902710322.533x378.JPG

به نام خدا و سلام ، ادامه مهمترین نکات را با دقت مطالعه کنید و دفتر یادداشت خود را کامل تر نزد خود نگه دارید :

 

۱۰۱ـ کنترل های پایه، کنترل هایی هستند که جهت حصول اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت های واحد تجاری استقرار می یابند.

۱۰۲ـ هدف از بکارگیری کنترل های پایه حصول اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت های واحد تجاری است.

۱۰۳ـ مشاهده عینی و شمارش دارایی های شرکت در فواصل زمانی، جزء کنترل های داخلی پایه حسابداری است.

۱۰۴ـ تقسیم وظایف از جمله کنترل های داخلی انظباطی است.

۱۰۵ـ استقرار کنترل های داخلی در هرواحد تجاری به اندازه، نوع عملیات، اهداف واحد تجاری و هزینه اجرای آن بستگی دارد.

۱۰۶ـ از دیدگاه حسابرسی صورت های مالی، ویژگی های سیتم کنترل داخلی عبارتند از: محیط کنترلی، سیستم حسابداری و روش های کنترلی.

۱۰۷ـ محیط کنترلی بیانگر نگرش کلی مدیریت در مورد استقرار سیستم کنترل داخلی و میزان اهمیت آن برای واحد تجاری است.

۱۰۸ـ حسابرسان داخلی کارایی عملیات سازمان را مورد بررسی قرار می دهند.

۱۰۹ـ حسابرسان داخلی به طور مستمر زیر نظر مدیران دستگاه انجام وظیفه می نمایند.

۱۱۰ـ حسابرسان داخلی یافته های خود از عدم کارایی کنترل های داخلی را طی گزارشی همراه با پیشنهادهایی به منظور بهبود عملکرد واحد تجاری و اعمال کنترل های داخلی، به مدیریت ارائه می دهند.

۱۱۱ـ بیشتر کار حسابرسان داخلی را حسابرسی عملیاتی تشکیل می دهد.

۱۱۲ـ مهمترین وجه تمایز حسابرس داخلی و حسابرس مستقل استقلال حسابرس مستقل است.

۱۱۳ـ کمیته حسابرسی یافته های حسابرسی را بررسی می کند و مسئول نظارت بر فرآیند تهیه صورت های مالی است. کمیته حسابرسی پل ارتباطی بین اعضای هئیت مدیره و حسابرسان مستقل و داخلی است.

۱۱۴ـ برای ایجاد کنترل های داخلی مناسب، هر معامله باید ۵ مرحله صدور مجوز، بررسی، تصویب، اجرا و ثبت را پشت سر بگذارد.

۱۱۵ـ به دلیل محدودیت های ذاتی سیستم های حسابداری و کنترل داخلی نمی توانند شواهد قطعی مبنی بر دستیابی به هدف ها را برای مدیریت فراهم کنند.

۱۱۶ـ مراحل ارزیابی ساختار کنترل های داخلی توسط حسابرس به ترتیب عبارت است از: شناخت سیستم، اجرای آزمون های کنترل، تعیین سطح ارزیابی شده از خطر کنترل، طراحی آزمون های محتوا.

۱۱۷ـ کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی اولین مرحله از حسابرسی ضمنی است.

۱۱۸ـ هدف اولیه کسب شناخت از کنترل های داخلی یافتن شواهد برای کاهش ریسک کنترل به حد پایین تر، توجه به نکات ضعف سیستم حسابداری و کنترل های داخلی، طراحی حجم نمونه، نوع و ماهیت و زمان بندی آزمون های محتوا است.

۱۱۹ـ پرس و جو، مشاهده و آزمون از جمله روش های کسب شناخت از کنترل داخلی است.

۱۲۰ـ اطلاعات کسب شده از ساختار کنترل داخلی معمولاً به شکل پرسشنامه، شرح نوشته و یا نمودگر، به تنهایی و یا به صورت ترکیبی، مستند می شود.

۱۲۱ـ پرسش نامه کنترل داخلی ابزاری است برای مستند سازی شناخت حسابرسان از سیستم کنترل داخلی.

۱۲۲ـ هدف از تهیه پرسش نامه کنترل های داخلی ارزیابی سیستم کنترل داخلی است.

۱۲۳ـ پرسش نامه کنترل داخلی با توجه به کنترل های داخلی شرکت مورد رسیدگی به پرسش نامه کنترل داخلی پایه و استاندارد قابل طبقه بندی است.

