چقدر ضمانت نامه های رایج در پیمان را میشناسیم؟

3
1435

ضمانتنامه-ها

سلام کاربران عزیز

باتوجه به انجام پیمان در یک مدت زمان مشخص در قرارداد پیمانکار جهت تضمین واجرای کامل قرارداد به کارفرما تضامینی را پرداخت میکند که این تضامین یادر قالب اسناد مالی (چک, سفته) ودر اکثرمواقع بصورت ضمانت نامه بانکی انجام میشود.
تعریف ضمانت نامه طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی

ضمانت نامه:

عقدضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهدراضامن طرف دیگر را مضمون له وشخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی گویند.

تعریف عمومی ضمانت نامه :

ضمانت نامه سندی است که به موجب ان بانک ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فی مابین ذینفع (مضمون له ) و ضمانتخواه (مضمون عنه ) تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده می گیرد که در صورت عدم انجام به موقع تعهدات از سوی ضمانت خواه با اعلام ذینفع قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه، بانک مبلغ مذکور را در وجه ذینفع پرداخت نماید.

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

ارکان ضمانت نامه :
متقاضی (مضمون عنه) یا ضمانت خواه
ذینفع (مضمون له)
ضامن (ضمانت کننده)
وجه الضمان (مبلغ ضمانت نامه)
موضوع ضمانت نامه
سررسید (روز پایان ضمانت نامه)

انواع ضمانت نامه:

ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده:
شرکتها ، سازمانها و موسسات دولتی معمولاً برای خرید یا فروش اموال خود از طریق مناقصه و مزایده و برای اجرای پروژهای خود یا تامین خدمات مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمل می نمایند. اشخاص شرکت کننده در مناقصه و یا مزایده بایستی همراه با پیشنهاد خود ضمانت نامه ای به کار فرما تسلیم نمایند تا در صورت عدم انجام تعهد به نفع کار فرما ضبط گردد.
ضمانت نامه حسن انجام تعهد :
این نوع ضمانت نامه برای تضمین انجام به موقع تعهدات مضمون عنه ( ضمانت خواه) در مقابل مضمون له (ذینفع) صادر می گردد.(متداول ترین این نوع ضمانت نامه ها تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از امضاء پیمان است.)
ضمانت نامه پیش پرداخت :
برای شروع عملیات موضوع پیمان، جهت تجهیز کارگاه و یا تکمیل تجهیزات معمولا کًارفرما درصدی از مبلغ قرارداد را به پیمانکار تحت عنوان پیش پرداخت در مقابل اخذ ضمانت نامه ای تحت همین عنوان پرداخت می نماید و این ضمانت نامه به موازات پیشرفت کار و تهیه صورت وضعیت مرتباً از سوی کارفرما کاهش می یابد.
ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان:
کارفرما برای اطمینان از صحت اجرای کار، مبالغی را به عنوان تضمین حسن اجرای کار ( وجه الضمان) از مبلغ ناخالص صورت وضعیت های پیمانکار به میزان ۱۰ درصد هر صورت وضعیت کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید که بنا بر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت بانکی، مبلغ تضمین حسن اجرای کار را می تواند به پیمانکار مسترد نماید.این ضمانت نامه که توسط بانک و به درخواست پیمانکار و به نفع کارفرما صادر می گردد به ” ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان ” معروف است .
ضمانت نامه گمرکی:
صاحبان کالاهای وارداتی برای ترخیص کالای خود در صورتیکه نتوانند حقوق گمرکی مربوطه را نقداً پرداخت نمایند بایستی معادل آن را به گمرک، ضمانت نامه بانکی بسپارند. این ضمانت نامه به سررسید معین مثلاً ۶ ماه،۹ ماه و… و یا به صورت اقساطی صادر می شوند. ضمانت نامه های گمرکی در صورتیکه در سررسید مقرر واریز نگردند، مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
ضمانت نامه تعهد پرداخت:
این نوع ضمانت نامه ها به منظور قبول پرداخت دیونی در سررسید معین از طرف بانک صادر می گردند.
ضمانت نامه متفرقه:
این نوع ضمانت نامه دارای فرم خاصی نیستند و طبق فرم مورد نظر ذینفع و به درخواست متقاضی به منظورتضمین موارد خاص صادر می گردد.

