مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری

ثبت صورت وضعیت شرکتهای حمل ونقل مثلا نفت وگازوییل

22
لیست سوالاتدسته بندی: امور مالی و حسابداریثبت صورت وضعیت شرکتهای حمل ونقل مثلا نفت وگازوییل

با سلام ثبت حسابداری صورت وضعیت شرکتهای حمل ونقل مثلا نفت وگازوییل
مثلا شرکت نفت یه صورت وضعیت میدهد به شرکت پیمانکار که ماشینهای که در پیمان شرکت هستند این مقدار حمل سوخت داشته اند اگر بعضی از ماشینها در مالکیت شرکت باشند چه ثبتی میخورد؟
وماشینهایی که در ملکیت شرکت نیستند چه ثبت حسابداری میخورد ؟ اگر ماشینها بصورت پرداخت قسط وتملیک به راننده واگذار شده باشند چه ثبتی میخورد ؟

با تشکر فراوان نوروزی