مبالغ بازیافتی در حسابداری پیمانکاری

2
3692

33409

به نام خدا

سلام کاربر ان عزیز پرشین حساب امیدوارم حال شما خوب باشد، خیلی از حسابداران با مبالغ بازیافتی در حسابداری پیمانکاری سروکار دارند استاندارد شماره ۹ می تواند راهنمای شما در این زمینه باشد.

مبالغ بازیافتی  در پیمانکاری  شامل کدام اقلام است ؟

تعریف:مازاد در آمد شناسایی شده  بر مبالغ دریافتنی و دریافتی  بابت پیشرفت کار  تا تاریخ ترازنامه  باید به عنوان مبلغ قابل بازیافت پیمان  طبقه بندی گردد و به طور جداگانه  تحت سرفصل  حسابهای دریافتنی ثبت می گردد.

 

۱- تنظیم صورت وضعیت موقت کارها:

دستگاه نظارت به اتفاق پیمانکار، صورت‌ تمامی کارهایی را که از شروع پیمان تا تاریخ تهیه صورت وضعیت انجام گرفته است و همچنین وضعیت مصالح و تدارکات لازم برای اجرای پیمان را که در پای کار موجود است تعیین و براساس نرخهای پیوست به پیمان تقویم می‌کند.
اگر فرض شود که ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبلغ اولیه پیمان با تنظیم صورت وضعیت‌های ۱ و ۲ به پیمان‌کار پرداخت شده باشد.

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

صورت وضعیت شماره (۱)        ،        ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
صورت وضعیت شماره (۲)        ،        ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال

دفاتر پیمانکار                                                                                               دفاتر کارفرما

حسابهای دریافتی – کارفرما    ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰  (بدهکار)                       دارایی در جریان ساخت    ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰    (بدهکار)
صورت‌وضعیت‌های‌تأییدشده    ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰    (بستانکار)                               حسابهای پرداختنی به پیمانکار    ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (بستانکار)
بابت ثبت صورت وضعیت شماره (۱)                                                                            ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره (۱) شرکت پیمانکار

حسابهای دریافتی – کارفرما    ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰  (بدهکار)                                          دارایی در جریان ساخت    ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (بدهکار)
صورت‌وضعیت‌های‌تأییدشده    ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (بستانکار)                                         حسابهای پرداختنی به پیمانکار    ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (بستانکار)

این مطلب را هم بخوانید:  تعیین مبلغ بیمه ماده 38 در قراردادهای پیمانکاری
بابت ثبت صورت وضعیت شماره (۲)                                                                       ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره (۲) شرکت پیمانکار

مطالب مرتبط با پرداخت صورت وضعیت:

ماده ۳۶. پیش پرداخت

کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار ، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید . میزان ، روش پرداخت و چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن ، بر اساس دستورالعمل مربوط است که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است .

پیمانکار در موعد های مقرر در دستورالعمل پیشگفته ، برای دریافت هر یک از اقساط پیش پرداخت ، درخواست خود را به مهندس مشاور می نویسد . کارفرما پس از تائید مهندس مشاور ، هر قسط پیش پرداخت را در مقابل تضمین تعیین شده در دستورالعمل ، بدون اینکه وجوهی از آن کسر شود ، پرداخت می نماید . مهلت پرداخت هر قسط پیش پرداخت ۲۰ روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تائید مهندس مشاور رسیده است ، یا ۱۰ روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار ، هر کدام که بیشتر است ، می باشد .

 

ماده ۳۷. پرداخت ها

الف)در آخر هر ماه ، پیمانکار ، وضعیت کار های انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را طبق نقشه های اجرایی ، دستور کارها و صورت جلسه هاست اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند ، سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان ، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آنرا در آخر ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید . مهندس مشاور ، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید و آن را در مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می رساند . کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس ناظر ، برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می رساند . کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و بعد از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت های موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان ، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت ، با صدور چک به نام پیمانکار ، پرداخت می کند . با پرداخت صورت وضعیت موقت ، تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت مزبور درج گردیده است متعلق به کارفرماست ، لیکن به منظور اجرای بقیه کار های موضوع پیمان ، به رسم امانت ، تا موقع تحویل موقت ، در اختیار پیمانکار قرار می گیرد .