این مطلب را هم بخوانید:  معیارسازمان امور مالیاتی در اعطای تسهیلات بانکی

ضمانت نامه حسن انجام کار:
ضمانت نامه ای است که به منظور اطمینان از صحت کارکرد پروژه اجرا شده توسط پیمانکار طبق قرارداد و
حصول بازدهی پیش بینی شده در مدت معین (پس از اجرای طرح و بهره برداری از آن) از پیمانکار، مطالبه میگردد.

شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز برای صدور ضمانت نامه

اشخاص حقوقی:
ارائه تصویر اساسنامه شرکت، آخرین تغییرات اعضاء هیأت مدیره، امضاءهای مجاز سرمایه، شرکت و مرکزاصلی شرکت در روزنامه رسمی.
تقاضای صدور ضمانت نامه با امضاء ومهر مجاز شرکت به انضمام نامه ذینفع و یا قرارداد منعقده با ذینفع و با قید نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.
ارائه مشخصات کامل شناسنامه ای (اعضای هیئت مدیره) و ارائه تصویر اسناد مناقصه ای (در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه) تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار، موضوع مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها (درمورد ضمانت نامه حسن انجام کار و پیش پرداخت).
داشتن حساب و حتی المقدور دارا بودن گردش حساب مناسب، نداشتن چک برگشتی و تسهیلات معوق متقاضی و ضامن و اعتبار سنجی مشتریان
تعیین مبلغ سپرده نقدی ضمانت نامه، مبلغ ضمانت نامه، نوع وثایق و تضمینات و میزان آنها، متعهدین قرارداد و ضامنین و سررسید ضمانت نامه

.
اشخاص حقیقی:
ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی.
تقاضای صدور ضمانت نامه و تهیه و تنظیم فرم، پیشنهاد ضمانت نامه با قید نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.
اعتبار سنجی متقاضی و ضامنین.
ارائه مدارک شغلی.
تعیین مبلغ سپرده نقدی و نوع وثایق و میزان آنها، متعهدین قرارداد و ضامنین و سررسید ضمانت نامه.
مثال :
هنگامی که ضمانت نامه ای به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت ۱۰% نقدی و ۹۰% با سفته تامین شده باشد ثبت زیر در دفاتر قانونی نوشته میشود.
سایرحسابها و اسناددریافتنی _ سپرده تضمین قرارداد ۱۰۰۰۰۰۰۰بد
حسابهای انتظامی ۹۰،۰۰۰،۰۰۰بد
وجوه نقد – بانک ۱۰،۰۰۰،۰۰بس
طرف حسابهای انتظامی۹۰،۰۰۰،۰۰۰بس
هنگام ابطال ضمانت نامه :
وجوه نقد – بانک ۱۰،۰۰،۰۰۰بد
طرف حسابهای انتظامی ۹۰،۰۰۰،۰۰بد
سایرحسابها واسناددریافتنی _ سپرده های بانکی ۱۰،۰۰۰،۰۰بس
حسابهای انتظامی ۹۰،۰۰۰،۰۰۰بس
امیدواریم در این پست خلاصه ای از آنچه در عملیات تضامین پیمانکاری انجام میشود رادر اختیار شما عزیزان قرارداه باشیم.

این مطلب را هم بخوانید:  اطلاعات کامل و تخصصی درباره قانون برگزاری مناقصات

تهیه و تنظیم : سمیه روشن

3 دیدگاه ها

  1. سرکار خانم روشن . باسلام
    صمیمانه ازدرج مطالب مفید وموردنیاز شاغلین حرفه حسابداری درسایت وزین پرشین حساب ممنون هستیم . درصورت امکان درخصوص حسابداری پیمانکاری ونحوه محاسبه قیمت تمام شده ،محاسبه سود،بستن حسابها درپیمانهای اجرایی طی چند سال باذکر مثال عملی ومحسوس وهمچنین اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ مفاصا”حساب بیمه ومالیات مطالبی را ارایه فرمایید. هرچند مطالب دراین خصوص فراوان است اما برای حسابدارانی که علاقمند فراگیری حسابداری پیمانکاری هستند.همواره باابهامات فراوانی روبروهستند. (دراستاندارد شماره ۹ و راهنمای بکارگیری استاندارد – بزرگ اصل- ۲شیوه متفاوت استفاده شده است ).

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here