خرید حق تقدم

Hojat Becham asked 12 ماه ago

در زمان واریز وجه بابت خرید حق تقدم شرکت سرمایه پذیر ، در دفاتر شرکت سرمایه گذار چه ثبتی زده می شود؟ ( افزایش سرمایه هنوز ثبت نشده است)

1 Answers
مرضیه خیری answered 11 ماه ago

در زمان اعطای گواهینامه حق تقدم خرید سهام، بدلیل آنکه هنوز وجهی از طرف سهامداران وارد شرکت نشده و هنوز این حق از طرف سهامدار استفاده نشده است. در حساب دارایی ها و حقوق صاحبان سهام تغییری رخ نمیدهد. برای همین در دفاتر سرمایه پذیر انجام نمیشود. و فقط در یادداشتهای صورتهای مالی افشا میشود. ولی درزمان استفاده از حق تقدم خرید سهام توسط ثبت زیر انجام میشود:
بانک بدهکار سرمایه سهام عادی بستانکار که اگر تفاوتی در ارزش اسمی باشد در صرف سهام ثبت میشود.