تشویقات و جرائم مالیاتی( بخش اول )

IMG12453459

ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﺮان، در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﻮدﯾﺎن ﺑﻪ اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﯾﺰه ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ ، ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺪم اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ، ﮐﺘﻤﺎن درآﻣﺪ ، اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ، دﯾﺮﮐﺮد و ﯾﺎ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۱۸۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ) و (ب) ﻣﺎده (۹۵)، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﺪارک آﻧﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺮ ﺳﺎل را در ﺳﺎل اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (۱۹۰) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰه ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ از ﻣﺤﻞ وﺻﻮﻟﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ در ﺣﺴﺎب ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ آﻧﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺰﺑﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۱۹۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮ رﺳﯿﺪ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺎﯾﺰه ای ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ درﺻﺪ (۱%) ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ ﻣﻘﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺲ از آن ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ای ﻣﻌﺎدل ۲/۵% ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

این مطلب را هم بخوانید:  پربازدیدترین مطالب پرشین حساب در سال ۹۷

ﻣﺒﺪا اﺣﺘﺴﺎب ﺟﺮﯾﻤﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ اراﯾﻪ آن و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻻﺧﺘﻼف از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و در ﻣﻮرد ﻣﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده ﯾﺎ اﺻﻮﻻ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﻣﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دﻓﺎﺗﺮ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده (۲۳۹)اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮگ ﺗﺸﯿﺨﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﺎدره را ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﺑﺎ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﭘﺮداﺧﺖ آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ از ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ (۸۰%) ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮدﯾﺎن ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﺮگ
ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﭘﺮداﺧﺖ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از ﭼﻬﻞ درﺻﺪ (۴۰%) ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻣﻮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺟﺮﯾﻤﻪ دو و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ (۲/۵%) در ﻣﺎه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺑﺮگ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ از ﻣﻮدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮدﯾﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اراﯾﻪ اﻋﺘﺮاض آﻧﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

این مطلب را هم بخوانید:  اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیات تکلیفی تهاتر نمی شوند!

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده۱۹۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮدی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﺑﺮازی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮدن ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﻮدی ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﻮده ﺷﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۱۹۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮدی ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اراﯾﻪ آن در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ ای ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ (۱۰%) ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه- ﻋﺪم اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺑﻨﺪﻫﺎی (اﻟﻒ) و (ب) ﻣﺎده (۹۵) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ای ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﻞ درﺻﺪ (۴۰%) ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﻮرد ﻣﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اراﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﺘﻤﺎن ﺷﺪه ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۱۹۳ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﯾﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اراﯾﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ ای ﻣﻌﺎدل ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ (۲۰%) ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر و در ﻣﻮرد رد دﻓﺘﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ ای ﻣﻌﺎدل ده دﺻﺪ (۱۰%) ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه- ﻋﺪم اراﯾﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن در دوره ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻘﺮر در ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۱۹۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻣﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ در اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده (۱۵۸) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﻮدی ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ (۱۵%) اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻘﺮر ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﻮدن ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻗﻄﻌﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

این مطلب را هم بخوانید:  مهمترین نکات قانون مالیات های مستقیم !

ادامه مطلب را در بخش دوم دنبال کنید.

اگر هنوز به دنبال مجموعه ای از نکات و تکنیکهای مالیاتی هستید می توانید در دوره آموزشی غیر حضوری ثبت نام کنید برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


بنر همکاری با ما
بنر اینستاگرام
بنر سوالات تخصصی
دانلود رایگان کتاب چگونه از حسابداری در مسیر تهران اصفهان به ۸ میلیون تومان درآمد رسیدم؟
بنر دانلود رایگان فیلم‌های آموزشی
بنر دانلود رایگان جدیدترین جدول حقوق و دستمزد
بنر تولید محتوا
بنر کانال تلگرام