ثبت صورت وضعیت شرکتهای حمل ونقل مثلا نفت وگازوییل

عبدالمجید نوروزی asked 7 ماه ago

با سلام ثبت حسابداری صورت وضعیت شرکتهای حمل ونقل مثلا نفت وگازوییل
مثلا شرکت نفت یه صورت وضعیت میدهد به شرکت پیمانکار که ماشینهای که در پیمان شرکت هستند این مقدار حمل سوخت داشته اند اگر بعضی از ماشینها در مالکیت شرکت باشند چه ثبتی میخورد؟
وماشینهایی که در ملکیت شرکت نیستند چه ثبت حسابداری میخورد ؟ اگر ماشینها بصورت پرداخت قسط وتملیک به راننده واگذار شده باشند چه ثبتی میخورد ؟

با تشکر فراوان نوروزی

1 Answers
میثم حاجی محمدی عضو سایت answered 6 ماه ago

سلام در اینجا بحث پیمانکار اصلی و پیمانکار دست دوم مطرح می شود. شرکت نفت شرکت مادر را می شناسد و حالا شرکت پیمانکاربایستی قرارداد پیمان را با راننده که در اینج پیمانکار دست دوم محسوب می شود منعقد کند. صورت وضعیت کارکرد رانندگان در دفاتر شما همانند کارفرما ثبت و نگهداری خواهد شد و اقساط شخصی ارتباطی به سیستم حسابداری شرکت شما پیدا نمی کند.