Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
شرایط  شرکت در اولین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

شرایط شرکت در اولین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

هیأت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ایران به استناد ماده (27) اساسنامه موضوع مصوبه شماره 12062/ت42939 هـ مورخه 28/01/1392 هیئت محترم وزیران، درصدد برگـزاری اولین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد. لذا بدین وسیله از…

مشاهده مقاله
بررسی مفصل بازنشستگی پیش از موعد

بررسی مفصل بازنشستگی پیش از موعد

در کشورهای مختلف جهان، دولتها و موسسات اجتماعی بزرگ با دیدن افزایش روز شمار سالمندان و بازنشستگان برآن شدند تا راه کاری برای حمایت از این افراد در دوران پیری کنند، تا در زمینه های درمان(بیمه)، حقوق پس از پایان…

مشاهده مقاله
افزایش امنیت مالی با کنترل داخلی!!!!

افزایش امنیت مالی با کنترل داخلی!!!!

  کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق اهدافی که سه گروه اصلی زیر طبقه بندی می شوند: هئیت مدیره، مدیریت، و سایر کارکنان واحد اقتصادی برقرار می شود: 1- اثر بخشی و کارایی عملیات…

مشاهده مقاله