کارت اوراق بستانکاری پیمانکاران

hfc asked 2 هفته ago

باسلام.شرکت به جاری دریافت مطالبات خود از شهرداری کارت اوارق بستانکاری پیمانکاران دریافت کرده و به قیمت ۷۰ درصد مبلغ اسمی در بازار فروخته
الف)ثبت های حسابداری دریافت اوراق 
ب)ثبت های حسابداری فروش اوراق 
ج)استهلاک صرف وکسر اوراق
د)ثبت های حسابداری سود های اوراق واریز شده به حساب شرکت
ه)در صورتی که بجای واریز سود به مبلغ سود ها مجددا کارت اوراق دریافت کنیم ثبت های حسابداری و مابقی مراحل
باتشکر از همکاران گرانقدر و زحمت کش