01014b0fe921baa19956b35062ba85cd

به نام خدا و سلام به همه کاربران ، امروز در خدمت شما هستیم با ارائه یکی دیگر از نکات مهم مالیاتی ، که با توجه به ازدیاد این رویداد در بین مدیران شرکتها ، لازم است نکات مهم و اصولی آن را از نگاه سازمان امور مالیاتی ارائه کنیم . معمولاً مهمترین دلیل ادغام شرکتها و اشخاص حقوقی ، زیان ده بودن و نابساامانی یکی از مجموعه شرکتهایی است که ممکن است توسط افرادی بصورت شراکتی و هیات مدیره راه اندازی شده باشد و بعد از طی کردن مدتی کوتاه و یا بیشتر ، تصمیم به انحلال و ادغام آن با دیگر شرکتهای تحت پوشش و یا تاسیس شرکتی جدید می گیرند .

طبق ماده (۱۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم ، شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید یا  حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول رعایت ۷ نکته و اصل می باشند :

  1. تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده ، از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است .
  2. انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا تر کیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود ، حسب مورد به ارزش دفتری ، مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهند بود .
  3. عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود ، مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود .
  4. استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود ، باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد .
  5. هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب ، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد ، طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .
  6. کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده ، به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.
  7. آیین نامه اجرای این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواده رسید.

Tarkib

آیین نامه اجرایی اصل ۷ ماده ۱۱۱ ق.م.م

هیات وزیران طی شماره ۲۷۲۴۳/ت۳۱۰۴۲ ه- مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ آیین نامه اجرایی موضوع فوق از ماده ۱۱۱ را به شرح ذیل تصویب نمود :

ماده۱– مفهوم ادغام یا ترکیب شرکت ها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل می باشند :

الف) انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده می شود ، به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند ، لکن شرکت موجود نام و هویت خود را حفظ کرده و دارایی بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی جمع شونده افزایش می یابد.

ب) انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت جدید ، به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی ها و بدهی های شرکت ادغام شونده خواده بود .

تبصره : ادغام یا ترکیب شرکتها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوز قانونی آن تحصیل شده باشد .

ماده ۲ – در صورت انتقال دارایی ها با بیش از قیمت دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید مازاد مشمول پرداخت مالیات می باشد.

ماده ۳ – آخرین مدیران شرکت های ادغام یا ترکیب شونده ، مکلف اند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیبی ، رونوشت صورتجلسات نهایی و فهرست اسامی شرکاء یا سهامداران و میزان سهم الشرکه یا سهام آنان و صورت داریی ها و بدهی ها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم الشرکه در تاریخ مزبور به اداره دارایی مربوط تسلیم نمایند .

ماده۴– تاریخ ادغام یا ترکیب از نظر این آیین نامه ، تاریخ ثبت دارایی ها و بدهی های شرکت ادغام یا ترکیب شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود و یا تاریخ ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می باشد.

3979_Page_2

ماده ۵– مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلف اند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیبی ، مستندات مربوط به تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در  شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکتها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده ( شامل دارایی ها و بدهی ها ) و فهرست تعداد سهام یا میزان سهم الشرکه که در قبل از نقل و انتقال داریی ها  و بدهی ها به هر یک از سهامداران یا شرکای شرکت های ادغام شونده تخصیص می یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهما یا سهم الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند .

تبصره : اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت مدارک موضوع این ماده ، رونوشت مدارک یادشده را حسب مورد به ادارات امور مالیاتی مربوط به شرکت های ادغام یا ترکیب شونده جهت اقدامات قانونی مووضع ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند .

ماده۶– مطابق مقررات اصل پنجم ماده ۱۱۱ اصلاحی ق.م.م هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب موضوع این آیین نامه ، درآمدی به هریک سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شونده تعلق گیرد ، حسب قوانین و مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود .

ماده ۷– هزینه های مربوط به ادغام یا ترکیب شرکتها حسب مورد ، هزینه قابل قبول آنها محسوب می گردد.

ماده ۸- عدم رعایت مقررات ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب ۱۳۸۰) و این آیین نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات مووضع ماده قانونی یاد شده نسبت به شکرت های ادغام شونده خواهد بود.

در پایان امیدوارم با مطالعه مطالب ، نکانت مهمی دذر مرود ادغام و ترکیب شرکتها را در آرشیو اطلاعاتی خود ذخیره سازی کنید .

موفق باشید.

 

ارسال نظر و سوال

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید