تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی

0
1033

15732

نوع:دستورالعمل

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۶۹ ,۹۵

شماره:۵۰۲/۹۳/۲۰۰

تاریخ:۱۴/۰۲/۱۳۹۳
پیوست:

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

مخاطبین/ ذینفعان : کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای”الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

موضوع : تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو دستورالعمل های شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰و شماره ۵۳۳۵/۲۰۰ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۲ در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، با عنایت به درخواست برخی از مؤدیان محترم مالیاتی به اطلاع می رساند به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانونی مؤدیان مذکور، مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ برای اشخاص حقوقی تا تاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ و برای اشخاص حقیقی (مشمولین بندهای “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم) تا تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تمدید می گردد. کلیه مؤدیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات خود عمل ننموده اند مکلفند از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی WWW.tax.gov.ir به صورت بر خط (Online) یا غیربرخط ( Offline) و یا تحویل لوح فشرده(تکمیل از طریق نرم افزارهای مرتبط) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.
بدیهی است عدم اجرای تکالیف قانونی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این مطلب را هم بخوانید:  آموزش تصویری کاربرد Remove Duplicates در اکسل

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here