مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به چه کسانی تعلق می گیرد؟

207 18,010

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

به نام خدا و سلام به شما دوست خوبم ، یک برداشت اشتباه که بیشتر از سوی حسابداران و تا حدودی از سوی مدیران در مورد مفاصاحساب بیمه رخ می دهد این است که این برگه صرفاً متعلق به پیمانکاران می باشد و ثبت و اجرای آن مربوط به حسابدارای پیمانکاری می شود . در صورتی که کاملاً اشتباه است در اینجا با این برداشت به نوعی دو مدل حسابداری خدماتی با حسابداری پیمانکاری ادغام شده است . اجازه بدهید برای روشن شدن موضوع یک مثال بزنم .

فرض کنید شما قصد دارید پخش بروشورهای تبلیغاتی خود را به یک شرکت خدماتی سفارش دهید. موضوع توافق پخش تراکتهای شما به مدت ۳ ماه در بازار جهت خدمات حسابداری است . پخش کننده تراکت در اینجا پیمانکار نیست! بلکه مجری خواسته شماست و شما هم کارفرما هستید حالا باید به چند نکته ظریف بیشتر دقت کنید :

 • کار شرکت پخش کننده خدماتی است نه پیمانکاری
 • هم شما و هم مجری باید در سامانه الکترونیکی خرید و فروش باید قرارداد را گزارش کنید
 • از هر پرداخت به مجری توسط شما مبلغ ۵% سپرده بیمه کسر می شود
 • مجری باید بابت همین قرارداد ۳ ماهه کد کارگاه از شعبه تامین اجتماعی اخذ کند.
 • مجری اگر یک نفر هم باشد موظف به اخذ مفاصاحساب از شعبه بیمه تامین اجتماعی می باشد
 • اگر این قرارداد تا پایان سال ۹۴ ادامه داشته باشد از هر پرداخت ۳% مالیات توسط کارفرما کسر و فیش آن تقدیم مجری می شود از ۹۵ به بعد خیر…

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی چیست؟و بر عهده چه کسی است ؟

فکر میکنم تا الان متوجه شده باشید که چگونه است؟همیشه بعد از ارائه خدمات پیمکانکاری و یا غیر پیمانکاری مجری قرارداد موظف است از شعبه بیمه ای که درآنجا بابت قرارداد کد کارگاه گرفته است برگه تسویه حساب اخذ نماید. زمان این اقدام بعد از اتمام کامل کار است یعنی وقتی که کارش را انجام داده است . درصد بدهی بیمه در قراردادها متفاوت است . اگر عمرانی و ساخت و ساز نباشد ۱۶٫۶۷ % است که فرضاً اگر قرارداد مجری با کارفرما ۱۰۰ میلیون است ۱۶،۶۷۰،۰۰۰ آن بدهی به بیمه است که باید توسط مجری و یا پیمانکار پرداخت گردد. مجری پایان هر ماه لیست بیمه ۳۰ درصد ارائه می کند که مثلا بعد از طول مدت قرارداد اگر مجموع لیست های حقوق ۱۰،۲۰۰،۰۰۰گردد مجری باید (۱۶،۶۷۰،۰۰۰-۱۰،۲۰۰،۰۰۰) = ۶،۴۷۰،۰۰۰ دیگر به بیمه پرداخت کند تا برگه مفاصا حساب را بگیرد.

اتفاق دیگری که در اینجا می افتد این است که وقتی حالا مجری برگه را می گیرد باید به کارفر ما ارائه کند چون کارفرما طبق ماده ۳۸ تامین اجتماعی از هر صورت وضعیت ۵% را سپرده نزد خود نگه داشته است . در قراردادهایی که کار بصورت پیمانکاری توسط پیمانکار به دو صورت انجام می شود اول پیمانکار موضوع پیمان را شخصا و بدون استفاده از کارگر انجام می دهد که در این صورت چون از نیر وی کار استفاده نشده است به تبع آن الزام به پرداخت حق بیمه از سوی پیمانکار وجود نداشته و کارفرما هم تکلیفی که اجرای ماده ۳۸ و حبس ۵ درصد از کل مبلغ پیمان نزد خود ندارد .

در قراردادهای پیمانکاری که پیمانکار جهت انجام کار از کارگر استفاده می نماید ۲ نوع ارتباط شکل می گیرد : الف . رابطه بین بین کارفرما و پیمانکار است که به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار و کارفرما موضوع مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه نمودن پیمانکار ندارد. ب. رابطه بین پیمانکار و کارگران شاغل در کارگاه است که به واسطه وجود رابطه تبعیت یا کارگری یا کارفرمایی، پیمانکار به عنوان کارفرما مکلف به بیمه نمودن کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه آنها به سازمان می باشد.

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

بر این اساس ماده ۳۸ ق.ت.ا کارفرما را مکلف نموده تا در قراردادی که با پیمانکار منعقد می کند وی را ملزم نماید تا نسبت به اخذ بیمه نمودن کارکنان شاغل در کارگاه و پرداخت حق بیمه آنها اقدام نماید و جهت تضمین انجام این تعهد کارفرما را مکلف نموده ۵ درصد از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی  نزد خود نگه داشته و از پرداخت آن به پیمانکار خودداری نماید.ممکن است در قراردادی که  به مقاطعه یا پیمانکاری واگذار می شود پیمانکار انجام موضوع پیمان را به پیمانکار فرعی دیگر واگذار نماید که در این صورت اجرای ماده ۳۸ در ۲ فرض قابل تصور می باشد :

اول : پیمانکار فرعی در انجام موضوع پیمان از کارگر استفاده می کند که در این صورت موضوع مشمول قانون کار بوده و تکلیف بیمه نمودن کارگران و پرداخت حق بیمه آنها وجود دارد. البته قانونگذار انجام این تکلیف ( بیمه نمودن و پرداخت حق بیمه ) را بر عهده پیمانکار اصلی قرار داده است که با توجه به اینکه پیمانکار فرعی به عنوان کارفرمای کارگران شاغل در کارگاه محسو ب می شود و تکلیف مزبور می بایست بر عهده ایشان باشد، موضوع جای تامل دارد.

دوم پیمانکار فرعی موضع پیمان را راساً و بدون دخالت کارگر انجام می دهد که در این صورت بواسطه عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار اصلی و فرعی اجرای ماده ۳۸ منتفی می باشد .

قراردادهای پیمانکاری به دو دسته تقسیم می شوند : قراردادهای مشمول طرح های عمرانی و قراردادهای پیمانکاری عادی یا غیر مشمول طرح های عمرانی .

قراردادهای پیمانکاری در صورتی مشمول طرح های عمرانی نیست که اولا قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( قراردادهای پیمانکاری ) یا ضوابط تیم سازمان مذکور ( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد.ثانیا تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات ملی منطقه ای واستانی ) تامین شده باشد.

قراردادهای مشمول طرح های عمرانی نیز به دو دسته تقسیم می شوند : قراردادهای مشمول طرح های پیمانکاری اجرایی و مشاوره ای که در هر یک میزان حق بیمه متفاوت است .

تمامی پیمانکاران اعم از حقیقی و حقوقی پس از انعقاد قرارداد باید اقدامات زیر را انجام دهند :

 • ارائه یک نسخه از قرارداد منعقد شده به شعبه تامین اجتماعی محل پروژه
 • تشکیل پرونده و گرفتن کد کارگاهی
 • ارائه ماهانه لیست و و حق بیمه کارکنان به شعبه و پرداخت حق بیمه

نکته مهم این که در مورد قراردادهای مشمول طرح های عمرانی مانند راهسازی ، که حق بیمه بوسیله واگذارنده کار از محل اعتبار پروژه و صورت و ضعیت تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود .پیمانکار فقط باید لیست کارکنان را بصورت ماهانه تسلیم شعبه کند .

 • در صورتی که پیمانکار قسمتی از اجرای کار را به پیمانکاران فرعی واگذار نماید ، باید یک نسخه از قرارداد پیمانکاران فرعی را در اختیار شعبه مربوطه قراردهد و ملزم به ارسال لیست و حق بیمه کارکنان به شعبه تامین اجتماعی است .

حق بیمه قراردادهای موضوع ماده ۳۸ فانون تامین اجتماعی ، شامل میزان ناخالص کارکرد ، تاریخ شروع و خاتمه ، عمرانی یا غیر عمرانی بودن طرح به ترتیب زیر محاسبه می شود :

 1. حق بیمه قرارداد پیمانکاری مشمول طرح های عمرانی ۶٫۶ درصد ناخالص کارکرد قرارداد محاسبه می شود .
 2. حق بیمه فاقد شرایط طرح های عمرانی در صورتی که دستمزدی باشد ۱۵ درصد ناخالص کارکرد است و در صورتی تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد ۷ درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه که یک نهم حق بیمه است محاسبه می شود .
 3. صدورمفاصاحساب هر یک از قرارداهای پیمانکار منوط به پرداخت حق بیمه ها به همین ترتیب است.

در حال حاضر در کشور عزیز ما بیشتر مراودات تجاری در قالب قراردادهای خدماتی و پیمانکاری انجام می شود و بی ارتباط با بازار کار حسابداری در حوزه خدماتی و پیمانکاری نیست . پرشین حساب در آخر همین هفته روز جمعه ۱۰ مهر ماه در تهران  دوره ای پیشرفته به نام دوره هوشمند حسابداری برگزار می کند که به آموزش تخصصی حسابداری پیمانکاری و تکنیکهای ارتباط با بیمه تامین اجتماعی در خصوص ثبت و صدور مفاصا حساب می پردازد.

 

207 Comments
 1. پریناز says

  سلام
  سوالی داشتم قرار هست با یکی از سازمان های دولتی قراردادی با بنده به صورت درصدی بسته میشود بیمه هم نمیشوم و درآمد میانگین سالانه ام تقریبا ۱۰ میلیون می باشد مفاصا حساب با این شرایط تقریبا در سال چقدر می شود چند درصد حساب میکنند
  ممنون

  1. مرضیه خیری says

   سلام دوست عزیز با توجه به نوع قرارداد و نوع خدمتی که ارائه خواهید داد از طریق دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آن مطالعه و محاسبه نمایید.

 2. farzaneh says

  سلام دوستان
  شرکت ما طبق اساسنامه در زمینه ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری رایانه فعالیت میکنه. ضمن اینکه یک شرکت دانش بنیان هست و با پتروشیمی ها قرارداد داره ولی برای دریافت مفاصاحساب فیش طبق تشخیص ضریب پرداخت میکرد.
  حالا از بیمه درخواست حسابرسی دفاتر را دادند ضمن اینکه شرکت ۲ سال دفاترمالی بدون تحریر داره و ۲ سال هم اصلا دفتر نداره و ساختمانم ساختند بدون اینکه از پیمانکار درخواست مفاصاحساب کنند. و قطعا خیلی جریمه میشند
  من میخواستم بدونم آیا فیش هایی که بابت دریافت مفاصاحساب پرداخت کردند میشه بابت کسر جریمه استفاده نمود و ضمیمه پرونده کرد؟؟؟؟

  1. مرضیه خیری says

   سلام دوست عزیز شرکت شما با اینکه دانش بنیان است و معافیت های مالیاتی در برخی موارد شامل او میشود ولی در هر حال لازم است تا دفاتر تحریر و ارائه گردد در غیر اینصورت جریمه میشوید. برای پرداختهای مفاصاحسابی نیز مشمول جریمه میشود در صورتی که بدون قرارداد و ارائه لیست بیمه باشد.

 3. کامران says

  سلام و وقت بخیر. ما تولید کننده چترهای تبلیغاتی هستیم. شرکتی از ما خرید کرده و ما قرارداد باهاشون نبستیم. فقط فاکتور بهشون دادیم. آیا این که ۵ درصد کم کردن از مبلغ فاکتور قانونیه؟
  با تشکر

  1. مرضیه خیری says

   سلام دوست عزیز. در صورتی مشمول ماده ۳۸ و مفاصاحساب می شوید که قرارداد انجام عملیات توسط پیمانکار را داشته باشید اگر تنها یک فاکتور هزینه ای جزئی باشد نیاز نیست

 4. نفیسه says

  سلام ما یک شرکت حقوقی هستیم و برای تبلیغات شرکت طی قراردادی با شرکت تبلیغاتی یک تابلو تبلیغاتی در مرکز شهر نصب کرده ایم از پیمانکار درخواست مفاصا کردیم گفتند چون در قراداد عنوان اجاره قید شده است حق بیمه به آن قرارنمیگیرد. و نیازی به مفاصا نیست . آیا این مورد درست است؟ با تشکر

  1. مرضیه خیری says

   سلام دوست عزیز این نوع قرارداد نیز مشمول ماده ۳۸ خواهد شد.

 5. مهدی says

  با عرض سلام و خسته نباشید
  یک سوال داشتم ، کارفرما از قرارداد پیمانکاری من ۵% به عنوان الحساب بیمه کسر میکند
  در نظر بگیرید که کار من خدماتی است و تا به حال هیچ پرونده ای در اداره بیمه نداشتم (حق بیمه پرداخت نکرده ام) در عین حال کارفرما یک ارگان دولتی است
  سوال من این است که اگر من دنبال اخذ مفاصا حساب بیمه نروم و قید ۵% ی که کارفرما باید بدهد را بزنم
  دقیقا از جهت قانونی چه مشکلی ممکن است در آینده برای من پیش بیاید و چه تبعات قانونی ای برای من دارد؟

  پیشاپیش از پاسخ شما متشکرم

  1. مرضیه خیری says

   سلام دوست عزیز در صورت توافق طرفین و قید در قرارداد مبنی بر اینکه ۵درصد از مبالغ قانونی با کارفرما می باشد ، شما به عنوان پیمانکار حقی نخواهید داشت.

