تکنیک های Wi Fi در حسابداری ( بخش سوم )

2
738

wifi Accounting

WorkBook شما در چه ابعادی نگهداری می شود؟

اندوخته اطلاعاتی خود را بروز رسانی کنید

این یک آرشیو با ارزش و شخصی است …

به نام خدا و سلام ، امروز در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با بخش سوم تکنیک های Wi Fi  ، خوشبختانه استقبال خیلی خوبی از دو بخش قبلی شد و تصمیم گرفتیم بخش سوم آن را به شما کاربران ارائه کنیم . شاید در محیط کار  شما سوالات زیادی اعم از ارباب رجوع ، همکاران،  کارمندان  و مشتریان مطرح شود که خیلی با آن برخورد نداشته باشید. پیشنهاد من این است که اگر تا کنون دفترچه ای همراه خود نداشته اید حتماً یک دفتر چه یاداشت حداکثر در سایز A5 تهیه کنید و همیشه همراه خود داشته باشید. پاسخ سوالات پیش آمده در محیط کار و سوالاتی که در این سایت و دیگر سایتها می بینید را در این دفترچه بنویسید .

در حد امکان حتماً در دفترچه و بصورت دستنویس بنویسید و از Save کردن در سیستم و تبلت و تلفن همراه و یا اسکن خودداری کنید ، چون عمل نوشتن در به خاطر سپردن و نیز آرشیو کردن این اندوخته اطلاعاتی خیلی به شما کمک می کند . مطمئن باشید طی مدت کوتاهی یک دفترچه پر از اطاعات کاربردی خواهید داشت که سرمایه گذاری خیلی بارارزشی برای شما محسوب خواهد شد. این فایل جمع آوری شده می تواند به یک بانک اطلاعاتی تبدیل شود و در آینده ای نزدیک به workbook تخصصی و شخصی شما تبدیل گردد. نویسندگان بزرگ کتابهای تخصصی و حتی طراحان منابع مهم ، از این ابزار مهم به خوبی بهره برداری کرده و حتی با گسترده کردن و ارتقای آن توانسته اند به موفقیت های باور نکردنی دست پیدا کنند .

این مطلب را هم بخوانید:  طراح تکنیکال حسابداری شوید

workbook

ماهم از سوالات و آرشیو با ارزش  شما استقبال می کنیم و از شما دعوت می کنیم در صورت تمایل برخی از مهمترین سوالاتی که جمع آوری کرده اید  را  در (بخش آشنایی با یک تجربه  ) در اینجا قرار دهید .

حالا work book خود را آماده کنید و این سوالات را  برای شروع کار ثبت کنید :

سوال شماره ۱ : کمک های دریافتی از دولت در چه حسابی قرار می گیرد ؟

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

پاسخ شماره ۱ : ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻱ ﺑﻼﻋﻮﺽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﻨﺪ ۱۳ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۰ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮﺍﻥ “ ﻛﻤـﻚ ﻫـﺎﻱ ﺑﻼﻋـﻮﺽ ﺩﻭﻟﺖ” ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﺩ».

سوال شماره ۲ : ﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻫـﺎﻱ ﻣـﺎﻟﻲ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫـﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺁﻳـﺎ ﺗﺸـﺮﻳﺢ ﻣﺒﻨــﺎﻱ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣــﻮﺭﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﻬــﺖ ﺗﻬﻴــﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﻠـﺐ ﺧﺎﺹ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ؟

پاسخ شماره ۲ : ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ۷۰۵ ،۷۰۰ ﻭ ۷۰۶ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺑﺎﺷﺪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺰﺑـﻮﺭ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﺑﺨﺶ ۸۰۰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.

سوال شماره ۳ : وﺟﻮه درﻳﺎﻓﺘﻲ از دوﻟـﺖ ﺑـﺮای ﺟﺒـﺮان زﻳـﺎن، ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘـﺪ ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﺷﻮد؟

پاسخ شماره ۳ : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان زﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻟﺬا در اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﻤﺎره ۲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ”ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ“، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﻲ ”ﻛﻤﻚ ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﻲ از دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺒﺮان زﻳـﺎن “ در ﺻـﻮرت ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدد.

این مطلب را هم بخوانید:  مصاحبه با رتبه 7 آزمون دکتری 92 در رشته حسابداری

سوال شماره ۴ : ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺣﻮرد ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ اراﺋـﻪ ۱۲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻـﻮرﺗﻬﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

پاسخ شماره ۴ : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط ﺿـﺮورت دارد، اﻣﺎ ﺟﺰء ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺶ ۷۲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ رﺳـﯿﺪﮔﯽ و درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﯾـﺎ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﻪ ﻣﻬـﺮ ” ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳ ﯽ ﻧـﺸﺪه ” ﻣﻤﻬـﻮر ﮔﺮدد و ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻧﯿﺰ در ﮔﺰارش ﺧﻮد درج ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰﺑﻮر را ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

منبع سوالات و پاسخ ها  جامعه حسابداران ایران می باشد.

برای مطالعه بخش های قبلی روی عناوین زیر کلیک کنید :

تکنیکهای Wi Fi در حسابداری ( بخش اول )

تکنیکهای Wi Fi در حسابداری ( بخش دوم)

امید است با استفاده از جمع آوری اطلاعات مهم ، آرشیو ارزنده ای برای خود تهیه و تنظیم نمایید .

2 دیدگاه ها

  1. سلام
    من با ایتکه عضو سایت شما هستم اما نمیتونم برخی مطالب را داشته باشیم میشه به من بفرمایید علتش چیه ؟
    مرسی از شما

    • سلام به شما
      رمز عبوری که وارد می کنید اشتباه است ، گزینه رمز عبور را فراموش کرده ام را انتخاب کنید تا مجدداً رمز برای شما بازسازی شود .

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here