قرار بدید. در کل مطلب بسیار عالی ممنون از همه شما

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here