حمایت تامین اجتماعی از حادثه دیده مشروط به داشتن سابقه نیست

حمایت تامین اجتماعی از حادثه دیده مشروط به داشتن سابقه نیست

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی (شامل؛ درمان، غرامت دستمزد و برقراری مستمری‌های بازماندگان، ازکارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و...) مشروط به داشتن سابقه پرداخت حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای…

مشاهده مقاله
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

هنوز سوالات زیادی پیرامون ماده 38 و اخذ مفاصاحساب پیرامون قراردادهای تحقیقاتی وجود دارد و خیلی از محققان درباره نحوه برخورد سازمان تامین اجتماعی اطلاعات کامل و جامعی ندارد و گاهاً متحمل ضررهای سنگینی در این خصوص می شوند. در…

مشاهده مقاله
شرایط  شرکت در اولین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

شرایط شرکت در اولین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

هیأت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ایران به استناد ماده (27) اساسنامه موضوع مصوبه شماره 12062/ت42939 هـ مورخه 28/01/1392 هیئت محترم وزیران، درصدد برگـزاری اولین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد. لذا بدین وسیله از…

مشاهده مقاله
بررسی مفصل بازنشستگی پیش از موعد

بررسی مفصل بازنشستگی پیش از موعد

در کشورهای مختلف جهان، دولتها و موسسات اجتماعی بزرگ با دیدن افزایش روز شمار سالمندان و بازنشستگان برآن شدند تا راه کاری برای حمایت از این افراد در دوران پیری کنند، تا در زمینه های درمان(بیمه)، حقوق پس از پایان…

مشاهده مقاله