۱۲۴ـ معمولاً پرسش نامه کنترل های داخلی قبل از شروع حسابرسی ضمنی تکمیل می شود.

۱۲۵ـ شرح نوشته، جریان چرخه های عمده معاملات را دنبال کرده و مجریان کارهای مختلف، مستنداتی که تهیه می شود و تقسیم وظایف را مشخص می کند.

۱۲۶ـ نمودگر، ضعف های سیستم کنترل های داخلی را به وضوح نشان نمی دهد.

۱۲۷ـ نمودگر سیستم عبارت است از ارائه یک سیستم یا یک سری عملیات پشت سر هم با علایم تصویری.

۱۲۸ـ برآورد اولیه از خطر کنترل عبارت است از ارزیابی اثربخشی سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی واحد مورد رسیدگی در پیشگیری یا کشف و اصلاح اشتباهات یا تحریف های با اهمیت در سطح صورت های مالی.

۱۲۹ـ روش های حسابرسی بکار گرفته شده در مورد کسب شواهد درباره اینکه روشها چگونه طراحی شده و چگونه اجرا می شوند آزمون کنترل نامیده می شود.

۱۳۰ـ آزمون کنترل ها برای ارزیابی موثر بودن طراحی کنترل ها بکار می رود.

۱۳۱ـ آزمون رعایت روش ها به رعایت شدن و نشدن روش های کنترل داخلی می پردازد.

۱۳۲ـ حسابرس بر اساس اجرای آزمون کنترل ها و رعایت روش ها، اقدام به برآورد نهایی خطر کنترل می نماید.

۱۳۳ـ آزمون کنترل ها با مبالغ معاملات کاری ندارد. مشاهده نحوه عمل روش های حسابداری یک نوع آزمون کنترل است. آزمون کنترل ها بر موثر بودن طراحی کنترل ها و نیز اعمال آن ها تاکید دارد.

۱۳۴ـ هدف اولیه از اجرای آزمون رعایت روش ها ایجاد اطمینان معقول نسبت به این موضوع است که آیا ساختار کنترل داخلی به شکلی که طراحی شده است، به نحو موثری اجرا می شود یا خیر.

۱۳۵ـ هدف حسابرس از برآورد اولیه خطر کنترل، شناسایی انواع اشتباهات و تخلفاتی که ممکن است در صورت های مالی صاحبکار رخ دهد.

۱۳۶ـ حسابرس با انجام آزمون های رعایت روش ها می تواند به موارد عدم وجود کنترل های داخلی در شرکت مورد رسیدگی پی ببرد.

۱۳۷ـ هدف اصلی حسابرسان از ارزیابی سیستم کنترل داخلی، تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود آزمون های محتوا است.

۱۳۸ـ هدف از برآورد خطر کنترل توسط حسابرس، تعیین اثر خطر کنترل بر سطح خطر عدم کشف است.

۱۳۹ـ حسابرس مستقل ضعف کنترل داخلی صاحبکار را با افزایش شواهد حسابرسی جبران می کند.

۱۴۰ـ هنگامی که خطر ذاتی و کنترل بالا باشد، حسابرس با افزایش آزمون های محتوا، خطر عدم کشف را به سطح قابل پذیرش کاهش می دهد.

۱۴۱ـ هنگامی که خطر کنترل بالا است، خطر عدم کشف قابل قبول باید پایین باشد تا خطر حسابرسی به سطحی قابل قبول کاهش داده شود.

۱۴۲ـ هدف عمده حسابرسان مستقل از ارائه نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی تحت عنوان نامه مدیریت، کاهش مسئولیت قانونی حسابرسان است.

۱۴۳ـ هدف از بکارگیری حسابرسی مبتنی بر ریسک افزایش کارایی و اثربخشی حسابرسی است.

۱۴۴ـ در صورت اتکا بر سیستم کنترل داخلی، آزمون های محتوا محدودتر و در صورت عدم اتکا بر آن، آزمون های محتوا گسترده تر پیش بینی می گردد.

۱۴۵ـ در مرحله برنامه ریزی، حسابرس با تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی خطر عدم کشف را برآورد می کند.

۱۴۶ـ حسابرس برای تدوین طرح کلی حسابرسی باید خطر ذاتی را در سطح صورت های مالی برآورد کند و برای تدوین برنامه حسابرسی، این برآورد را به مانده حساب ها و گروه های معاملات ربط دهد.

۱۴۷ـ هدف اصلی حسابرس از ارزیابی خطر کنترل، برآورد خطر عدم کشف است.

