تقلب داخلی در شرکت با اکسل مالیات حقوق افراد

مالیات حقوق افراد در سال ۹۵ لازمه موفقیت در هر تخصصی آگاهی داشتن نسبت به امور است . افزایش سطح اطلاعات مالی و مالیاتی برای حسابداران و مدیران به خصوص در این  موقع از سال که به پایان سال مالی نزدیک میشویم، ضروری است. مالیات پرسنل یا همان مالیات حقوق از مباحث داغ این روزهاست هر … ادامه خواندن تقلب داخلی در شرکت با اکسل مالیات حقوق افراد