مشاور کارت

سیستم نوبت دهی مشاورکارت ها فعال شد با این امکان هر دارنده کارت با توجه به اولویت نیاز خود می تواند نوبت و قرار را هماهنگ کند،با این افزونه، کاربر قادر خواهد بود زمان مورد نیاز خود را تثبیت کند.قبلاً با نبود این امکان و تماس کاربر ممکن بود زمان مورد نیاز قابل هماهنگی نباشد. … ادامه خواندن مشاور کارت