پاسخ به پرسش خانم مرضیه خیری

mona asked 10 ماه ago

شرکت ما تعاونی است و برای رفت و آمد و رسیدگی به بیماران روستاها تحویل مرکز بهداشت میشود.

1 Answers
مرضیه خیری answered 10 ماه ago

 دارایی ثابت پوشش این مورد را میدهد اگار قرارداد فروش یا اجاره با طرف مقابل منعقد نشده باشد.