مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری
Browsing Tag

ماده 251 مکرر

اعتراض به برگ مالیات قطعی چگونه انجام می شود؟

اعتراض به برگ قطعی مالیات اعتراض به برگ قطعی مالیات می تواند در شرایط خاصی دنبال شود. اگر آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی از منظر قوانین و مقررات و همچنین در رسیدگی دچار ایراد و ابهام باشد توسط شورای عالی مالیاتی رسیدگی خواهد…

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻤﺎن را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ؟

ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻳﺮان، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮداﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.…

مراقب باشید ! ۳۰ روز را با یک ماه اشتباه نگیرید !

به نام خدا و عرض سلام دارم خدمت همه دوستان ، یکی از نمات مهمی که باید توجه داشته باشید دقت در کلمه 30 روز و یک ماه در مواد قانون مالیاتهای مستقیم است . مسئله و نکته اینجاست ، همانطور که همه شما در کتاب قانون مالیاتها مشاهده کرده اید در…