 6. مصطفی یوسفی says

  باسلام.باشخصی قرارداد کار بسته ام.برای گرفتن مفاصاحساب بیمه به اداره بیمه رفته به همراه قرارداد.اداره بیمه به او مفاصاحساب بیمه نمیدهد.میگویند که چون شخص حقیقی هستی وکارمند اداره آموزش وپرورش و از آنجا برای تو بیمه رد می شود دیگر نمیشود الان برای این قرارداد شما بیمه لحاظ کرد.چگونه این شخصی که من یا ایشان قرارداد بسته ام بابت این قرارداد مفاصاحساب بگیرد…باتشکر

  1. مرضیه خیری says

   سلام دوست عزیز در صورتی که کارمند ارگان دیگری باشد مانند نیروهای مسلح و آموزش و پرورش نیازی به اخذ مفاصا حساب ندارد میبایست حکم کارگزینی دریافت و در زمان حضور حسابرس بیمه ارایه گردد.

 7. محمد امین says

  با سلام و عرض ادب
  بنده مدیر یک نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش خودرو می باشم که اخیرا از سوی شرکت خودرو سازی ۵ درصد از کمسیون های فروش نمایندگی نزدشان بلوکه شده است و اعلام نموده اند که بعد از آوردن مفاصا حساب تامین اجتماعی به ما پرداخت می شود . سئوال بنده این است با توجه به اینکه ما نماینده شرکت هستیم و نه پیمانکار و قرارداد ما قرارداد اعطای نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش است و در صورت تحقق فروش هر خودرو مبلغی به عنوان کمسیون از شرکت دریافت می کنیم آیا به درستی مشمول پرداخت مبالغ مذکور به تامین اجتماعی می شود یا خیر ؟

  1. مرضیه خیری says

   سلام دوست عزیز. طبق بازرسی های بیمه نوع قرارداد ملاک قرارخواهد گرفت و به آن بخش از قرارداد که ارائه خدمات شرکت توسط شما می باشد مشمول مفاصاحساب خواهد شد .

 8. مرتضی says

  با سلام
  آیا به قراردادی که مدت زمان آن ۵ روز طول کشیده است باید مفاصا حساب بیمه بگیرم یا خیر؟

  1. مرضیه خیری says

   سلام کاربر گرامی. مدن قرارداد مهم نیست نوع قرارداد و مفاد اجرایی قید شده در قرار داد اهمیت دارد. در کل قراردادهایی که به صورت پیمانی اجرا میشود باید مفاصا اخذ شود.

 9. محسن زارعی says

  با سلام خدمت شما
  آیا در زمان ثبت فاکتور خدمات حسابرسی ۵% سپرده بیمه کسر و درخواست مفاصا حساب نمائیم – با تشکر

  1. مرضیه خیری says

   سلام کاربر گرامی اگر پرداخت شما در قالب یک مرحله باشد حق بیمه را با ضریب ۱۶/۶۷محاسبه و سپرده کنید هر زمان که مفاصا ارایه دادند مبلغ سپرده را ازادکنید،اگر طی چند مرحله قصد پرداخت دارید به ازای هر پرداخت ۵٪ و کل مبلغ اخرین مرحله را سپرده کنید. سربلند باشید.

 10. شهرام سلطانی says

  سلام و عرض ادب جناب آقای حاج محمدی
  ما یک شرکت حقیقی تولیدی در زمینه کارتن سازی و بسته بندی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد هستیم و شرکت دارای کارگاه و لیست بیمه ماهیانه، دفاتر رسمی و گواهی معتبر ارزش افزوده می باشد همچنین مالیات قطعی سال ۹۴ نیز پرداخت شده است.بدلیل اجاره ای بودن کارگاه امکان اخذ پروانه بهره برداری و جواز صنایع نشده ایم سوال بنده این است که بابت فاکتورهای فروش رسمی صادرشده بابت تولید و فروش کارتن و جعبه با توجه به اینکه قراردادی بین طرفین منعقد نمی شود آیا بیمه به آن تعلق میگیرد یا خیر؟
  در صورت درخواست مفاصاحساب توسط هر یک از خریداران روال کار به چه صورت میباشد ؟آیا باید مبلغی به بیمه پرداخت شود یا خیر؟
  با تشکر سلطانی

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام جناب سلطانی
   قراردادهای فروش اگر کلمه ای از ” خدمات” داخل آن نباشد هیچگونه بیمه ای تعلق نمی گیرد ولی اگر ادغامی و واضح منعقد نشود کل مبلغ مشمول خواهد شد مثلا در قرارداد اگر مشخص نباشد که حمل و خدمات پس از فروش دارد یا ندارد و اگر هست بر عهده چه کسی ؟ می تواند قراردا را دچار چالش نماید. در مورد مفاصاحساب هم فقط پیمانکاران ملزم به دریافت هستند اگر شما پیمانکار شرکتی شود خودتان و اگر بالعکس باشد طرف مقابل

   1. شهرام سلطانی says

    با سلام، همانطوری که عرض کردم در تولید سفارشات کارتن ها و جعبه های مقوایی قراردادی منعقد نمی شود و طبیعتا قراردادی هم چه از طرف خریدار و چه فروشنده به بیمه ارائه نمی شود، کلیه مراحل تولید در داخل کارگاه انجام می شودلذا فقط فاکتور رسمی فروش با ارزش افزوده بین فروشنده و خریدار مبادله می شود،مثلا سفارش تولید ۱۰۰۰عدد کارتن با ابعاد و جنس مورد نظر مشتری، آیا به این فاکتور بیمه تعلق می گیر یا خیر؟ ویا رابطه بین این شرکت با شرکت سفارش دهنده پیمانکاری محسوب میشود یا خیر؟

    1. میثم حاجی محمدی says

     رابطه پیمانی بوده و طبق ماده ۳۸ محاسبه میشود چون سفارش کار بوده . اگر صرفا فروش طی فاکتور باشد بیمه تعلق نمی گیرد

     1. شهرام سلطانی says

      با سلام مجدد، چیزی که از جواب ارسال شده متوجه شدم هم بیمه تعلق میگیرد هم نمیگیرد ؟!
      قرارداد مکتوبی به اداره بیمه داده نشده و فقط صرفا فاکتور رسمی صادر شده است.

     2. میثم حاجی محمدی says

      سلام به شما نوع کار انجام شده برای اداره بیمه مهمتر از قرار داد است

 11. علیزاده says

  با سلام شرکت بابت کارهای مالی وحسابداری .حسابداره نیمه وقت میاره یعنی در ل سال حدود دوماه میان شرکت .حسابدارهم از طرف شرکت دیگه ی بیمه شده .هیچ قراردادی هم نوشته نشده فقط در ثبتهای شرکت حقوق پرداختی به حسابدار ذکر شدهایا شرکت جریمه میشه بابت بیمه ۱۶٫۶۷ درصد ؟ایا حسابدار میتونه مفاصا حساب از بیمه بگیره ؟دومین سوالم هم .ایا حق توقف وسپرده نقدی شتیرانی ها بابت حمل بار شامل بیمه میشه ؟با تشکر .

  1. مرضیه خیری says

   سلام کاربرگرامی. هر شخصی هر جایی مشغول به کار باشد باید برایش بیمه رد شود چه پاره وقت کار کند چه تمام وقت این بحثی است که قانون مطرح کرده است. روزهایی که در شرکت اول مشغول بوده پرداخت بیمه با کارفرمای شرکت مذکور و روزهایی که در شرکت دوم مشغول بوده بیمه با کارفرمای شرکت دوم است. موارد مربوط به مفاصاحساب بیمه هم که از مباحث قراردادهای پیمان کاری است در صورتی قید در قرارداد باید اقدام شود و از بیمه برمبنای درصدی از مبلغ پیمان مفاصاحساب گرفته شود. موفق باشید.
   نکته : کاربر گرامی لطفا سوالات خود را در سامانه پرسش و پاسخ سایت به نشانی http://persianhesab.com/soal/ مطرح فرمایید تا دقیق تر پاسخگو باشیم. با تشکر

 12. پیمان says

  سلام به همه دوستان و خسته نباشید به آقای حاجی محمدی. آقا خداییش خیلی ساده و روان توضیح میدید واقعا ممنون . چقد خوبه که افرادی مثل شما هستند . واقعا دلگرمیه

  سوالم اینه ک ضریب قراردادی چیه؟ ی صورت وضعیت دیدم ک الان اینجا براتون میذارم

  پروژه : …………….. صورت وضعیت موقت شماره دو
  کارفرما: گروه الف پیمانکار: شرکت ب
  شماره قرارداد: …….. تاریخ قرارداد: ۲۸/۱۰/۹۳
  تاریخ شروع صورت وضعیت: ۱/۱۱/۹۳ تاریخ پایان صورت وضعیت: ۳۰/۱۱/۹۳

  عنوان سرفصل ابنیه
  کارکرد این دوره ۹۱۹،۰۱۲،۸۰۹
  مصالح پایکار ۱۵۷،۷۲۳،۳۶۰
  جمع کل ۱،۰۷۶،۷۳۶،۱۶۹
  صورت وضعیت قبلی (۳۷۵،۴۲۵،۴۲۵)
  جمع ۷۰۱،۳۱۰،۷۴۴
  ضریب قراردادی (درصد) ۵٫۳
  جمع ۳،۷۱۶،۹۴۶،۹۴۴
  مالیات بر ارزش افزوده ۸
  جمع نهایی با اعمال ضریب پیمانکاری ۶،۱۶۳،۲۳۷،۸۳۳

  بعدش اومده پایینش کسورات رو از ۳،۷۱۶،۲۳۷،۸۳۳ کسر کرده
  سپرده بیمه ۵% ۱۸۵،۸۴۷،۳۴۸
  مالیات تکلیفی ۱۱۱،۵۰۸،۴۰۹
  سپرده حسن انجام کار۱۰% ۳۷۱،۶۹۴،۶۹۵
  پیش دریافت ۱۰% ۳۷۱،۶۹۴،۶۹۵

  مساوی است با ۲،۶۷۶،۲۰۱،۷۹۷
  ۸% مالیات ارزش افزوده ۲۹۷،۳۵۵،۷۵۶
  جمع ۲،۹۷۳،۵۵۷،۵۵۳

  البته اگه ممکنه کلا ی توضیح درمورد کلش یدید. مخصوصا قسمت اولش . با تشکر

  1. امیر شاه سیاه says

   سلام میکنم به شما دوست عزیز
   در مورد مبحث صورت وضعیت های پیمانکاری هم اکنون در کلاس آنلاین صفر تا صد پیمانکاری در حال بررسی و تدریس هستش، انشاءاله پس از پایان دوره دموی از محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 13. هادی تقی زاده says

  سلام
  من از پرسنل شاغل نیروهای مسلح استفاده کرده ام آیا برای این پرسنل باید حق بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنم یا خیر؟

  1. faramarz says

   سلام کاربر عزیز

   طبق قانون شما نمی توانید برای پرسنل نیروهای مسلح حق بیمه در نظر بگیرید چون این افراد تحت پوشش خدمات درمانی نیروهای مسلح می باشند .

 14. مصطفی says

  با سلام
  من میخاستم بدونم شرکت ما در زمینه خدماتی فن آوری اطلاعات فعالیت می کند.و بعضا اموری که برای شرکت ها انجام میشود که خدمات است نهایتا ۱تا چند روز انجام شده ودر نهایت فاکتور ارائه میشود.ولی با وجود عدم داشتن قرارداد بیمه ۱۶٫۶۷ %از فاکتور خدمات کسر می کنند؟آیا این مساله قانونی است؟آیا ماده قانونی مبنی بر کسر یا عدم کسر وجود دارد؟در ضمن فعالیت های مشمول بخشنامه ۱۴/۳ نیز میباشد.با این حال از کلیه فاکتور های ما ۱۶٫۶۷%بیمه کسر میگردد.لطفا راهنمایی نمایید

  1. علی محمدی says

   سلام کاربر گرامی
   ارائه فاکتور مشمول بیمه نمی باشد و فقط مالیات تکلیفی کسر خواهد شد. کسورات ۱۶٫۶۷ مربوط به قراردادهای خدماتی پیمانکاران می باشد. ممکن است شما قبلاً با کارفرما قرارداد داشته باشید و فاکتورها در قالب آن قرارداد قرار گرفته باشد. با این حال از هر صورت وضعیت و یا فاکتور ۵درصد سپرده بیمه کسر می شود تا شما مفاصا کل (۱۶٫۶۷) را از شعبع تامین اجتماعی بگیرید.

