جشنواره دایره

باطلاع شما می رسانیم حمایت ما در راه اندازی کسب وکارهای مستقل حسابداری به معرفی بازارکار و جذب و استخدام منوط نمی شود بلکه ما از شما دعوت می کنیم در یک دوره کامل کارآموزی ما بصورت غیرحضوری شرکت کنید تا بتوانید بودن سرمایه و پول و معرف حسابدار چندین شرکت در یکسال شوید! این … ادامه خواندن جشنواره دایره