این مطلب را هم بخوانید:  آیا هوش مصنوعی از تقلب در حسابداری پیشگیری می‌کند؟

مقادیر درج شده در صورت وضعیت های موقت و پرداخت هایی که بابت آنها به عمل می آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز اینها ، در صورت وضعیت های بعدی یا در صورت وضعیت قطعی ،اصلاح و رفع میشود . به منظور ایجاد امکان برای تهیه ، رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی در مهلت های تعیین شده در ماده ۴۰ پیمانکار باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن ، نسبت به تهیه متره های قطعی و ارائه آنها به مهندس مشاور برای رسیدگی همراه با صورت جلسه ها و مدارک مربوط اقدام نماید ، این اسناد باید در تهیه صورت وضعیت های موقت نیز مورد استفاده قرار می گیرد .

تبصره ۱.هر گاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تائید کارفرما پس از وضع کسور تعیین شده در این ماده ، تا ۷۰ درصد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است ، به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می کند و صورت وضعیت را همراه با دلایل رد آن ، برای تصحیح به مهندس مشاور بر میگرداند ، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر ۵ روز ، دوباره به شرح یاد شده برای کارفرما اصلاح  ارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیبی که گفته شد به پیمانکار پرداخت گردد . در این صورت ، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیت از تاریخی شروع می شود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرماشود .

این مطلب را هم بخوانید:  Team Viewer، Network ، Web کدامیک ؟

تبصره ۲.هرگاه پیمانکار نسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیشگفته اصلاح شده است معترض باشد ، اعتراض خود را با ذکر دلیل ، حداکثر ظرف یک ماه ، به کارفرما اعلام میکند تا مورد رسیدگی  قرار گیرد .

تبصره ۳. اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس ناظر نکند ، مهندس مشاور با تائید کارفرما و به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می کند و اقدامات بعدی برای رسیدگی و پرداخت آن را به ترتیب این ماده به عمل می آورد . در این حالت ، هیچ گونه مسئولیتی از نظر تاخیر در پرداخت صورت وضعیت مربوط متوجه کارفرما نیست .

ب)در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند ، پس از تائید هر صورت وضعیت موقت از سوی کارفرما ، پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحاد بهای آن صورت وضعیت را بر اساس آخرین شاخص های اعلام شده محاسبه می نماید و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی که در بند الف تعیین شده است ، برای مهندس مشاور ارسال می کند .

تبصره – اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار ، تعدیل کارکرد های هر نیمه از سال (سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم )پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال ، با شاخص های قطعی ، پرداخت نشود ، طبق بند ۹ ماده ۳۰ عمل خواهد شد .

ج)برای پرداخت وجوه دیگری که به وجب اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار تعلق می گیرد ، مهندس مشاور ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت صورت حساب پیمانکار ، آن را رسیدگی می کند و به کارفرما تسلیم می نماید تا طبق بند الف برای رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود .

یشنهاد می کنیم مطالب زیر را هم مطالعه کنید.

آموزش صوتی حسابداری پیمانکاری 

نکات طلایی حسابداری پیمانکاری ۱

نکات طلایی حسابداری پیمانکاذی ۲

دانلود رایگان ثبت های استاندارد پیمانکاری

2 دیدگاه ها

  1. سلام مدیر مالی قبل جهت اسناد نود وهفت بابت هر صورت وضعیت صادر شده آن را در بستانکار معین حسابهای دریافتنی با تفضیلی مبالغ قابل بازیافت بستانکار کرده ودر اخر سال معادل مانده مبالغ بازیافتنی را به حساب درامدهر پیمان برده وحسابهای را بسته است سوالم اینست ایا اصلا این نحوه حسابداری صحیح است و برای سال ۱۳۹۸جهت هر صورت وضعیت به روش درصد پیشرفت کار چگونه باید اعمال کرد ؟

    • با سلام
      نبایید مانده حساب ها بر خلاف ماهیت باشد این خارج از استاندارد حسابداری میباشد و ما حساب خلاف ماهیت نداریم شما میتوانیید استاندارد ۱ و ۹ را مطالعه نمایید
      موفق باشید

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here