سامانه ثبت حقوق

سمیه مساوات asked 8 ماه ago

با سلام
نمونه قابل قبول برای سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران وجود ندارد؟
با هر فرمتی بارگذاری میکنم،خطا میدهد