 15. زینت says

  سلام من پیمانکار تعویض پلاک خودرو هستم، که تهیه کلیه تجهیزات غرفه اعم از مصرفی و غیرمصرفی با خودمه، و درآمدم هم در قالب حقوق ماهیانه مثل یه کارمند با همه کسورات قانونی بم پرداخت میشه، اما برا گرفتن مفاصا حساب با ظریب ۱۶/۵۷ محاسبه شده با این استدلال که شما نیروی انسانی هستید ،با توجه به هزینه های جانبی اصلا مبلغ عادلانه ای نیست اما نمیدونم چطور دفاع کتم ممنون میشم راهنماییم کنید

 16. حسین says

  ضمن تشکر
  یک کارگاه تازه تاسیس با۸نفر پرسنل که هنوز اقدام به ارائه بیمه ننموده است چگونه مشمول دریافت مزایای ماده ۸۰میشود؟

 17. مجتبی says

  چراکارگاهای مختلف حق بیمه های متفاوت میدهند؟
  این تفاوت در مستمری بازنشستگی تاثیرگذار است؟
  ممنون ازسایت مفیدتان

 18. مریم says

  باسلام
  شخصی که مدیرعامل یک شرکت است وعضونظام مهندسی ساختمان است و شرکت هم پروژه دولتی غیرعمرانی انجام میدهد و شخص هنوز هیچگونه پوشش بیمه ای ندارد؛ چه نوع بیمه ای برایش بهتراست؟
  خواهشا شاده و واضح جواب دهید که متوجه شوم

 19. سعید says

  سلام
  سوالی از حضورتان داشتم
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  ما شرکتی داریم که کارمند ندارد و تنها دو نفر اعضا اصلی (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) می باشیم و حق بیمه هم پرداخت نمی کنیم برای خودمان
  بابت قراردادی که بسته ایم و برای گرفتن مفاصا حساب آن بایستی حق بیمه (که گفته می شود ۱۵ یا ۶ درصد مبلغ قرارداد است تقریبا) پرداخت کنیم؟
  عنوان قرارداد : خرید کتاب های الکترونیکی برای کارفرما توسط پیمانکار

 20. شاهین says

  با سلام و احترام،
  من برای انجام یک پروژه نرم افزاری با یک کارفرما ، قراردادم را به دو قسمت فروش و نصب و راه اندازی تقسیم کرده ام، سوالی که از خدمتتان دارم
  با توجه به اینکه کل کار را شخصا انجام میدهم و در قرارداد نام خودم قید شده
  ۱- قسمت اول قرارداد که فروش است آیا مشمول مالیات و بیمه میشود؟
  ۲- آیا میتوانم برای قسمت دوم ( یعنی نصب و راه اندازی) ، در طول قرارداد ، بصورت خویش کارفرما بیمه پرداخت کنم و در انتها مفاصاحساب گرفته و مبلغ آنرا از بیمه دریافت کنم؟
  ۳- آیا دو قرارداد باید جداگانه باشند و یا میتواند در یک غالب آورده شوند؟
  با تشکر

  1. طرفه حساب says

   سازمان تامین اجتماعی وظیفه تفکیک بندهای قراردادشمارا به عهده ندارد بلکه بر اساس کل مبلغ قرارداد مبادرت به محاسبه حق بیمه شما خواهد نمود بنابر این برای مواجه نشدن با چنین مشکلی بهتر است قرارداد طراحی و فروش را از قرارداد خدمات جدا کنید

   1. طرفه حساب says

    جناب شاهین اقدام شما جهت پرداخت بیمه بصورت خویش فرمایی نافی محاسبه حق بیمه قرارداد توسط سازمان نخواهد بود و پیمان شما ارتباطی به بیمه خویش فرمایی نخواهد داشت و ایندو با یکدیگر تهاتر نمی شود پس بهتر است قرارداد خدمات از فروش جدا شود

 21. pooria says

  سلام اقای حاجی محمدی
  یک سوال داشتم – بنده یک پروژه از شهرداری قرارداد بستم و قرارداد به صورت توافقنامه هست و من به عنوان مشاور این کار را گرفتم و کل پروژه توسط نرم افزار های مختلف و توسط شخص اینجانب انجام شده و هیچگونه نیروی استفاده نکرده ام – از یکی از کارمندان امور مالی شهرداری شهر خودمان در رابطه با پرداخت بیمه پرسیدم و ایشان جواب دادند که پروژه شما چون توسط خودتان انجام شده مشمول بیمه نمی شود آیا این حرف درست است ؟ اگر درست است طبق کدام قانون یا ماده و یا بند این قانون مشمول اینجانب می شود – خیلی مچکر می شوم اگر خیلی سریع جواب بدید و آن را به ایمیل ام بفرستید – ایمیل ام را در بالا نوشتم

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام
   خیر صحبت دوست شما صحیح نمی باشد.
   طبق بخشنامه جدید درآمد ، اشخاص حقیقی هم که قرارداد انفرادی و مشاوره دارند ، موظف به گرفتن مفاصاحساب با بیمه ۱۶٫۶۷ می باشند.

   1. fg1342fg64 says

    با سلام : اگر کارفرما تائید کند که کار را خودتان بتنهائی انجام داده اید بیمه معاف است

    1. امیر شاه سیاه says

     سلام می کنم خدمت شما دوست عزیز
     لطفا سوالتون را واضحتر بپرسید؟؟؟

    2. میثم حاجی محمدی says

     سلام به شما
     در قراردادهای خدماتی می بایست تکلیف کسورات و یا سهم تامین اجتماعی و اداره دارایی به صورت کاملا شفاف مشخص شود . طبق قوانین بیمه اشخاص حقیقی هم موظف به اخذ مفاصاحساب می باشند.

 22. فرهاد رستمی says

  باسلام
  من با خودرو شخصی (پیمانکار)با یه شرکت (کارفرما)قرارداد دارم وحقوق ماهیانه۶۹۹۶۰۰ هزار تومان است که با کسر ۵ درصد سود شرکت و۸درصد دارایی و۳۴ درصد بیمه کسر شده جمعا ۴۷درصدونیم وحقو بنده الان ۳۸۹۰۰۰ هزار تومان است ایا این کارفرما قانونی کار میکنه . با تشکر رستمی

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام آقای رستمی
   باید ببینید در متن قرارداد در بخش کسورات چه آیتمهایی نوشته شده است ولی از نظر قانونی اگر قرارداد شما پیمانکاری باشد به شما ماهیانه پرداخت می شود ، به این معنی است که هر ماه پیمانکار صورتحساب خود را با اضافه کردن ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده ارائه می دهد و کارفرما موظف است پس از اعمال کسورات قانونی خالص مبلغ را پرداخت کند . مهمترین کسورات قانونی عبارتند از :
   ۳ درصد مالیات تکلیفی
   ۵ درصد سپرده بیمه
   ۱۰ درصد حسن انجام کار
   پیش دریافت ( اگر درقرارداد مشخص شده باشد )

 23. بهنام says

  درود
  شرکتی تولیدی داریم که پرسنل شرکت برای نصب به شهرستان ها میروند و حق ماموریت هم میگیرند برای مفاصا حساب از شهرستان باید مفاصا گرفت یا شعبه تامین اجتماعی خودمان ؟
  میتوانیم پرستل را از لیست کارگاه شرکت خارج و کد کارگاه در شهرستان بگیریم گویا زمانیکه پرسنل کارخانه خارج و وارد شوند بیمه بیکاری به ایشان تعلق نمیگیرد
  خواهشمند است در صورت امکان مرا راهنمایی فرمایید
  سپاس

  1. اعظم رزی says

   با سلام.
   شما جهت دریافت مفاصا حساب باید برای نصب قرارداد مجزا داشته باشید و بابت این قرارداد کد کارگاه مجزا در محل اجرای پروزه از شعبه بیمه اخذ کنید.
   افرادی که در پروزه نصب هستند در لیست جداگانه ای به صورت ماهیانه ثبت می شوند.
   موفق باشید.

 24. توفیقی says

  با عرض سلام
  سوالی داشتم .میخواستم بدونم اگه قراردادی نوشته نشده باشه ولی داخل صورتحساب فروش نصب و راه اندازی موجود باشد آیا باید مفاصا حساب بیمه گرفته شود؟

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام
   اگر برفرض یکبار پیش اومده باشد مثلاً نصب داربست باشد فقط ۳ درصد مالیات تعلق میگیرد . ولی اگر پروژه ای باشد که این کار در چند مرحله تکرار شده باشد و رقم آن هم قابل توجه باشد باید ابتدا قرارداد منعقد شود و در پایان مفاصا حساب از بیمه اخذ گردد.

 25. ماهان says

  باسلام
  حهت ارزیابی مالی شرکت هایی که میخواهند در مناقصات شرکت کنند ناگزیر از دریافت کپی مفاصا حسا ب های آن شرکتها جهت رسیدن به نمره مالی هستیم . اما اگر این مدارک اصالت نداشته باشند تکلیف چیست ؟ از کجا می توانیم متوجه شویم ؟ آیا سیستم تامین اجتماعی می تواند این مشکل را حل کند که با مراجعه به سایت تامین اجتماعی بتوانیم با استفاده از سریال درج شده روی برگه مفاصا حساب بیمه ای اصالت مفاصا حساب را بررسی کنیم . باتشکر

 26. كشتكار says

  سلام استاد
  قراردد نگهداری و تعمیرات ساختمان داشتیم که ماهانه مبلغ ۲۳ میلیون ریال بود. بعد از پایان قرارداد اون شرکت مفاصا حساب آورد و دیدم مبلغ بیمه فقط یک ماه رو پرداخت کرده بود که همان ۱۶٫۶۷بود(مبنای محاسبه بیمه فقط کارکرد یک ماه بود) در صورتی که تو مفاصا حساب تاریخ قرارداد رو یکسال کامل قید کرده بود و گفته بود پرداخت مطالبات تا ۲۳ میلیون ریال بلامانع است.به نظرتون الان من مطالباتشو که جمع کسورات ۵ درصد ماهانه و آخرین صورت وضعیتش که بیشتر از ۲۳ میلیون ریال میشه رو بهش برگردونم یا نه؟
  با تشکر

 27. باران says

  سلام خسته نباشید من پیمانکار تعویض پلاک هستم اینجور که معلومه ما پیمانکارای تعویض پلاک خودمون زیر نظر یه پیمانکار دیگه و واسه اون کار میکنیم من امسال برای گرفتن مفاصا حساب به بیمه رفتم از حقوق ماهانه من تقریبا ۱۵۷ هزار بابت حسن انجام کار و۱۵۷ بابت بیمه کم میکنن ، الان برای اینکه این مبلغ ازاد بشه بیمه از من ۷۰۰ هزار میخواد من شنیده بودم این مبلغ رو کارفرما باید پرداخت کنه خواهشا راهنماییم کنید من هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم چرا باید برای گرفتن مبلغی که هرماه از حقوق من کسر میکنن من جریمه پرداخت کنم

 28. محمد صادق says

  ثبت های حسابداری که بابت درصد مکانیکی و دستی باید در دفاتر بزنبم چگونه می باشد ؟

  با تشکر

 29. حسام says

  سلام جناب حاجی محمدی. سوالی که من دارم اینه که این کسورا تبابت چیست؟یعنی این حق بیمه تامین اجتماعی که باید پرداخت شود بابت بیمه درمانی است یا بازنشستگی یا هردو ؟ سوال بعد هم این است که مفرض کنید شرکت ما کارکنان خود را بیمه کرده. سالی چند تا پروژه هم می گیریم و کارمندان خود را در این پروژه ها به کار می گیریم. آیا نیاز است دوباره برای هر پروژه بیمه واریز کنیم؟ و سوال آخر هم اینکه ۱۶٫۶۷ درصد یعنی این مقدار از کل مبلغ پیمان واریز می شود برای تامین اجتماعی؟ با تشکر از شما

 30. امید says

  با سلام خدمت شما
  ما یک قرارداد از محل اعتبارات طرح عمرانی داریم که حق بیمه اون ۶٫۶ درصد محاسبه می شود.حالا جمع مبلغ لیست بیمه هایی که ما ارائه دادیم از ۶٫۶ درصد قرارداد بیشتر شده.میخواستم بدونم موقع درخواست مفاصا حساب آیا این مابه تفاوت رو از شرکت مطالبه میکنند یا نه؟

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام ، اگر قرارداد شما به اتمام رسیده باشد استرداداز بیمه امکان پذیر نیست . ولی اگر ادامه دارد می توانید در ماه بعدی منظور کنید.

 31. کیائی says

  با سلامو عرض خسته نباشید شرکت ما با شرکت ترخیص کاری به صورت عرفی جهت ترخیص کالای خود مشغول به فعالیت می باشد در سال ۹۲ جهت پرداخت ارزش افزوده و دارایی نیاز به مفاصا حساب بیمه ترخیص کار می باشد که پس از اطلاع به ترخیص کار ایشان فرمودند جهت دریافت مفاصا حساب بیمه ، ما باید به بیمه نامه بزنیم و درخواست مفاصا کنیم آیا در خواست از طرف ما منطقی می باشد یا خود ایشان که سابقه بیمه و بیمه گر می باشند باید این درخواست را ارائه دهند
  با تشکر

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام جناب کیایی
   اگر با شرکت ترخیص کاری قرارداد منعقد کرده باشید طبق قانون این شرکت پیمانکار شما محسوب می شود و موظف به اخذ مفاصا حساب از شعبه تامین اجتماعی و ارائه به شما می باشد. در غیر اینصورت درصدی از کارکرد پیمانکار نزد کارفرما باقی خواهد ماند .

 32. اصغر says

  با عرض سلام واحترام لتفا بفرمایید در خواست صدور مفاصا حساب وظیفه کارفرما است یا پیمانکار ایا پیمانکار باید از سازمان تامین اجتماعی درخواست مفاصا حساب نمایید یا پیمانکار

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام آقای هادی پور
   وظیفه کارفرما نیست . مبلغی از هر صورت وضعیت به عنوان سپرده بیمه نزد کارفرما باقی می ماند تا پیمانکار مفاصا حساب را از بیمه اخذ کند و به کارفرما ارائه نماید.

 33. مهرداد says

  از کمک شما واقعاً ممنونم

  1. میثم حاجی محمدی says

   خواهش میکنم
   موفق باشید.

 34. قاسم says

  باسلام خدمت آقای حاجی محمدی میتونم ادعا بکنم با توجه به توضیحات حضرتعالی وپاسخ به سوالات دوستان کاملا متوجه شدم ازخدای بزرگ آرزوی روزافزون علم خواستارم بسیار تشکر

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام قاسم عزیز
   خیلی ممنون ، خوشحالم که تونستم واقعاً کمکی به شما بکنم .

   در پناه حق – پیروز و سربلند باشید.

