نحوه ارسال قراردادهای پیمانکاری طبق دستورالعمل ماده ۱۶۹مکرر

نحوه ارسال قراردادهای پیمانکاری طبق دستورالعمل ماده ۱۶۹مکرر

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 169 شماره:23/93/200 تاريخ:27/02/1393 پيوست: بخشنامه موضوع : نحوه ارسال اطلاعات قراردادهاي پيمانکاري بر مبناي روش درصد پيشرفت کار در راستاي دستورالعمل اجرائي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم نظر به ابهامات و شبهات مطرح…

مشاهده مقاله