مبالغ بازیافتی در حسابداری پیمانکاری

2
3476

33409

به نام خدا

سلام کاربر ان عزیز پرشین حساب امیدوارم حال شما خوب باشد، خیلی از حسابداران با مبالغ بازیافتی در حسابداری پیمانکاری سروکار دارند استاندارد شماره ۹ می تواند راهنمای شما در این زمینه باشد.

مبالغ بازیافتی  در پیمانکاری  شامل کدام اقلام است ؟

تعریف:مازاد در آمد شناسایی شده  بر مبالغ دریافتنی و دریافتی  بابت پیشرفت کار  تا تاریخ ترازنامه  باید به عنوان مبلغ قابل بازیافت پیمان  طبقه بندی گردد و به طور جداگانه  تحت سرفصل  حسابهای دریافتنی ثبت می گردد.

 

۱- تنظیم صورت وضعیت موقت کارها:

دستگاه نظارت به اتفاق پیمانکار، صورت‌ تمامی کارهایی را که از شروع پیمان تا تاریخ تهیه صورت وضعیت انجام گرفته است و همچنین وضعیت مصالح و تدارکات لازم برای اجرای پیمان را که در پای کار موجود است تعیین و براساس نرخهای پیوست به پیمان تقویم می‌کند.
اگر فرض شود که ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبلغ اولیه پیمان با تنظیم صورت وضعیت‌های ۱ و ۲ به پیمان‌کار پرداخت شده باشد.

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

صورت وضعیت شماره (۱)        ،        ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
صورت وضعیت شماره (۲)        ،        ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال

دفاتر پیمانکار                                                                                               دفاتر کارفرما

حسابهای دریافتی – کارفرما    ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰  (بدهکار)                       دارایی در جریان ساخت    ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰    (بدهکار)
صورت‌وضعیت‌های‌تأییدشده    ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰    (بستانکار)                               حسابهای پرداختنی به پیمانکار    ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (بستانکار)
بابت ثبت صورت وضعیت شماره (۱)                                                                            ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره (۱) شرکت پیمانکار

حسابهای دریافتی – کارفرما    ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰  (بدهکار)                                          دارایی در جریان ساخت    ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (بدهکار)
صورت‌وضعیت‌های‌تأییدشده    ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (بستانکار)                                         حسابهای پرداختنی به پیمانکار    ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (بستانکار)

این مطلب را هم بخوانید:  نکات مهم و حساس گزارشات فصلی
بابت ثبت صورت وضعیت شماره (۲)                                                                       ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره (۲) شرکت پیمانکار

مطالب مرتبط با پرداخت صورت وضعیت:

ماده ۳۶. پیش پرداخت

کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار ، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید . میزان ، روش پرداخت و چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن ، بر اساس دستورالعمل مربوط است که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است .

پیمانکار در موعد های مقرر در دستورالعمل پیشگفته ، برای دریافت هر یک از اقساط پیش پرداخت ، درخواست خود را به مهندس مشاور می نویسد . کارفرما پس از تائید مهندس مشاور ، هر قسط پیش پرداخت را در مقابل تضمین تعیین شده در دستورالعمل ، بدون اینکه وجوهی از آن کسر شود ، پرداخت می نماید . مهلت پرداخت هر قسط پیش پرداخت ۲۰ روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تائید مهندس مشاور رسیده است ، یا ۱۰ روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار ، هر کدام که بیشتر است ، می باشد .

 

ماده ۳۷. پرداخت ها

الف)در آخر هر ماه ، پیمانکار ، وضعیت کار های انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را طبق نقشه های اجرایی ، دستور کارها و صورت جلسه هاست اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند ، سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان ، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آنرا در آخر ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید . مهندس مشاور ، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید و آن را در مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می رساند . کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس ناظر ، برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می رساند . کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و بعد از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت های موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان ، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورت وضعیت ، با صدور چک به نام پیمانکار ، پرداخت می کند . با پرداخت صورت وضعیت موقت ، تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت مزبور درج گردیده است متعلق به کارفرماست ، لیکن به منظور اجرای بقیه کار های موضوع پیمان ، به رسم امانت ، تا موقع تحویل موقت ، در اختیار پیمانکار قرار می گیرد .

این مطلب را هم بخوانید:  خطرات جرائم مالیات بر ارزش افزوده بر علی الراس شدن!

مقادیر درج شده در صورت وضعیت های موقت و پرداخت هایی که بابت آنها به عمل می آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز اینها ، در صورت وضعیت های بعدی یا در صورت وضعیت قطعی ،اصلاح و رفع میشود . به منظور ایجاد امکان برای تهیه ، رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی در مهلت های تعیین شده در ماده ۴۰ پیمانکار باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن ، نسبت به تهیه متره های قطعی و ارائه آنها به مهندس مشاور برای رسیدگی همراه با صورت جلسه ها و مدارک مربوط اقدام نماید ، این اسناد باید در تهیه صورت وضعیت های موقت نیز مورد استفاده قرار می گیرد .

تبصره ۱.هر گاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تائید کارفرما پس از وضع کسور تعیین شده در این ماده ، تا ۷۰ درصد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است ، به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می کند و صورت وضعیت را همراه با دلایل رد آن ، برای تصحیح به مهندس مشاور بر میگرداند ، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر ۵ روز ، دوباره به شرح یاد شده برای کارفرما اصلاح  ارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیبی که گفته شد به پیمانکار پرداخت گردد . در این صورت ، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیت از تاریخی شروع می شود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرماشود .

این مطلب را هم بخوانید:  دانلود رایگان استاندارد شماره 9 ( Power Point - PDF )

تبصره ۲.هرگاه پیمانکار نسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیشگفته اصلاح شده است معترض باشد ، اعتراض خود را با ذکر دلیل ، حداکثر ظرف یک ماه ، به کارفرما اعلام میکند تا مورد رسیدگی  قرار گیرد .

تبصره ۳. اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس ناظر نکند ، مهندس مشاور با تائید کارفرما و به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می کند و اقدامات بعدی برای رسیدگی و پرداخت آن را به ترتیب این ماده به عمل می آورد . در این حالت ، هیچ گونه مسئولیتی از نظر تاخیر در پرداخت صورت وضعیت مربوط متوجه کارفرما نیست .

ب)در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند ، پس از تائید هر صورت وضعیت موقت از سوی کارفرما ، پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحاد بهای آن صورت وضعیت را بر اساس آخرین شاخص های اعلام شده محاسبه می نماید و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی که در بند الف تعیین شده است ، برای مهندس مشاور ارسال می کند .

تبصره – اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار ، تعدیل کارکرد های هر نیمه از سال (سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم )پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال ، با شاخص های قطعی ، پرداخت نشود ، طبق بند ۹ ماده ۳۰ عمل خواهد شد .

ج)برای پرداخت وجوه دیگری که به وجب اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار تعلق می گیرد ، مهندس مشاور ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت صورت حساب پیمانکار ، آن را رسیدگی می کند و به کارفرما تسلیم می نماید تا طبق بند الف برای رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود .

یشنهاد می کنیم مطالب زیر را هم مطالعه کنید.

آموزش صوتی حسابداری پیمانکاری 

نکات طلایی حسابداری پیمانکاری ۱

نکات طلایی حسابداری پیمانکاذی ۲

دانلود رایگان ثبت های استاندارد پیمانکاری

2 دیدگاه ها

    ارسال نظر و سوال

    دیدگاه خود را وارد کنید
    Please enter your name here