 35. محمد says

  با سلام
  من قرارد ۵ ماهه ای را با یک شرکت به صورت شخص حقیقی منعقد کرده بودم که ۱۶٫۶۷ درصد بابت مالیات کسر شده است و همه کار را خودم به صورت انفرادی انجام داده ام. آیا در هنگام دریافت مفاصا حساب همچنان باید کد کارگاهی را دریافت کنم؟ من پیش از این شرکتی را هم به ثبت رسانده ام که تا به امروز هیچ فعالیتی نداشته است.این مورد می تواند تاثیری در دریافت مفاصا حساب ایجاد کند؟(با توجه اینکه قرارداد را به صورت شخص حقیقی بسته ام)

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام
   قراردادهایی مانند شما که شخص حقیقی هستید فقط مفاصا حساب نیاز است . اگر قرارداد شما بنام شرکتی باشد که فعال نیست مشکل ساز خواهد شد.
   موفق باشید.

 36. كشتكار says

  با عرض سلام.
  در مورد قرارداد های حق الوکاله سوال داشتم که آیا مشمول بیمه میشوند یا خیر؟ نحوه برخورد با اینگونه قرارداد ها به چه شکلی است؟
  ممنون میشم اگه به سوال قبلی من راجع به قراداد های حسابرسی هم پاسخ بدید.
  با تشکر فراوان

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام آقای کشتکار
   بله هم قراردادهای حسابرسی و هم این قراردادها مشمول بیمه می شوند.
   موفق باشید.

 37. جعفری says

  با سلام
  در خصوص پیمانهای بلند مدت و نحوه اخذ مفاصا حساب به تفکیک سالها در یک پیمان نحوه ثبت و اخذ مفاصا حساب به چه طریق میباشد – برای نمونه شرکتی در سال ۱۳۹۰ پیمان بلند مدت ۳ ساله با یک شرکت دولتی منعقد میکند با فرض اینکه مصالح در تعهد پیمانکار بوده و از هر صورت وضعیت ۵ درصد بعنوان سپرده نزد کارفرما میباشد و شرکت در سال ۱۳۹۰ مبلغی بابت هزینه بیمه لیست حقوق (حسابهای پرداختی- پیمان ****- سازمان تامین اجتماعی) پرداخت کرده است حال در اول سال ۱۳۹۱ جهت اخذ مفاصا حساب سال قبل اقدام نموده باشد و سازمان مبلغی را بابت آن قسمت از کار که در سال ۹۰ میباشد را از شرکت مطالبه نموده سوال اینجاست که این هزینه مربوط به سال قبل چگونه در سال جدید ثبت میگردد. درصورتی که این هزینه مربوط به سال قبل میباشد (اصل درآمد و هزینه)

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام کاربر گرامی
   ۵ درصد بیمه در سپرده ها و ودایع دریافتنی ثبت می شود و به سال بعد منتقل خواهد شد.

   1. جعفری says

    با سلام
    منظور از سوال ۵ درصد سپرده بیمه نبود بلکه نحوه ثبت هزینه در سال بعد بود؟

    سپرده بیمه پس از اخذ مفاصا حساب آزاد میشود . در پروژه ها برای افزایش نقدینگی میتوان بصورت مقطعی مفاصا حساب گرفت و ۵ درصد سپرده را آزاد نمود. لطفا” در خصوص ثبت هزینه در سال بعد ( هزینه مربوط به سال قبل است ) اگر امکان دارد توضیح دهید.

    1. میثم حاجی محمدی says

     سلام اگر بخواهیم از ابتدا یک صورت وضعیت را ثبت کنیم به این صورت عمل می کنید :
     ح دریافتنی (شرکت کارفرما -پیمان الف) بد
     سایر ح دریافتنی (حسن انجام ۱۰درصد صورت وضعیت ۱) بد
     سایر ح دریافتنی ( سپرده بیمه – پیمان الف ) بد
     پیش پرداخت ( ۳درصد تکلیفی صورت وضعیت ۱) بد

     درامد ( درامد عملیاتی حاصل از صورت وضعیت ۱ ) بس

     موقع پرداخت کارفرما :
     بانک ( مبلغی که در ح دریافتنی نشان داده شده ) بد
     ح دریافتنی ( شرکت کارفرما – پیمان الف ) بس

     ثبت بیمه ماهیانه :
     بیمه ( سازمان تامین اجتماعی ) بد
     بانک ( بس )

     و وقتی مفاصا ارائه شد به کارفرما :
     بانک ( بد )
     سایر ح دریافتنی (سپرده بیمه پیمان الف ) بس

 38. كشتكار says

  با عرض سلام و تبریک سال نو
  در خصوص قرارداد حسابرسی سوال داشتم که آیا مشمول بیمه هست یا خیر همچنین قرارداد حقوقی که با یک وکیل مستقل بسته میشود.
  با تشکر

 39. مصطفی says

  باسلام و عرض ادب
  در پیمانهایی که مینوس هستند به منظور اخذ مفاصاحساب توسط پیمانکار، کارفرما باید چه مبلغی را به سازمان تامین اجتماعی اعلام نماید؟(منظور میزان کارکرد قبل از اعمال مینوس یا بعد از اعمال ضریب مینوس می باشد) در صورتی که کارکرد قبلااز اعمال ضریب مینوس اعلام گردد و سازمان تامین اجتماعی هم مفاصاحساب صادرنماید پیمانکار می تواند شاکی شود.
  باسپاس

 40. سید اسفل says

  با سلام

  بنده به عنوان شخص حقیقی یک نرم افزار را به صورت کاملا انفرادی و در منزل تهیه نمودم و آن را به صورت سی دی به یک شرکت حقوقی تحت عنوان قرارداد پیمانکاری فروخته ام و هیچگونه مسئو لیتی در مورد نصب و راه اندازی و پشتیبانی ندارم.
  م خواستم بدونم حق بیمه این قرارداد چند درصد می شه؟؟؟

  ممنون

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام ، اگر فقط فروخته اید دیگر قرارداد پیمانکاری محسوب نمی شود و بیمه به آن تعلق نمی گیرد و لی در صورت نصب و راه اندازی و مشاوره ۱۶٫۶۷ می شوید.

   1. سید اسفل says

    سلام مججد و تشکر از پاسخ جنابعالی

    آیا بنده به عنوان شخص حقیقی می تونم به شرکت حقوقی فاکتور فروش بدم؟؟
    آیا سازمان بیمه و دارایی این پرداخت رو از اون شرکت به عنوان هزینه قبول می کنن؟؟؟

    آخه اون شرکت می خواد ۲۰ درصد پول من رو به عنوان بیمه و مالیات پرداخت نکنه!!!
    من چه طوری باید اون شرکت رو قانع کنم؟؟؟
    آیا بیمه و دارایی نامه ای به من می دن که فاکتور فروش بیمه و مالیات نداره؟؟؟

    ممنون از شما

    1. میثم حاجی محمدی says

     سلام ، طبق قانون ماده ۱۶۹ مکرر بله ، برفرض وکلا بابت حق الوکاله باید صورتحساب ارائه کنند . و طرف مقابل شما هم به عنوان هزینه های کارشناسی در دفاتر خود ثبت می کند . طبق قانون ۳ درصد مالیات تکلیفی و ۱۶٫۶۷ بیمه از قراردادهای خدماتی کسر می گرد و این کسورات قانونی است . در مورد آخر اگر قرارداد داشته باشید ، خیر .

     1. سید اسفل says

      با سلام و تبریک سال نو

      جنابعالی فرمودید که بنده به عنوان شخص حقیقی می توانم به یک شرکت حقیقی فاکتور فروش نرم افزار آماده ارائه کنم و پول خود را وصول کنم.

      اما قسمت دوم را متوجه نشدم که آیا این فاکتور غیر رسمی به عنوان یک سند هزینه ای بعدا در صورتحساب های آن شرکت توسط دارایی یا بیمه پذیرفته می شود؟؟ و دچار مشکل نخواهد شد؟؟
      معنی این جمله چیست؟؟ “برفرض وکلا بابت حق الوکاله باید صورتحساب ارائه کنند”

      لطفا بنده را راهنمایی بفرمائید.
      با تشکر فراوان

     2. میثم حاجی محمدی says

      سلام
      سال نو مبارک
      بله ، می تواند به عنوان خرید دارایی ( نرم افزار ) برای خریدار محسوب شود.
      منظور جمله این است که خدمات وکلا به مشتریان نوعی کالای خدماتی از نظر اداره دارایی محسوب شده و باید در سامانه گزارشات فصلی ارائه شود .
      موفق باشید.

 41. مریم حقانی says

  سلام. من یک قرارداد مشاوره ای برای ساماندهی ترافیکی یک میدان با اسم شرکتم بستم. میخواستم بدونم حق مالیات و بیمه من چند درصد میشود؟ بیمه تامین اجتماعی می گوید ۱۶٫۶۷ درصد بیمه ام میشود که البته ۱۸% میخواهد. راهی برای کاهش این قیمت هست؟

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام طبق قانون بیمه تامین اجتماعی ۱۶٫۶۷ هستید.

 42. محمدرضا says

  با سلام اگر پیمانکاری تسویه حساب بیمه را نیاورد درصد بیمه از کارفرما گرفته می شود یا پیمانکار و چه مشکلی برای پیمانکار بوجود می آید

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام ، همانطور که مستحضرید طبق ماده ۳۸ تامین اجتماعی آزادسازی سپرده بیمه فقط با ارائه مفاصا حساب امکان پذیره مگر توافقی خارج از مفاد قانونی قرارداد اشته باشید.

 43. mohamad says

  با سلام، و آرزوی توفیق برای شما:
  با توجه به مفاد قرارداد این شرکت با کارفرما خود ، حق بیمه کسر شده از( صورت وضعیت های یک قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی )که هم به صورت دستمزدی می باشد و هم به صورت خرید تجهیزات) به نسبت ۵۰ درصد ۵۰ درصد محاسبه گردید است .حال با توجه به کمتر بودن جمع مبلغ لیست های بیمه ماهانه از مبالغ کسر شده از صورت وضعیت ها (و واریز شده به حساب تامین اجتماعی )در حد ارقامی قابل توجه ، وبا توجه به عدم عودت مبلغ اضافه پرداخت واریزی به حساب تامین اجتماعی ، مگر در صورت اشتباه بودن برآورد محاسبات در نسبتهای ( میزان دستمزدی یا خرید تجهیزات )،با توجه به نامه نگاری تامین اجتماعی به کارفرما جهت اعلام نسبت و میزان ارقام ریالی بخشهای دستمزدی و خرید تجهیزات ، آیا می توان با توجه به چگونگی جواب کارفرما ، تامین اجتماعی را متقاعد به تغییر میزان درصدها نموده و مبلغ اضافه پرداخت شده را از تامین اجتماعی باز پس گرفت.

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام محمد عزیز
   نکته مهمی که باید در نظر بگیرید درصد بیمه قراردادتونه ، اگر غیر عمرانی و مواد و مصالح با خودتون باشه ۷٫۸ هستید و در غیر اینصورت دستمزد قرارداد ۱۶٫۶۷ محاسبه خواهد شد. خیلی کم پیش میاد که مجموع لیستها بیشتر از مبلغ کل بیمه قرارداد بشه ، دقت کنید ، اگر لیستها بیشتر شد می توانید ، نامه ای به امور درآمد تامین اجتماعی بنویسید و مبالغ را باز پس بگیرید . چون قانونیش همین است .

 44. حسین حسنلی says

  سلام استاد محمدی .
  درکارهائی که بدون انعقاد قرارداد و از طریق استعلام کتبی یا استعلام شفاهی(معاملات جزئی یا متوسط) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود محاسبه وکسر سپرده بیمه توسط کارفرما ومعرفی پیمانکار جهت اخذ مفاصاحساب چگونه است؟ با تشکر فراوان

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام کاربر گرامی
   طبق قانون این گونه استعلام ها بیشتر مربوط به خرید می شود که باید قراردادی در دایره امور قراردادها تنظیم شود . چون صرفاً خرید و فروش است کسوراتی را شامل نمی شود . کسورات در مورد قراردادهایی خدماتیو اجرایی محاسبه می شود.
   موفق و پیروز باشید .

 45. مصطفی says

  با سلام واحترام
  تامین اجتماعی مگوید چون کد کارگاه واسم کارگاه تغییر کرده ما قرارداد را یک قرارداد جدید فرض کرده وحق بیمه انرا باضافه جریمه ان را باید پرداخت کنید.لطفا راهنمایی بفرمایید

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام مجدد به شما
   اشتباه شما ، پیوست نکردن الحاقیه به قرارداد است . شما باید آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی که نام شرکت را تغییر داده اید به همراه الحاقیه قرارداد را که به تایید کارفرما رسیده باشد ، به شعبه تامین اجتماعی می دادید تا کد کارگاه را اصلاح و یا تغییر می دادند. نام هر کارگاه تنها با کد همان کارگاه در بیمه تعریف و کنترل می شود . به هر حال اگر هنوز می توانید موضوع را با کارفرما لینک ایجاد کنید و با آگهی ، الحاقیه را به ثمر برسانید.

 46. اصغر عبداللهيان says

  با سلام
  چنانچه مستحضرید حق بیمه قراردادهاى غیر عمرانى ٧/٨ درصد ناخالص می بأشد،با توجه به اینکه در ضریب بالا سرى(١/٣٠)حق بیمه١/۶ در نظر گرفته شده است و بخواهیم در براورد هزینه پروژه براساس توضیحات مندرج فهارس بها ضریب بالأسرى را ١/٣٠ در نظر بگیریم أیا درست است که مابه التفاوت (١/۶-٧/٨) که بصورت ضریب ١/٠۶٢ مى باشد مضاف به ضریب ١/٣٠ ( به عنوان اختلاف ضریب پروژه هاى عمرانى به غیر عمرانى) در براورد أعمال شود؟. با تشکر

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام جناب آقای عبداللهیان
   همانطوریکه می دانید ۷٫۸ زمانی است که مواد و مصالح بر عهده پیمانکار باشد . اگر شما بتوانید این را به اثبات برسانید البته با توجه به قرارداد و فهرست ، آنوقت می توانید در مورد اختلاف ۱٫۶ اقدام کنید . ۱٫۶ مربوط به قرارداد عمرانی است که ۵ درصد سهم کارفرما و ۱٫۶ سهم پیمانکار است .

