حسابرسی

m.h.k asked 11 ماه ago

نشریه ی ۱۰۱ سازمان حسابرسی رو لطفا می خواستم …. ممنون میشم

1 Answers
m-h_kohkanianyahoo-com answered 11 ماه ago

 پروژه حسابداری که بتوان بصورت خودآموز وارد نرم افزار کرد ، پرشین حساب دارد؟  در نشریه ۱۰۱ پروژه حسابداری وجود دارد.