تشویقات و جرائم مالیاتی ( بخش دوم ) به همراه بخشنامه جدید

3
1107

634979894356872118

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۱۹۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺨﻠﻒ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎوی ﺻﻮرت داراﯾﯽ و ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺤﻼل ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر از اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻼف واﻗﻊ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دو درﺻﺪ و ﯾﮏ درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺤﻼل.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۱۹۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺼﻔﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ داراﯾﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﭙﺮدن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎدل ۲۰% ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺼﻔﯿﻪ وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۱۹۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺻﻮرت ﯾﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از اراﯾﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺧﻮدداری و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف واﻗﻊ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ۲% ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘﯽ و در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎری ۱% ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﻮدی ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان زﯾﺎن وارده ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۱۹۸ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﺮدا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ و اﯾﺼﺎل آن ﺑﻮده و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۱۹۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ و اﯾﺼﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮدﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻘﺮره ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮدی در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ ای ﻣﻌﺎدل ۲۰% ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۱- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ، ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲- ﻫﺮﮔﺎه ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺎدﯾﺒﯽ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﭙﺮده اﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۳- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺎدﯾﺒﯽ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۴- اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻧﺰد ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی (۲) و(۳) اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻃﺮف رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۲۰۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ ای ﺑﺮای دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮدی در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ ای ﻣﻌﺎدل ۲۰% آن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه (۲) ﻣﺎده (۱۹۹) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۲۰۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮدی ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار از ﻣﺎﻟﯿﺎت از روی ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ از اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- ﺗﻌﻘﯿﺐ و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻧﺰد ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﻃﺮف رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۲۰۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺮوج ﺑﺪﻫﮑﺎران ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ آﻧﻬﺎ از ۱۰ده ﻣﯿﻠﯿﻮن میلیون رﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻢ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ و اﯾﺼﺎل آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﻮده ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ. ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ اﻋﻼم وزارت ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل اﺳﻨﺎد ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

این مطلب را هم بخوانید:  شرط بهره مندی از تقسیط و بخشودگی جرائم مالیاتی چیست؟

بخشنامه مهم بخشودگی جرائم مالیاتی اصلاح شد

در پی انتشار خبر مصوبه عجیب سازمان امور مالیاتی در خصوص تقسیط ۱۵ ماهه بدون قید و شرط مالیات مودیان مالیاتی، این سازمان اقدام به اصلاح بخشنامه خود کرد.

به گزارش صبحانه، در حالی که سازمان امور مالیاتی با بررسی مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی در پرداخت مالیاتهای خود و ضرورت نگاه مسالمت آمیز تر در دریافت مالیات از افراد مختلف، بخشنامه ای را به امضای رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کرد که بر اساس آن، اختیاراتی را در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، به مدیران این سازمان تفویض می شد.

در بخشی از این بخشنامه، رسما اعلام شده بود که اختیار «تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان» با وصول حداقل ۳۰ درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت ۱۵ ماه با رعایت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد.

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید شده بود که تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب ۱۲ ماه و ۸۰% به معاونین ادارات کل و ۱۰ ماه و ۶۰% به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود. اما در عین حال اعلام شده است که قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می کنند.

این مطلب را هم بخوانید:  آموزش ساده ثبت صورت وضعیت در حسابداری پیمانکاری

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

3 دیدگاه ها

 1. با سلام و احترام
  ضمن تشکر از مطالب مفید و کاربردی شما عزیزان
  از حضور مشاورین عزیز سوالی داشتم
  شخصی به دلیل پرداخت نکردن مالیات قرارداد که به عهده کارفرما بوده حال طبق ماده ۲۱۶ و هیات حل اختلاف مالیاتی ایشان ممنوع الخروج شده و مالیات از سال ۷۹ تا کنون با جرائم به مبلغ ۷۰ میلیون تومان رسیده که علی الحساب ۴ میلیون پرداخت گردیده حال با این اوضاع و حق نداشتن اعتراض بر اساس ماده ۲۱۶ آیا میشود تخفیف و یا بخشودگی جرائم شامل حال این شخص گردد یا نه و اینکه میشود نامه درخواست بخشودگی و تخفیف تنظیم و ارائه داد یا نه؟؟
  با تشکر و سپاس فراوان از راهنمایی و مشاوره شما عزیزان

  • سلام کاربر عزیز
   برای حل این مشکل به موارد زیز توجه فرمایید
   ۱- احتمالا درصد زیادی از مبلغ ذکر شده مربوط به حرائم می باشد که طبق روال معمول تا ۸۰% آن قابل بخشش می باشد.
   ۲- اصل مالیات چون در مرحله اجرائیات می باشد قابل تخفیف نمی باشد.
   ۳- معمولا در اسفندماه بخشودگی جرائم بصورت ۱۰۰% منوط به تسویه نقدی اصل مالیات می باشد که در صورت امکان برای ایشان تا آن زمان پرونده نگه داشته شود.

 2. با سلام و احترام
  ضمن تشکر از زحمات و مطالب کاربردی و مفیدتون
  از کارشناسان محترم خواهشمندم من را راهنمایی بفرمایید تا بتوانم این مشکل را با راهکار قانونی و مالیاتی حل کنم
  شخصی به دلیل پرداخت نکردن مالیات قرار دادها طی سالها و جرائم مالیاتی متعلق به این سالها طبق ماده ۲۱۶ ممنوع الخروج شده و با تصمیم گیری قطعی و لازم الاجرا کردن مالیات متعلقه هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر نمیتواند اعتراض کند لذا سوالم از کارشناسان این بود که ایا میتوانم بابت مالیات متعلقه تخفیف گرفته و یا تقسیط کرد و آیا سقف پرداختی معینی وجود دارد که بعد از پرداخت مبلغی بتواند به خارج از کشور سفر کرد یا نه ؟؟؟؟
  با تشکر و خسته نباشید

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here