روش های حسابداری تنخواه گردان در استاندارد حسابداری ایران کدامند؟

حسابداری تنخواه گردان بر اساس استاندارد های حسابداری، موجودی نقد در موسسات به دو دسته کلی تقسیم میشود: موجودی نقد نزد موسسه ( تنخواه گردان و موجودی صندوق ) وجوه نقد نزد بانک ها و موسسات مالی تنخواه گردان موسسات برای آسان تر شدن پرداخت های خود مقداری از وجه نقد را در اختیار کارپرداز … ادامه خواندن روش های حسابداری تنخواه گردان در استاندارد حسابداری ایران کدامند؟