 47. مصطفی says

  باسلام و احترام
  اجرای یک قرارداد حدود ۵ سال طول کشیده است و در این مدت اسم کارگا ه ( شرکت) و کد کارگاه (شرکت)سه بار عوض شده است ولی محل کارگاه وپرسنل تغییر نکرده است .و قرارداد به نام مدیر اجرایی کارگاه است لیست بیمه پرسنل هرماه به تامین اجتمایی ارسال شده است . جهت گرفتن مفا سا حساب از تامین اجتمایی ایراد گرفته اند با ید چکار کنم ؟

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام کابر گرامی
   چه اشکالاتی ؟ میتونید نام ببرید ؟

 48. محمد حسين موسوي says

  با سلام
  جناب حاجی محمدی
  در خصوص ۴ گروه از افرادی که شرکت جهت انجام اموری با انها قرارداد پیمانکاری منعقد می کند به هنگام تسویه آیا باید مفاصای بیمه از انها اخذ شود یا خیر ؟
  ۱ ) افراد تحت استخدام بانکها ۲) افراد دارای بیمه خدمات درمانی ۳) مستخدمین دولت ( نیروهای کشوری) ۴) اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

 49. كشتكار says

  با عرض سلام خدمت استاد محترم.
  قرارداد خریدی با یک تولید کننده فیبر نوری داریم. در مورد بیمه این قرارداد(خرید از تولید کننده) به چه شکلی باید عمل کرد چند درصد مشمول بیمه میشودۀ آیا باید قرارداد تفکیک شود و بخش طراحی مهندسی و تولید جدا گردد یا خیر به شکل دیگه ای هست؟ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام جناب کشتکار
   بهترین حالت همان تفکیک قرارداد است . به طراحی بیمه ۱۶٫۶۷ تعلق می گیرد .
   موفق باشید .

 50. صادق says

  با سلام و خسته نباشید.
  من حسابدار یک شرکت تولیدی هستم.برای راه اندازی کارخانه مبالغ زیادی هزینه از نوع دستمزدی داریم.برای هزینه هایی اجرتی مانند برق کشی، نصب و راه اندازی دستگاهها،دستمزد کارگرها برای ساخت سوله،و کلیه هزینه های دستمزدی دیگر که طرف مقابل من یک شخص حقیقی است و فقط یک فاکتور به ما میدهد چه کسورات قانونی باید کسر گردد؟درصد و نحوه عملیات آن را لطفا توضیح دهید.(ما در سال ۹۰ بابت عدم رعایت این موارد به دلیل عدم داشتن حسابدار حرفه ای۵۰میلیون جریمه شده ایم،چگونه می توانیم این جریمه را کاهش دهیم)

 51. فرهاد نجفی says

  با سلام
  شرکتی به تازگی ثبت کرده ام و قصد شرکت در مناقصه ای از طرف دانشگاه آزاد دارم…عنوان مناقصه عملیات تعمیرات ساختمان ها و محوطه هست…
  میشه راهنمایی بفرمایید که این مناقصه جزو کدام دسته از مناقصات عمرانی و … هست و کسورات آن چقدر و چگونه است؟کسورات بیمه و مالیت و مالیت بر ارزش افزوده…

  غیر از مالیات بر ارزش افزوده چه مالیات های دیگه ای داریم؟

  ایا منبعی دارید که به من معرفی کنین و تمامی این ابهامات در مورد مناقصات رو به طور مختصر و کافی شرح بده؟؟

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام آقای نجفی
   کتاب الکترونیکی مراحل مناقصه را برای شما ارسال کردم ، حتماً مطالعه کنید میتونه به شما کمک کنه .
   موفق باشید.

   1. وحید says

    با سلام
    دوست عزیز در صورت امکان برای ایمیل بنده هم این کتاب الکترونیکی رو ارسال بفرمایید.

    با تشکر فراوان

    1. میثم حاجی محمدی says

     سلام به شما
     براتون ارسال شد .

 52. رضا says

  سلام آقای محمدی
  کلا منظور از شرکت های پیمانکاری در بخشنامه ۱۱ چیست؟آیا مثلا شرکتی که در کنار کار بازرگانی بعضی مواقع کار خدمات در حوزه یک قرارداد پیمانکاری انجام میدهد یک شرکت پیمانکاری از نظر بیمه است؟
  آیا هر شرکتی که مثلا یک قرارداد پیمانکاری دارد و از آن مفاصا دارد دیگر نباید از آن درخواست دفانر برای رسیدگی بیمه شود؟

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام آقای ایزد خواه
   اگر بخشنامه ۱۱ جدید درآمد منظورتونه ، مربوط به بازرسی دفاتر قانونی هست که اولویت ها و دیگر جزئیات را توضیح می دهد و در پایگاه اطلاع رسانی تامین به آدرس tamin.ir قابل دسترسی است . در مورد کار پیمانکاری در چنین شرکتها باید به اساسنامه شرکتتون مراجعه کنید .

 53. رضا امیری راد says

  باسلام
  اینجانب برای بنیاد مسکن ۱۵۰ واحد در مناطق زلزله زده انجام داده ام ولی در حین کار بنیاد به ما میگفت طی بخش نامه دولت این واحد هااز بیمه معاف هستند ولی بعد از اتمام کار گفتند شما باید خودتون باید بیمه بریزیند حالا خواهشنراهنمایی کنین من چطوری میتونم مفاصا حساب بگیرم
  باتشکر

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام آقای امیری راد
   از بخشنامه اطلاعی ندارم ، اگر ابلاغ شده باشد میتونید در زمان اجرای پروژه به آن استناد کنید ، در غیر اینصورت باید طبق ردیف پیمان و کد کارگاهی در شعبه مربوطه لیست بیمه ماهیانه کارگران را ارائه کنید و مفاصا دریافت کنید .

 54. علی says

  باسلام

  بخشنامه های ۱۴/۶و۱۴/۷و۱۴/۸ درآمد تامین اجتماعی صادر شده ولی هر کجا میگردم پیدا نمیکنم . لطفا چنانچه دسترس دارید جهت استفاده اعلام بفرمایید .

  با تشکر

 55. محمد says

  سلام
  ممنون می شوم که من رو راهنمایی کنید.
  کارفرما برای انجام یک پروژه تولید نرم افزار از هر پرداخت معادل ۱۶٫۶۷ درصد بابت بیمه کسر کرده که قرار است پس از مفاصا حساب بیمه پرداخت کند. آیا اگر من مفاصا حساب بیمه بگیرم کارفرما مبلغ کسر کرده را به من بر میگرداند یا فیش واریزی به بیمه به من میدهد.
  سوال دوم من اینه که اگر به بیمه اعلام کنم که دفاتر قانونی ندارم و فرم های مفاصا حساب رو خالی ارائه کنم چه اتفاقی می افته. با چه ضریبی محاسبه می شه.
  بعد اینکه من بیمه پرسنلم رو پرداخت کردم و به بیمه بدهکار نیستم. آیا بیمه بابت این قرارداد هزینه ای جداگانه از من دریافت می کنه؟!

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام محمد عزیز
   کارفرما مبلغ را باید بعد از ارائه مفاصا حساب مسترد کند به شما ، ضریب هم طبق نظر کارشناس و حسابرسی بیمه مشخص میشه .

 56. علی says

  باسلام

  جناب استاد محمدی با دورود بر شما

  ما یک شرکت تولیدی هستیم که هر ماهه بصورت منظم لیست بیمه رد میکنیم در خلال کار روتن شرکت ۳ فقره قراداد پیمانکاری منعقد کرده ایم که بابت انها ردیف پیمان و پرداخت بیمه نداشته ایم ولی کا توسط پرسنل شرکت انجام شده .
  حال که برای مفاصا حساب بیمه مراجعه میکنیم ، بیمه بدون توجه به لیستهای بیمه ما دوباره بابت کل قرارداد بیمه ۱۷ درصد مطالبه کرده . باتوجه به پرداخت لیست ماهانه حقوق کارخانه که بسیار بیشتر از ضرایب ۳ فقره قرارداد میباشد آیا اقدام شعبع صحیح است یا خیر ؟

  با سپاس فراوان

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام علی عزیز
   طبق قانون باید ۳ فقره قرارداد را به بیمه ارائه می دادید و ردیف پیمان می گرفتید تا طبق لیست بیمه محاسبه گردد. در این حالت مطمئناً مشمول جریمه شده اید . آیا برگ سبز را دریافت کرده اید ؟

   1. علی says

    جناب استاد حاجی محمدی

    بله برگ سبز جریمه در یافت شده و به هیات هم اعتراض شده ولی سئوال من اینجاست که باعنایت به اینکه لیستهای بیمه شرکت چندین برابر مبلغ جریمه بیمه است آیا باز هم بایستی جریمه پرداخت شود ؟ به عبارت دیگر هیات اعتراض ما را میپذیرد یا خیر ؟
    درواقع تنها اشتباه ما این بوده که ردیف پیمان دریافت نشده ولی درعین حال لیست بیمه ماهانه پرداخت شده که مبلغ بسیار زیادی هم میباشد . آیا قابل دفاع هست ….؟
    (توجه داشته باشد که شرکت تولیدی بوده نه پیمانکاری )

    سپاسگزارم

    1. میثم حاجی محمدی says

     سلام علی عزیز
     پروژه ای که قرارداد دارید پیمانکاری محسوب میشه ، اشتباه شما این بوده که تعداد پرسنل ثبت شده در لیست بیشتر بوده است . می توانید به لیستها استناد کنید و اعتراض کنید . البته مهلت برگه هم در نظر داشته باشید .

 57. وحید says

  با سلام و عرض خسته نباشید

  یه قراردادی مربوط به فروش و نصب گاردریل می خوایم ببندیم بدین صورت که قرارداد مربوط به پیمانکار اداره راه می باشد و در اصل ما با پیمانکار اول می خواهیم قرارداد بندیم(ما پیمانکار دوم می شویم) وبیشتر مبلغ خرید است و مبلغ کمتر نصب می باشد.آیا وقتی که پیمانکار اول خود بیمه رد می کند ضرایب بیمه ای که ما باید پرداخت کنیم چقدر است؟(فقط یعنی ۳% مالیات رو در نظر بگیریم؟) و اگر بیمه پیمانکار اولی رد نکند ما باید با ۷٫۷۸ +۳ مالیات باید حساب کنیم؟
  مالیات شامل قرارداد اگه به صورت مصالح + نصب و یا به صورت جداگانه(خرید جدا، نصب جدا) برای این ۳ گزینه که عرض کردم چقدر بیمه و مالیات به تفکیک برای هر کدام تعلق می گیرد؟ ممنون، شرمنده اگر طولانی شد. سپاس

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام وحید عزیز
   طبق قانون پیمانکار دست دوم هم باید لیست بیمه ارائه کند و تمامی آیتم های قانونی جاری و لازم الاجراست . در مورد پروژه ای مانند گاردریل معمولاً دو قرارداد مجزا خرید و نصب منعقد می شود که طبق لیست پیوست اگر تجهیزات نصب و خرید با پیمانکار باشد و توسط شعبه تایید شود ۷٫۸ خواهد شد و در غیر اینصورت ۱۶٫۶۷ تعلق خواهد گرفت .

   1. وحید says

    با سلام خدمت استاد عزیز
    ممنون از راهنمایتون.
    امروز هم برای یه سوال پیش اومد که خواستم خدمتتون عرض کنم در مورد همین موضوع
    شما اول صفحه در مورد پیمانکار دست دوم گفتید:
    “در صورتی که پیمانکار قسمتی از اجرای کار را به پیمانکاران فرعی واگذار نماید ، باید یک نسخه از قرارداد پیمانکاران فرعی را در اختیار شعبه مربوطه قراردهد و ملزم به ارسال لیست و حق بیمه کارکنان به شعبه تامین اجتماعی است .”
    این مگر بدین معنی نیست که تمامی حق بیمه پیمانکار دوم رو باید پیمانکار اول پرداخت کند و هیچ پرداختی بیمه ای به عهده پیمانکار دومی نیست؟
    و سوال دوم اینکه اگر فرمایش شما در مورد اینکه پیمانکار دومی هم باید بیمه(۷٫۷۸) پرداخت می کرد ولی الان پرداخت نکرده و قرارداد هم تمام شده و پیمانکار اولی هم چیزی نمی خواد، بعدها در اداره بیمه مشکلی پیش نیاد؟؟ با تشکر فراوان

 58. morteza says

  با سلام
  هنوز سازمان تامین اجتماعی متاسفانه علی رغم تصویب موضوع در مجلس زیر بار این قانون نرفته است، درصورت استفاده قبل از آن حتمااز شعبه مربوطه استعلام بفرمائید ، ضمناً زن حتماً می بایست سابقه ۷۲۰ روزه بیمه ای داشته باشد تا بتوان از شرایط فوق استفاده نماید.

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام به شما
   این مدت ۶ ماه طبق قانون تامین اجتماعی بوده که به ۹ ماه ارتقاء پیدا کرده و هم اکنون هم در بسیاری از ارگانها و سازمانهای دولتی اجرا می شود . ۷۲۰ روز سابقه مربوط به عائله مندی می باشد و در مورد پرداخت کمک بارداری باید یکسال قبل از زایمان ۶۰ روز سابقه بیمه داشته باشد ، کما اینکه باز هم در ارگانها و سازمانهای دولتی از همان روز اول استخدام اعمال خواهد شد.