۱۴۸ـ اهمیت با خطر حسابرسی و حدود آزمون های محتوا رابطه معکوس دارد.

۱۴۹ـ خطر قابل پذیرش حسابرسی و سطح اطمینان مکمل یکدیگرند.

۱۵۰ـ خطر قابل پذیرش حسابرسی با سطح اطمینان رابطه معکوس دارد.

۱۵۱ـ خطر قابل پذیرش حسابرسی با خطر عدم کشف رابطه مستقیم دارد.

۱۵۲ـ خطر قابل پذیرش حسابرسی با شواهد حسابرسی رابطه معکوس دارد.

۱۵۳ـ میزان خطر ذاتی و خطر کنترل در تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی موثر نیست.

۱۵۴ـ خطر قابل پذیرش حسابرسی با خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزئیات رابطه مستقیم دارد.

۱۵۵ـ چنانچه سطح قابل پذیرش خطر عدم کشف کاهش یابد، میزان اطمینانی که مستقیماً از آزمون های محتوا بدست می آید باید افزایش یابد.

۱۵۶ـ بین خطر عدم کشف بررسی تحلیلی و خطر عدم کشف آزمون جزئیات معاملات رابطه معکوس و بین خطر عدم کشف بررسی تحلیلی و حجم شواهد حسابرسی رابطه مستقیم برقرار است.

۱۵۷ـ آزمون های محتوا، روش های حسابرسی هستند که با افزایش خطر عدم کشف، افزایش خواهند یافت.

۱۵۸ـ آزمون های محتوا با خطر عدم کشف رابطه معکوس دارد. حدود آزمون های محتوا یعنی استفاده از نمونه های بزرگتر یا کوچکتر. نوع و ماهیت آزمون های محتوا یعنی اجرای آزمون جزئیات معاملات به جای بررسی تحلیلی.

۱۵۹ـ هدف آزمون جزئیات معاملات که به عنوان آزمون های محتوا انجام می شود عبارت است از کشف اشتباهات و یا تحریف های با اهمیت در صورت های مالی.

۱۶۰ـ شواهد حسابرسی عبارت است از اطلاعات جمع آوری شده که فرض حسابرس را تایید یا رد می کند.

۱۶۱ـ شواهد حسابرسی معمولاً ماهیتی متقاعد کننده دارند نه قطعی.

۱۶۲ـ شواهد حسابرسی معمولاً از طریق ترکیب مناسبی از آزمون کنترل های داخلی و آزمون های محتوا گردآوری می شود.

۱۶۳ـ هدف حسابرسی از گردآوری شواهد حسابرسی، محدود کردن خطر حسابرسی است.

۱۶۴ـ کمیت شواهد حسابرسی با کیفیت آن ها رابطه معکوس دارد.

۱۶۵ـ میزان شواهد حسابرسی با مبلغ مورد رسیدگی رابطه مستقیم و با خطرهای ذاتی و کنترل رابطه مستقیم دارد.

۱۶۶ـ قابل اطمینان بودن شواهد حسابرسی به معتبر و مربوط بودن آنها بستگی دارد.

۱۶۷ـ حسابرسان با انجام آزمون رعایت روش ها از اعمال موثر سیستم کنترل داخلی صاحبکار اطمینان حاصل می کند.

۱۶۸ـ قابل اتکاترین شواهد حسابرسی، مشاهدات حسابرس است.

۱۶۹ـ مدارک کتبی مهمترین نوع شواهدی است که حسابرسان بر آن اتکا می کند.

۱۷۰ـ سندرسی یعنی آن که حسابرس از وجود اسناد و مدارک مثبته برای معاملات واحد مورد رسیدگی اطمینان حاصل نماید.

ـ امروزه حسابرس در مقایسه با گذشته بر سندرسی تاکید کمتری دارد.

ـ روش های تحلیلی بهترین روش جمع آوری شواهد حسابرسی است. اجرای روش های تحلیلی در تمام حسابرسی های مالی توصیه می شود.

۱۷۱ـ روش های تحلیلی عبارت است از تجزیه و تحلیل نسبت ها و روندهای عمده، شامل پی جویی نوسانات و روابط مالی و غیر مالی بدست آمده که با سایر اطلاعات مربوط، مغایرت دارد.

۱۷۲ـ به طور معمول استفاده از روش های تحلیلی در رسیدگی به صورت سود و زیان کاربرد بیشتری دارد.

 

هنوز بخش بعدی ادامه دارد ، پس همراه ما باشید

موفق باشید.

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here