 59. میثم says

  باسلام و احترام
  سوال اول : مدت مرخصی برای زنان باردار چقدر بوده و طول این مدت پرداختی شرکت و سازمان تامین اجتماعی به چه نحویی خواهد بود.
  سوال دوم : ما پیمانکار خط کشی جاده ها هستیم و قرارداد با وزارت راه و شهرساز ی داریم و جهت پیشرفت کار ٰقرارداد بانفراتی که ماشین خط کشی دارن بسته ایم نحوه محاسبه حق بیمه آنها چیست ؟البته مصالح بعهده ما هستش در ضمن آیا طبق بخشنامه ۱۰۸ درآمد اگر کار منحصرا توسط همین راننده ماشین خطکش انجام شده باشد مشمول حق بیمه هست یا نه ؟

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام میثم عزیز
   مدت مرخصی ۹ ماه می باشد که اگر بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد یکسال قبل از زایمان ۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد ، می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده کند . که ۲سوم آخرین حقوق بیمه شده می باشد که حداکثر بمدت ۱۲ هفته قبل و بعد از زایمان بدون کسر ۳روز اول پرداخت خواهد شد .
   در مورد نفراتی که ماشین خط کشی دارند ، پیمانکار دست دوم محسوب می شوند و باید طبق ماده ۳۸ عمل شود ، با این تفاوت که در قرارداد می توانید ذکر کنید که مصالح بر عهده کارفرما بوده و فقط اجرا توسط پیمانکار انجام می شود .

 60. آرمین says

  باسلام خدمت استاد بزرگوار
  میخواستم عرض کنم در بیمه پیمانکاران که بصورت عمرانی فعالیت میکنند چرا بجای اینکه در هر صورت وضعیت ۶٫۶% کسر شود توسط کارفرما و ذخیره گرفته شود، مقدار ۵% کسر و ذخیره گرفته میشود؟ مگر کسورات پیمانکار ۶٫۶% نمیباشد؟
  ممنون میشوم بیان بفرمائید
  باسپاس فراوان

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام آرمین عزیز
   طبق قانون ، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۶دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶٫۶ درصد ناخالص کاررکد می باشد .(۱٫۶درصدسهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما )
   موفق باشید.

   1. آرمین says

    باتشکر از جواب های سازنده و هدایتگرتان.
    سوال دیگرم این است که مدیر مالی یکی از شرکت ها عنوان میکرد که دیگر بیمه عمرانی و غیر عمرانی فرقی ندارد و مثلا” ۱۶٫۷ % یا ۷٫۸ % لحاظ نمیشود و از دم همه ی شرکت ها ی پیمانکاری کارفرما باید ۵% ذخیره بگیرد و آن ۷٫۸ % و ۱۶٫۷% برای قانون قدیم بوده؟
    سوالم اینجاست آیا این گفته صحیح است؟ اگر امکان دارد بیان بفرمایید. با سپاس فراوان

    1. میثم حاجی محمدی says

     خواهش میکنم
     طبق این ماده قانونی یعنی ماده ۳۸ باهم تفاوت دارند ، ۵%که ایشان عنوان کردند علی الحسابی است که کارفرما از هر صورت وضعیت بابت بیمه کسر می کند وگرنه اجرای ماده ۳۸ بر قوت خود باقی است .

     1. آرمین says

      جناب حاجی محمدی منظورم این است که در قبل بجای ۵% شرکت ها و کارفرما از پیمانکاران غیر عمرانی ۱۶٫۷% و ۷٫۸% کسر میکردند اما الان؟ همه فقط ۵% کسر میکنند و آیا این درست است یا خیر؟
      ممنون میشوم واضح بفرمائید آیا الان بازهم در کسورات از سمت کارفرما ۱۶٫۷% و ۷٫۸% لحاظ میشود یا فقط ۵% لحاظ میشود؟؟؟؟ ممنون

     2. میثم حاجی محمدی says

      ۵ درصد که کسر میشود علی الحساب بیمه می باشد نه کل بیمه که کارفرما از هر صورت وضعیت کسر می کند و برای گرفتن مفاصا حساب معیار کسر بیمه برای قراردادهای غیر عمرانی ۱۶٫۶۷ و عمرانی ۷٫۸درصد در مورد پیمانکاران می باشد .
      موفق باشید .

 61. رضا says

  با سلام.
  آقای محمدی کارفرما از ما خواسته که نامه پایان کار و تعیین درصد مکانیکی و دستی را خودمان ابراز کنیم تا آنها به بیمه ارائه دهند.لطف میکیند چند نمونه از چیزهایی که میشود مکانیکی در نظر گرفت و چیزهایی که نمی شود را ذکر کنید
  کلا معیار تشخیص چیست؟ استفاده از چه تجهیزاتی در محدوده مکانیکی است؟ اگر امکانش هست رویه ای را برای این تشخیص مشخص کنید

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام به شما
   بستگی به قرارداد دارد که چه نوع قراردادی دارید ، حفاری ، راهسازی و … معمولاً قراردادها باید پیوستی داشته باشه که در اون تامی مشخصات ماشین آلات جهت اجرای پروژه داخلش ذکر شده که اداره بیمه طبق همون استناد میکنه .

 62. مهدی پاشا says

  با سلام آیا در قرارداهای مشاوره ای و واگذاری قراردادها به اشخاص حقیقی (قرارداد دسته دوم ) می توان به جای کسر سپرده حق بیمه قرارداد %۵ یا ۱۶/۶۷% اشخاص حقیقی را در لیست بیمه کارفرما اضافه نمود (با توجه به این موضوع که مبلغ قرارداد دسته دوم تابعی از قرارداد اصلی است ) ممنون می شوم پاسخ دهید

  1. میثم حاجی محمدی says

   با سلام

   وقتی قرار دارید باید طبق قانون عمل کنید . اگر قرارداد نداشتید می شد چنین حرکتی را انجام داد .

  2. مهدی پاشا says

   سلام وممنون از پاسخ شما
   درمواردی که قرارداد شخص حقیقی (یک نفر منعقد وکار موضوع قرارداد توسط خود شخص به عنوان مجری در حین کار انجام شود ، چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی شود آیا مشمول کسر حق بیمه خواهد بود . لطفا راهنمایی فرمایید .

   1. میثم حاجی محمدی says

    سلام به شما
    منظورتون قرارداد مشاوره است ؟

   2. مهدی پاشا says

    با سلام وممنون از پیگیری شما
    منظور قرارداد با اشخا ص حقیقی جهت انجام کار خدمات کارشناسی می باشد که بصورت قرارداد دسته دوم منعقد می گردد و به نظر می رسد درمواردی که قرارداد با شخص حقیقی منعقد گردد و موضوع قرارداد توسط خود شخص به عنوان مجری انجام می شود ، چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی شود مشمول کسر حق بیمه یا اخذ مفاصا حساب نخواهد بود . ضمن آنکه اینطور که پرس وجو کرده ام اگر قرارداد اصلی توسط چند قرارداد دسته دوم انجام شود بیمه قرارداد اصلی شامل مابه التفاوت قرارداد اصلی منهای قرارداد دسته دوم خواهد بود . (درصورت اخذ مفاصا حساب بیمه قرارداها ی دسته دوم ) با عرض پوزش که طولانی شد .
    لطفا راهنمایی فرمایید .

    1. میثم حاجی محمدی says

     سلام مهدی عزیز
     در مورد ماده ۳۸ فرقی برای اجرای مقاطعه کاری نمی کند که طرف قرار داد شخص حقیقی باشد و یا حقوقی ، تمامی موارد این قانون در مورد پیمانکار اصلی و فرعی لازم الاجراست . اما در مورد مابه التفاوت ، یک تکنیک قابل قبول می باشد . فرض کنید شما مبلغ ۱ میلیارد قرارداد منعقد می کنید . برای اجرا با ۹ پیمانکار دست دوم به مبلغ ۱۰۰ میلیون قرارداد می بندید . هر کدام از این ۹ پیمانکار موظفند به شما مفاصا حساب ارائه کنند . حالا شما باراائه ۹۰۰میلیون مفاصا حساب ، تنها بابت ۱۰۰ میلیون باقیمانده قرارداد موظف به گرفتن مفاصا حساب از بیمه خواهید بود .

     1. مهدی پاشا says

      باسلام وتشکر از راهنماییتان پاینده باشید

     2. میثم حاجی محمدی says

      متشکرم ، موفق باشید .

 63. كشتكار says

  با عرض سلام و تشکر بابت جواباتون.
  با یک پیمانکار قرارداد داشتیم بابت ساخت غرفه نمایشگاه.حق بیمه ای که باید ازشون کسر بشه دقیقا چند درصده ؟ ۱۶٫۶۷ یا ۷٫۸ ؟ و اینکه ما ملزم هستیم کل مبلغ بیمه رو ازش کسر کنیم یا اینکه فقط ۵ درصد رو کسر کنیم؟
  با تشکر

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام دوست عزیز ، خواهش میکنم
   بله بیمه مجری شما ۱۶٫۶۷ درسته و سپرده ای که نزد شما می ماند ۵% به علاوه آخرین صورت وضعیت است که پیمانکار موقع ارائه مفاصا حساب تسویه می نماید.

 64. saeedeh says

  با سلام و خسته نباشید
  و با تشکر از حوصله و پاسخگویی شما ،جناب آقای حاجی محمدی
  ما به عنوان یک مؤسسه آموزشی-پژوهشی و خدمات آزمایشگاهی قراردادی با سازمان عمران شهر تهران منعقد کردیم که در طول یکی از پروژه های آن سازمان نمونه های پلیمری مورد استفاده در پروژه به آزمایشگاه ما ارسال میشد و پس از تست بر روی آنها توسط دستگاههای اندازه گیری و استفاده از نیروی انسانی و تایید از جانب ما آن محصول مورد استفاده قرار میگرفت اکنون سوالی که دارم اینکه ضریب محاسبه حق بیمه در چنین قراردادی چند درصد خواهد بود؟ و اینکه چون ما بابت هر قراداد لیست بیمه جداگانه ارائه نمیدهیم اما ردیف پیمان میگیریم و لیست بیمه را در دفتر مرکزی رد میکنیم برای اینکه هربار مشمول جریمه نشویم که نیاز به اعتراض و رسیدگی داشته باشد چگونه باید درخواست تمرکز از اداره کل بیمه کنیم؟

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام سرکار خانم شاهسوند
   خواهش می کنم ، خیلی ممنون
   موضوعی که بیان کردید نیاز به مشاوره دارد ، درصورت تمایل می توانید به بخش مشاوره حسابداری پرشین حساب مراجعه کنید .

 65. مصطفي says

  با سلام
  ممنون از توضیحاتتون.
  سوال : آیا برای قراداد های با موضوع خرید و فروش هم مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی صادر می شود؟

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام مصطفی موسوی عزیز
   از حسن توجه شما متشکرم ، بستگی دارد چه نوع قراردادی و چه نوع خرید و فروشی باشد . در قراردادی که فقط خرید و فروش کالا باشد و کلمه از اجرا و ساعت کار و دستمزد نباشد ، بیمه تعلق نمی گیرد .

   1. مصطفي says

    جناب آقای حاجی محمدی باسلام
    سوال ۱ – آیا برای کلیه قرارداد ها ( اعم از مشمول و غیر مشمول بیمه) مفاصا حساب صادر می شود؟ یا فقط برای قرارداد های مشمول بیمه مفاصا حساب صادر میشود؟
    سوال ۲ – جریمه ای بابت عدم ارسال قرارداد به سازمان تامین اجتماعی تعلق می گیرد؟
    سوال ۳ – آیا کلیه قرارداد ها بایستی به سازمان ارسال شوند؟ یا اینکه فقط قرارداد های مشمول بیمه باید ارسال شوند و نیاز به ارسال قرارداد غیر مشمول بیمه به سازمان وجود ندارد؟

 66. عزیزی says

  سلام، در صورت امکان ثبت حسابداری بعد از دریافت برگه اعلام بدهی بابت مفاصا حساب بیمه را توضیح دهید. متشکرم

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام سرکارخانم عزیزی
   شما بادریافت مفاصا و پرداخت آن می توانید هزینه بیمه را بدهکار و بانک یاصندوق ویا تنخواه را بستانکار کنید .
   موفق باشید .

   1. عزیزی says

    سلام جناب آقای حاجی محمدی
    با تشکر از توضیحات جنابعالی، مفاصا در شرکت های پیمانکاری کمی پیچیده بوده، اگر بیشتر از سپرده بیمه باشد هزینه پیمان ثبت خواهد شد یا هزینه بیمه؟

    1. میثم حاجی محمدی says

     سلام ، ممنونم از شما ، ببینید جزء هزینه های قابل قبول بوده و می توانید بعنوان هزینه بیمه پیمان ها ثبت کنید .

 67. مرتضی says

  با سلام خدمت شما
  من یک قرارداد از محل اعتبارات طرح عمرانی دارم که حق بیمه اون ۶٫۶ درصد محاسبه می شود.حالا جمع مبلغ لیست بیمه هایی که ما ارائه دادیم از ۶٫۶ درصد قرارداد بیشتر شده.میخواستم بدونم موقع درخواست مفاصا حساب آیا این مابه تفاوت رو از شرکت مطالبه میکنند یا نه؟

 68. امين says

  سلام من بعنوان فرد حقیقی برای احداث سالن تولید یک شرکت خصوصی قراردادی در اوایل سال ۹۱ منعقد نمودم و در همان زمان یک نسخه قرارداد را به تامین اجتماعی ارسال و در هر ماه لیست کارگران را رد می کردم و همچنین پایان قرارداد پایان سال ۹۱ بوده است لذا در پایان سال ۹۱ به علت مشکلات مالی شرکت، قرارداد تمدید نشده و کار بصورت نیمه تمام رها شده است با توجه به اینکه تغییری در مدیریت شرکت صورت گرفته و مدیران فعلی هیچگونه همکاری در خصوص تحویل پروژه و تایید صورت وضعیت نهایی و غیره جهت اخذ مفاصاحساب ندارند که موضوع توسط اینجانب و به صورت کتبی به شعبه مربوطه اعلام گردیده است ولی توسط شعبه پی در پی اخطاریه برگ سبز اعلام بدهی برای اینجانب ارسال میگردد خواهشمند است با توجه به اینکه در بند قرارداد منعقده قید گردیده کلیه کسورات قانونی قرارداد به عهده کارفرما میباشد مرا در خصوص جلوگیری از تکرار ارسال برگ سبز اعلام بدهی توسط شعبه راهنمایی فرمایید. با تشکر

 69. محمد says

  با سلام.
  من دو سال پیش در شرکتی کار میکردم. و قراردادی را به مبلغ ۵۳۰ میلیون ریال با یک سازمان دولتی شروع کردیم. مدت قرارداد از خرداد ۹۰ تا اسفند ۹۰ بوده، البته هنوز پروژه خاتمه نیافته.
  من در انتهای سال ۹۰ از شراکت در شرکت انصراف دادم و خارج شدم. اکنون لیستی از اداره بیمه بابت سال ۹۰ ارائه شده که هزینه بیمه در آن سال را ۷۵ میلیون ریال اعلام کرده.
  آیا این مبلغ درست است و باید پرداخت شود. لطفا راهنمایی نمایید.
  با تشکر.

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام کاربر گرامی
   باید ببینید علت درج مبلغ درج شده در برگ سبز ابلاغی چیست ؟ ممکن است عدم ارائه لیست باشد ، و یا یک نسخه از قرارداد به بیمه اعلام شده باشد . چون این مبلغ حدوداً ۱۶٫۶۷ به علاوه جریمه می شود .

 70. هاشمی says

  با سلام.سوالی از خدمتتون داشتم.ما برای گرفتن مفاصا حساب بیمه به اداره بیمه مراجعه کردیم و طبق برگ ابلاغ، مبلغی رو باید پرداخت کنیم.این مبلغی که توسط شرکت ما پرداخت میشه به عنوان سپرده ثبت بزنم یا هزینه؟ممنون

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام جناب هاشمی عزیز
   موقع پرداخت هزینه بیمه بدهکار و بانک بستانکار می شود .

 71. مریم says

  با سلام خدمت شما.میخواستم ببینم به خریدکالا از خارج ایران چند درصد بیمه میخوره؟قراردادهای بدون مصالح۱۶٫۶۷ درصد و با مصالح۷٫۸ درصد یعنی چی؟لطفا توضیح بدید که با مصالح ۷٫۸درصد یعنی مصالح با پیمانکار باشه یا کارفرما؟ممنون میشم اگه جواب رو هرچه سریعتر به ایمیلم ارسال کنید.(خیلی عجله دارم)

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام به شما
   به کالای وارداتی بیمه بار تعلق می گیرد ، اگر به پیوست قرارداد لیست تجهیزات را قرار دهید ، و کارشناس بیمه تشخیص دهد که این تجهیزات لازمه اجرای کار است ، مبنای محاسبه ۷٫۸ درصد خواهد بود .

 72. مهدی says

  با عرض سلام و تشکر از پاسخگویی شما
  میخواستم بپرسم یک شرکت (خدماتی وتاسیساتی)که به صورت پیمانی ،تاسیسات وفضای سبز دانشگاه ازاد یکی از واحدها رو بر عهده دارد با داشتن ۲۰نفر نیروی کار،روش محاسبه بیمه ومالیات این شرکت چطور می باشد؟

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام مهدی عزیز
   شما بابت ۲۰ نیرو موظف به ارائه لیست ماهیانه حقوق در نرم افزار حقوق سازمان امور مالیاتی و محاسبه آنان طبق قانون بیمه ۳۰% و مالیات با رعایت معافیت و ماده ۱۳۱ هستید .

 73. یاسین says

  با سلام و عرض ادب
  می خواستم ببینم برای قراردادی با موضوع خدمات آموزشی و تدریس که بین شخص حقیقی(پیمانکار) و دانشگاه بسته می شود، کسورات قانونی وجود دارد؟ در ضمن طبق قرارداد کسورات قانونی از مبلغ قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد.
  آیا امکان این وجود دارد که قرارداد بصورت محلی فی مابین دانشگاه و پیمانکار حل و فصل گردد؟یعنی بدون پرداخت بیمه و مالیات توسط پیمانکار؟
  با سپاس

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام کاربر گرامی
   طبق قوانین تامین اجتماعی کسورات قانونی باید از قرارداد پیمانکار کسر گردد. نحوه حل و فصل و چگونگی اجرای آن خیلی مهم است ، دقت کنید !طرف مقابل شما دانشگاه است.
   موفق باشید .

 74. سعید says

  باسلام و احترام

  ما شرکت تولیدی صنعتی هستیم.برای برخی از واحدهای شرکت از افراد بازنشسته تامین اجتماعی و … استفاده میکنیم وهمچنین از افرادی که از بیمه بیکاری استفاده میکنن .ضمنا از بازاریاب و حق العمل کار و نقشه بردار نیز استفاده میکنیم اگر امکان داره توضیحات و یا منبع قانونی معرفی نمایید.

  با تشکر فراوان

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام به شما کاربر محترم
   در مرود جذب نیرو و تکالیف بیمه ای خیلی دقت کنید که مشمول جرائم بیمه نشوید ، استفاده از نیروهایی که بیمه بیکاری می گیرند ، بر خلاف مقررات بیمه است . اگر بازاریاب و نیروی حق العمل کاری قرارداد بطور فیکس و ماهیانه دارند مشمول بیمه هستند . اطلاعات بیشتر و دقیق تر را می توانید در این کتاب مطالعه نمایید .
   نام کتاب : مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
   به اهتمام : غلامحسین دوانی
   انتشارات کیومرث

   موفق باشید .

 75. میثم حاجی محمدی says

  سلام سعید رضایی عزیز
  اگر شما تولید کننده نرم افزار هستید و به عنوان محصول به فروش می رسانید نیازی به پرداخت بیمه ندارید ، ولی اگر قرارداد نصب و اجرا با کارفرما دارید ملزم به پرداخت بیمه خواهید بود و تا ارائه مفاصا حساب بیمه به کارفرما۵% از صورت وضعیت نزد کارفرما می ماند . نحوه محاسبه بیمه طبق پست منتشر شده می باشد .

  1. morteza says

   با سلام و احترام
   کارفرما می بایست چه مدت صبر کند تا پیمانکار اقدام به ارائه مفاصا حساب قرارداد بیمه خویش نماید؟؟؟منظورم این است که کارفرما مبالغ سپرده نزده خود را تا چه مدت باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید؟؟؟؟

   1. میثم حاجی محمدی says

    سلام آقای پورکاویان
    طبق تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ، کلیه کارفرمایان مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی را از پیمانکارانی که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه ، تعلق و یا فسخ قرارداد آنها گذشته را پرداخت نمایند .

 76. میثم حاجی محمدی says

  سلام ساسان پاکرو عزیز
  خیر ، طبق بخشنامه جدید شما نمی توانید از صورتحساب های بیمه ای مانند مسئولیت مدنی ، عمر و … تکلیفی و یا بیمه کسر کنید .

 77. آرش says

  با سلام،
  سوالی که بنده دارم در خصوص تاریخ شروع لیست بیمه است . شرکت ما قراردادی در تاریخ ۳۰ مردادبا کارفرما یسته است ، آیاباید بابت ۲ روز مرداد هم لیست ارائه گردد یا می توان از ۱ شهریور لیست را تهیه و به سازمان تحویل نمود؟
  متشکرم.

 78. مسعود says

  با سلام
  من قرار داد اجرای پروژه برقی را دارم که فقط اجرا با من می باشد خواستم بدونم چقدر از سهم قرارداد من شامل بیمه و مالیات می باشد

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام مسعود عمادی عزیز
   بیمه شما ۱۶٫۶۷ درصد می باشد و مالیات شما مشمول ۳درصد مالیات تکلیفی کسر توسط کارفرما می باشد .
   موفق باشید .

 79. علی صفدری says

  سلام .بنده قرارداد فروش و نصب با شرکتی منعقد کردم که در نصب مقداری عمده بتن و خاک برداری ماشینی انجام شده حال سهم بیمه بنده چقدر میباشد کهبه بیمه پرداخت کنم تا تصفیه حساب دریافت کنم

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام علی صفدری عزیز
   اگر در قرارداد پیوست و یا متممی داشته باشید مبنی بر اینکه پیمانکار خودش در اجرا از ماشین آلات خاک برداری مانند بیل استفاده کرده و بتوانید به اثبات برسانید ۷٫۸ درصد می شود ولی در غیر اینصورت ۱۶٫۶۷ اعمال می شود .
   موفق و پیروز باشید .

 80. هادی says

  باسلام
  در پروژه ای که بنا به دلایلی تاخیرات دارد (۴ ماه تاخیر) و مدتی از تاخیرات از سمت کارفرما بوده – دراین ۴ ماه آیا پیمانکار میبایست لیست بیمه رد نماید؟ و آیا اینکه سازمان بیمه، بابت مدت تاخیرات پروژه لیستی از پیمانکار قبول میکند؟ از طرف کارفرما چه اقداماتی جهت سازمان بیمه نیاز میباشد که انجام بگیرد؟

 81. هادی says

  با سلام
  ضمن عرض تشکر از سایت خوب و راهنمائی های شما
  آیا میتوان لیست بیمه برای قرارداد شخص حقیقی که از پروژه های غیرعمرانی بسته شده است و موضوع آن مشاوره ای میباشد (لیست بیمه جهت اعضای گروه پروژه) رد کرد؟ به چه صورت؟برای شخصی که شرکتی به ثبت نرسانده ولی قرارداد مشاوره ای با ارگانی بسته است مشکلی در روند پرداخت حق بیمه (اعضای گروه) بوجود نمی آید؟ در بحث لیستی که به مالیات فرستاده میشود گفته میشود اگر بیشتر از پایه حقوق کارگری لیست رد شود؛ به اداره مالیات هم باید مبلغی رو پرداخت نمائیم؟ سپاس

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام هادی پوردلی عزیز
   معمولا برای قراردادهای ۱۰ یا ۲۰ تومن به بالا شما می توانید یک نسخه از قرارداد را به شعبه بیمه ارائه دهید و ردیف پیمان بگیرید و پس از اعلام نفرات ، بیمه به شما یک کد می دهد که می توانید افراد را بیمه کنید . در مورد حقوق ، مبلغ بالاتر از معافیت مالیاتی (۸۳۳هزار تومان) طبق ماده ۱۳۱ ق.م.م محاسبه خواهد شد .
   در مورد تاخیر در قرارداد ، زمان پایان کار شما توسط کارفرما مهم است . اگر کارفرما ۴ ماه تاخیر را لحاظ کند ، شما هم موظف به ارائه لیست بیمه خواهید بود ولی اگر بتوانید با کارفرما در مورد ۴ ماه تاخیر به توافق برسید ، نیازی هم به ارائه لیست بیمه ندارید .
   موفق و پیروز باشید .

 82. مهسا says

  سلام
  تشکر بخاطر جواب کاملتون
  الان اگه میشه درمورد کسورات قانونی توضیح بدید…
  سپاس

  1. میثم حاجی محمدی says

   کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات است .

 83. مهسا says

  با سلام
  آقای حاجی محمدی من تازه شرکت ثبت کردم الان میخوام تو پروژه های عمرانی شرکت کنم.اگه میشه از اولش که چیکار باید بکنم توضیح بدید
  آرزوی توفیق روزافزون برای شما

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام کاربر گرامی سرکار خانم مهسا حلاجی
   اگر شروع فعالیت شما اوکی شده است ، اولین قدم شما مراجعه به حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده است و تعیین نوع طبقه بندی شغلی شما از نظر اداره دارایی ، ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی در دوسایت http://www.evat.ir و http://www.tax.gov.ir اقدام بعدی است که باید انجام دهید . مرحله بعدی مراجعه به شعبه تامین اجتماعی و دریافت کد کارگاه می باشد .
   پیشنهاد می کنم اگر قصد دارید با برنامه ریزی جلو بروید یک سیستم مالی و حسابداری هماهنگ را هم پیاده سازی کنید تا در ادامه با مشکل مواجه نشوید .
   موفق و پیروز باشید .

 84. رضا says

  سلام
  آیا کارفرما حق دارد به جای اینکه ۵% درصد از هر صورت وضعیت کسر کند ، ۱۶/۶۷ یا ۷/۷ کسر کند؟اگر جواب بلی است آیا پیمانکار دیگر نیازی به پرداخت لیست بیمه ماهیانه ندارد؟

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام کاربر محترم
   طبق قانون خیر ، ولی کارفرما با توجه به سوابق ضعیف پیمانکاران در اجرا معمولا دلایل توجیهی برای کسورات خود ارائه می کند . پیمانکاران موظف به ارائه لیست ماهیانه خود می باشند .

 85. مژگان says

  با سلام
  ما ی قرارداد ساخت و نصب با اب و فاضلاب کرمان داشتیم.این قرارداد ۴ماه طول کشید در این مدت ما لیست افرادمان را از تامین اجتماعی ۱ پرداخت میکردیم بعد از پایان قرارداد به ما چکی دادن که مربوط به بیمه میشد مربوط به تامین اجتماعی۲ ما شماره پیمان از تامین اجتماعی ۲ گرفتیم اما به علت سهل انگاری کارکنان ۴ماه بعد لیست بیمه خواستیم از روی شماره پیما ن رد کنیم قبول نکردن گفتند تاریخ گذشته است ولی چک ما رو دریافت کردن
  ۳تا سوال داشتم
  ۱:در این جور قراردادها باید چگونه لیست رد کرد؟
  ۲:الان کاری میشه کرد که از مبلغ دریافتی استفاده کرد؟
  ۳:تکلیف چک ما که تحویل گرفتند چی میشه توحساب ما میاد؟

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام کاربر گرامی
   با توجه به اینکه چک واگذار شده است در صورتی که در وجه آن شماره پیمان درج نشده باشد می توان آن را به حساب بیمه شما منظور کنند .

 86. رضا says

  با سلام دوباره
  آقای حاجی محمدی ، من پیمانکار پیمانی شدم که به کارفرما مبلغ را به صورت خالص اعلام کردم .کارفرما مبلغ ناخالص را بر اساس حق بیمه ۷٫۷ حساب میکند در حالی که من مطمئن نیستم نظر کارشناس بیمه هم همین باشد.حالا ۲ تا سئوال :آیا کارفرما در نامه پایان کاری که به بیمه ارسال میکند می تواند خودش در این مورد راسا اقدام به تعیین درصد ها بکند یا خیر؟
  و سئوال دوم اینکه از همین ابتدا از کجا مطمئن شویم چه درصدی را باید در نظر بگیریم تا بتوانیم عدد خالص را ناخالص کنیم؟
  موضوع قرارداد:”جداسازی ذرات معلق و روغن از پساب” می باشد و حدودا نیاز به ۳ نفر کارگر و یک دستگاه اصلی جهت جداسازی است

 87. Hossein says

  باسلام
  جناب آقای حاجی محمدی
  آیا برای صدور مفاصا حساب بیمه به مبلغ مالیات بر ارزش افزوده قرارداد تولیدی ضریب می خورد؟ ما یک شرکت تولیدی بوده ایم واز سال ۸۹ مشمول قانون مالیات برارزش افزوده شده ایم وبعد از دریافت مبلغ از کارفرما آن را به اداره مالیات داده ایم ولی اداره بیمه به آن ضریب زده ومبلغی رااز مامطالبه کرده است.
  می خواستم بدانم آیا این امر قانونی است؟ماده قانونی آنرا درصورت مثبت بودن بفرمایید.
  باتشکر از شما

 88. amir says

  جناب حاجی محمدی با سلام و تشکر
  قراداد من جزو قراردادهای غیر عمرانی محسوب می شود.(کل کار بصورت دستی است و از ماشین آلات استفاده نمی شود. بعبارتی کارهای برقی و تعویض لامپ و روشنایی تابلوهای تبلیغاتی است و از داریست استفاده می شود). طبق ماده ۳۸ حق بیمه این نوع قرادادها ۱۵ درصد باضافه یک نهم آن بعنوان بیمه بیکاری است. ولی شما گفته اید که ۷٫۸ درصد است. در ضمن تمام کالاها و مصالح مصرفی بر عهده پیمانکار است که بخشی ار این کالاها در کارگاه مونتاژ و ساخته می شود. کمی من در این رابطه گیج شده ام. در ضمن آیا بهتره که هزینه حمل هم جداگانه در قرارداد ذکر بشه ؟

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام کاربر محترم ، کامللا” صحیح است ، چون از تجهیزات خاصی استفاده نمی کنید قرارداد شما غیر عمرانی است و درصد شما ۱۶/۶۷ است . در مورد خرید کالا و و مصالح ، همانطور که عرض کردم قرارداد جدا منعقد گررد ، بهتر است . اگر بخشی که در کارگاه تولید می شود ناچیز است ، می توانید در قرارداد خرید ادغام کنید و اگر قابل توجه است ، باید نیرو هایی که بر روی آن کار می کنند را بیمه نمایید .
   موفق و پیروز باشید .

 89. amir says

  جناب حاجی محمدی سلام دوباره. یک سوال دیگر اینکه علاوه بر اینکه خدمات نصب و اجرا در تهران قراره انجام بشه در کل ایران (حدود ۷۰ شهرستان) هم قراره انجام بشه که بعضی از خدمات نصب (لوازم برقی و الکترونیکی) یک روز و بعضی دیگر ۴ الی ۵ روز طول میکشه. (حدود ۲۰۰ روز تهران و حدود ۲۰۰ روز هم در سایر شهرستانها)
  آیا من هم باید مفاصا حساب از بیمه هر شهرستان بگیرم . اگه اینجوری باشه خیلی سخته

 90. amir says

  با سلام. قرارداد من هم شبیه جناب بیات است. در قرارداد مبلغ فروش کالا به کارفرما در تهران و اجرا و نصب آن و همچنین حمل و اجرا در شهرستان به تفکیک ذکر شده است. آیا بیمه فقط به حمل و اجرا تعلق میگیره ؟ آیا ممکنه در آینده مشکلی مثل جناب بیات برایم پیش بیاد؟ (کارفرما ۵درصد کم میکنه و بعد از ارائه مفاصاحساب پرداخت میکنه)
  در ضمن کار نصب و اجرا بصورت دستیه (کارهای برقی) آیا درصد بیمه ۱۶٫۶۷ درصده ؟ آیا برای حمل کالا هم همینه یا درصدش فرق می کنه ؟
  قرارداد اینطوری بهتره ( یعنی قیمت فروش کالا و قیمت حمل و نصب به تفکیک در یک قرارداد ذکر شده) یا اینکه بهتره برای حمل و نصب یک قرارداد جداگانه نوشته بشه ؟
  در ضمن از مبلغ کل قرارداد فقط ۱۵ درصد اون مربوط به نصب و اجرا میشه.
  در ضمن جناب بیات اگه بتونه نامه از کارفرما بگیره و در اون کارفرما مبلغ اجرا و حمل رو مشخص کنه، فکر کنم مشکلش حل بشه. با تشکر

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام کاربر محترم
   در مورد قراردادتان اگر بتوانید تفکیک کنید خیلی بهتر خواهد بود. در مورد بیمه بابت فروش و حمل که مشمول نمی شود ، در مورد نصب و اجرا هم اگر تجهیزات از خودتان باشد و بتوانید لیست آن را به شعبه بیمه ارائه کنید مشمول ۷/۸ درصد می شوید . درمورد اجرای قرارداد در تهران و شهرستانها ، شما می توانید از کارفرما درخواست کنید که شما را به شعبه ای که در آنجا پرونده دارید معرفی کند و دیگر نیازی به گرفتن مفاصا حساب در هر شهرستان نباشد .

 91. محمود says

  سلام
  چقد خوب که به سوالات پاسخ می دهید. بسیار سپاسگزارم .
  بنده یک پروژه در شهرستان دارم که ۲ سال هم از آن می گذرد منتها شرکت ما در تهران مستقر است . چون اولین پروژه ما بوده بنده نمیدانستم چه بکنم . الان شرکت شهرستان مفاصا حساب خواسته است باید بروم اداره بیمه شهرستان یا تهران ؟ آیا جریمه خواهم شد . خودم هم دانشجو ام و بیمه هم نیستم . فقط همکارم استادم هست که بیمه پرداخت می کند.

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام کاربر گرامی ، آقای محمود اصغری
   از توجه شما سپاسگذارم
   در مورد مفاصاحساب بیمه ، شما باید برای دفتر تهران و محل پروژه ، کد کارگاهی مجزا را از شعبه تامین اجتماعی اخذ کرده باشید و تمامی تکالیف بیمه ای و مالیاتی را در همان محل پروژه به انجام برسانید . طبق قانون موقع اخذ مفاصا حساب جریمه مشخص خواهد شد. همینطور مهم است که چه کسی به عنوان پیمانکار با کارفرما قرار داد بسته است ؟ شما یا آقای استاد
   به هر حال اگر اسم شما در لیست پیمانکاری باشد باید بیمه داشته باشید .
   با عضویت در خبرنامه الکترونیک پرشین حساب می توانید جدیدترین مقالات این سایت را دریافت کنید.

 92. bayat says

  باسلام خدمت شما شرکت ما تولیدی میباشد کار را در کارگاه میسازد و در محل خریدار نصب میکندساخت ،حمل و نصب میباشدو قراردادهم به این صورت بسته شده خرید وحمل و نصب و مبلغ کل مثلا ۱۰۰ هزار که از این مبلغ ۹۰ هزار خرید و ۱۰ هزار حمل و نصب میباشدحال برای مفاصا بیمه به کل قرارداد ۱۵ درصد گذاشته + بیمه بیکاری و جریمه نامه هم از واگذارنده آوردیم که خرید چقدر و حمل و نصب چقدر هست مصاله با پیمانکار و همه چیزی که بیمه گفته آوردیم هیئت هم رفتیم ولی نتیجه نگرفتیم جواب درستی هم نمی دن قبلا به این صورت قرارداد داشتیم که فقط به حمل و نصب تعلق میگرفت ممنون میشم راهنمایی بفرمایید با تشکر

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام کاربر محترم
   در این نوع قرار دادها شما باید قرارداد خرید و حمل را جداگانه منعقد می کردید تا فقط بابت حمل ونصب مشمول می شدید ، حالا که پرونده رفته هیئت ، کار سخت شده است .

 93. رضا says

  سلام.آیا به جز ۵% سپرده ای که کارفرما براساس ماده ۳۸ از هر صورت وضعیت کسر میکند.یاید کل مبلغ صورت وضعیت آخر را هم نزد خود تا دریافت مفاصا نگه دارد؟اگر جواب بلی است بر اساس کدام ماده قانونی است
  متشکرم

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام کاربر محترم جناب آقای ایزد خواه
   طبق ماده ۳۸ تامین اجتماعی ۵ % سپرده و آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما تا ارائه مفاصا بیمه می ماند .

   1. رضا says

    بین ماده ۳۸ و تبصره آن اختلاف در مفهوم برای بنده ایجاد شده.در ماده ۳۸ صراحتا بیان شده که “پرداخت ۵%(پس فقط و فقط ۵%!) بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا از طرف سازمان است”خوب اگر کارفرما صورت وضعیت آخر را هم بردارد که بیشتر از ۵% مبلغ کل رو نزد خودش نگه داشته.از طرفی در تبصره ماده ۳۸ عبارت “آخرین قسط نگهداری شده “هم آمده که عمدتا صورت وضعیت نهایی تعبیر میشه.این موضوع منو کمی گیج کرده.راستیتش ما یک پیمانکار داریم که میگه نباید صورت وضعیت نهایی اون رو بلوکه کنیم و فقط باید ۵% اون رو بلوکه کنیم.اگر لطف کنید یه توضیحی بدهید ممنون میشم

    1. میثم حاجی محمدی says

     کاملا” دقیق و صحیح توضیح دادید ، با ستناد همین تبصره ، آخرین صورت وضعیت پیمانکار به همراه ۵ % مبلغ سپرده بیمه نزد شما می ماند تا پیمانکار مفاصاحسابش را از شعبه بیمه تامین اجتماعی دریافت کرده و به شما ارائه کند . شما می توانید برای شفافیت موضوع به سایت تامین اجتماعی به آدرس http://www.tamin.ir ، بخش قوانین و مقررات رجوع کنید .

     1. رضا says

      با تشکر از توضیح خوب شما
      حال اگر پیمانکار از من بخواهد مثلا به جای اینکه کار در ۴ صورت وضعیت ارائه شود در ۸ تا ارائه شود آیا موردی دارد؟طبعا صورت وضعیت نهایی مبلغش کم میشود. و برای پیمانکاری که نمی خواهد مفاصا بیاورد ضرر کمتری است.آیا این کار قانونا ایرادی دارد؟

     2. میثم حاجی محمدی says

      بستگی به خود شما دارد که صورت وضعیت را تایید کردید ، راه منطقی و مطمئن همان ۴ صورت وضعیت است ، چون اگر مفاصا حساب کسری داشته باشد الباقی آن را باید خودتان پرداخت کنید .

 94. رستمی says

  سلام کارفرما ازهرصورت وصعیت ۷درصد جهت بیمه کسر کرده ولی به بیمه پرداخت نکرده است درحالیکه درقرارداد قید شده که کارفرما مبلغ کسر شده را طی چک به حساب بیمه پرداخت می نماید توسط پیمانکاروناکید شده که رسید چک مذکور باید به کارفرما تحویل شود حالا مبلغی را پرداخت کرده ولی تمامی مبلغ کسر شده به بیمه پرداخت نگردیده آیا جریمه پرداخت نشده مبلغ بیمه را پیمانکار باید به پردازد لطفا راهنمائی بفرمایید

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام کاربر گرامی
   پیمانمار موظف به گرفتن مفاصا حساب از شعبه بیمه می باشد ، هنگام ارائه مفاصا حساب توسط بیمه ، میزان مبلغ کسر واریزی مشخص خواهد شد .

 95. نويد says

  سلام ، خیلی خوب و روان توضیح داده بودید . متشکرم

  1. میثم حاجی محمدی says

   سلام نوید عزیز
   خواهش میکنم متشکرم

   1. شرفخانی says

    با سلام و خسته نباشید خدمت شما

    میخواستم بدونم به الحاقیه مفاصا حساب بیمه تعلق میگیرد یا نه ؟

    1. میثم حاجی محمدی says

     سلام و عرض ادب
     بستگی به نوع قرارداد و همینطور نوع الحاقیه داره

Leave A Reply

Your email address will not be published.